Buletini nr. 14 për konkursin emërimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 18.11.2020, me nr. ref....
Lexo më shumë!
Buletini nr. 13 për konkursin riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 18.11.2020, me nr. ref....
Lexo më shumë!