Administrata Qendrore

Administrata ofron shërbime efikase dhe të dobishme administrative që t’i mundësojë personelit akademik përmbushje e objektivave dhe përgjegjësitë në fushën e formimit akademik, të kërkimeve shkencore dhe punës artistike, në mënyrën më të mirë të mundshme, siç është e paraparë me Statut të Universitetit.

Administrata Qendrore e Universitetit është përgjegjëse për çështjet profesionale, administrative dhe teknike në lidhje me:

 • arsimin, kërkimet shkencore dhe punën artistike;
 • administrimin e njohjes së studimeve;
 • administrimin e personelit;
 • aspektet ligjore;
 • planin zhvillimor të universitetit;
 • kontabilitetin dhe financat;
 • mirëmbajtjen dhe dokumentimin e pronës;
 • dosjet;
 • qarkullimin e mallrave;
 • menaxhimin e sistemit të informimit;
 • bazën qendrore të të dhënave;
 • aspektet tjera të përgjithshme të administratës së universitetit.