fbpx

Rregullore dhe dokumente

Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
04-V-632 Vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës për miratimin e Statutit Kuvendi i Republikës së Kosovës 2013 Shkarko Download
04-V-474/2 Vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës mbi statusin e Universitetit Kuvendi i Republikës së Kosovës 2012 Shkarko Download
434/01B Vendimi i themelit të Universitetit MASHT 2011 Shkarko Download
Raporti i fizibilitetit 2011 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
04-V-622 Statuti i Universitetit Kuvendi i Republikës së Kosovës 30.05.2013 Shkarko Download
Statuti i përkohshëm i Universitetit Publik HAXHI ZEKA 2011 Shkarko Download

Nr. Prot.

Emri i rregullorës/dokumentit

Vendimmarrja

Data

Gjuhë shqipe

Gjuhë Angleze

3162

Vendim dhe Rregullore e KD-së- Miratohet Rregullorja për të ardhra personale të personelit akademik, shtesat dhe kompensimet tjera

Këshilli Drejtues

02.11.2023

Sharko

Download

2013

Vendim i KD-së- Miratohet Rregullorja për shpenzime të veçanta për mbarëvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës

Këshilli Drejtues

03.08.2023

Shkarko

Download

2012

Vendim i KD-së- Miratohet Rregullorja për rregullat dhe Procedurat për zgjedhjet e Përgjithshme të person.akademik dhe Jo akademik

Këshilli Drejtues

03.08.2023

Shkarko

Download

1194

Rregullorja për ndarjen e Bursave në UHZ

Këshilli Drejtues

19.05.2023

Shkarko

Download

1193

Rregullore mbi organizmin dhe funksionimin e Qendrës për Përkrahjen e Bizneseve

Këshilli Drejtues

19.05.2023

Shkarko

Dwonload

952

Rregulloren për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivore

Këshilli Drejtues

02.05.2023

Shkarko

Download

950

Rregullore për Procedurën zgjedhore, Themelimin dhe Punën e parlamentit Studentor dhe Këshillave të Studentëve të Universitetit ‘Haxhi Zeka” Pejë

Këshilli Drejtues

02.05.2023

Shkarko

Download

252

Kodi për Etikë dhe Integritet në kërkime shkencore

Këshilli Drejtues

03.02.2023

Shkarko

Download

251

Miratohet Rregullorja për Avokatin e studentëve në UHZ

Këshilli Drejtues

03.02.2023

Shkarko

Download

249

Statuti i Institutit për Shkencë dhe Arte

Këshilli Drejtues

03.02.2023

Shkarko

Download

250

Miratohet Rregullorja për Qendrën e Ekselencës në UHZ

Këshilli Drejtues

03.02.2023

Shkarko

Download

3368

Vendim i KD-së- Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i pikës V neni 6 i Rregullores për të Ardhura Personale Nr.2207 dt.09.11.2020

Këshilli Drejtues

27.12.2022

Shkarko

Download

1300

Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimi seksual dhe bullizim në UHZ në Pejë

Këshilli drejtues

07.06.2022

Shkarko

Download

1297

Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për personelin akademik të UHZ-së në Pejë

Këshilli drejtues

07.06.2022

Shkarko

Download

1298

Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për studentët e UHZ-së në Pejë

Këshilli drejtues

07.06.2022

Shkarko

Download

1299

Vendim dhe Kodi Etikës- Miratohet Kodi Etikës i stafit akademik të UHZ-së në Pejë

Këshilli drejtues

07.06.2022

Shkarko

Download

3309

Ndryshim plotësimi i nenit 5 të Rregullores bazike nr.2207-20 për të ardhurat personale në UHZ

Këshilli drejtues

10.12.2021

Shkarko

Download

2207

Rregullore për të ardhurat personale

Këshilli drejtues

09.11.2020

Shkarko

Download

414

Rregullore për përshkrimin e vendeve të punës në Administratë të UHZ-së

Këshilli drejtues

24.02.2020

Shkarko

Download

254

Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të Planit strategjik të UHZ

Këshilli Drejtues

11.02.2020

Shkarko

Download

247

Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami)

