fbpx
Buletini nr. 18 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në Fakultetin Juridik, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 20.02.2023,...
Lexo më shumë!
Fakulteti i Menaxhimit të Hotelerisë, Turizmit dhe Gastronomisë, Universiteti "San Ignacio de Loyola" Peru, në bashkëpunim më Fakultetin e Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis, Universiteti "Haxhi Zeka" Pejë, do...
Lexo më shumë!
Translate »