Aneks Buletini nr. 10 për konkursin riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 21.12.2019, me nr....
Lexo më shumë!
Buletini nr. 10 për konkursin për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 21.11.2019, me nr....
Lexo më shumë!
Buletini nr. 9 për Fakultetin e Biznesit i konkursit për iemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me...
Lexo më shumë!