Aneks Buletini nr. 12 për konkursin riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 03.07.2020, me nr....
Lexo më shumë!