Këshilli drejtues

07.02.2020

Shkarko

Download

 349

Kodi i Etikës për Staf Administrativ në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë

Këshilli drejtues

 18.02.2020

Shkarko

Download

291

Rregullore për punën e qendrës për zhvillimin e karrierës në UHZ

Këshilli drejtues

15.02.2019

Shkarko

Download

290

Rregullore Për Komunikim dhe protokoll në UHZ

Këshilli Drejtues

15.02.2019

Shkarko

Download

3182

Rregullore për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e UHZ

Këshilli drejtues

27.11.2018

Shkarko

Download

2024

Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores ref. 3552/2015 për shpenzime të veçanta për mbarëvajtje dhe kryerën e detyrave të punës

Këshilli drejtues

16.08.2018

Shkarko

Download

823

Rregullore për themelimin e komisionit Këshillëdhënës për çështje statutore dhe mbikëqyrjen e zbatimit të rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UHZ

Këshilli drejtues

07.04.2018

Shkarko

Download

3176

Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ

Këshilli drejtues

08.12.2017

Shkarko

Download

1099

Rregullore mbi zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve

Këshilli drejtues

11.05.2017

Shkarko

Download

717

Rregullorja për Vula dhe Protokoll në UHZ

Këshilli drejtues

23.03.2017

Shkarko

Download

1170

Rregullore e punës së Këshillit Drejtues të Universitetit

Këshilli Drejtues

13.11.2013

Shkarko

Download

Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
2862 Rregullore për veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe artistike Senati 03.10.2023 Shkarko Download
2863 Rregullore për plotësim ndryshimin e rregullores për procedurat vlerësuese dhe përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ Senati 03.10.2023 Shkarko Download
2864 Rregullore për emërim-riemërim dhe procedurat e rekrutimit të personelit në institutin për shkencë dhe arte Senati 03.10.2023 Shkarko Download
382 Rregullore për dhënien e titullit “Profesor Emeritus” në Universitetin  “Haxhi Zeka” në Pejë Senati 20.02.2023 Shkarko Download
379 Rregullore për universitetin veror ndërkombëtar UNISUM Senati 20.02.2023 Shkarko Download
300 Rregullore për ngarkesën e Studentëve në UHZ Senati 06.02.2023 Shkarko Download
299 Rregullore për ngarkesën e punës për mësimëdhënesit,Bashkëpunëtorët dhe Asistentët në njësitë Akademike dhe institutin e shkencës dhe të Artëve të UHZ-së Senati 06.02.2023 Shkarko Download
025 Rregullore për procedurat vlerësuese dhe përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e përson.akademik Senati 06.01.2023 Shkarko Download
2909 Rregullore për veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe artistik 01.01.2023 Senati 11.11.2022 Shkarko Download
2172  Rregullore për programet e studimit Senati 15.09.2022 Shkarko Download
2151 Rregullore e punës së Komisionit të Studimeve në nivel senatit dhe në nivel të njësive akademike Senati 15.09.2022 Shkarko Download
1165 Rregullore e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Senati 23.05.2022 Shkarko Download
1164 Rregullore për funksionimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UHZ Senati 23.05.2022 Shkarko Download
760 Rregullorja për studimet themelore bachelor shkencor dhe bachelor i arteve Senati 04.04.2022 Shkarko Download
761 Rregullorja për studimet master shkencor dhe master i arteve Senati 04.04.2022 Shkarko Download
763 Rregullorja për sistemin e sigurimit dhe vlerësimit të cilësisë në UHZ Senati 04.04.2022 Shkarko Download
99 Rregullore për procedurat kundër plagjiaturës me Sistemin Anti Plagjiaturë (SAP) Senati 2022 Shkarko Download
487 Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit Senati 10.03.2021 Shkarko Download
348 Plani për zhvillim akademik Senati 18.02.2020 Shkarko Download
1521 Rregullore për veprimtarinë kërkimore – shkencore SENATI 2020 Shkarko Download
1249 Rregullore për punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa në kuadër të Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë Senati 2020 Shkarko Download
292 Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në UHZ Senati 19.02.2019 Shkarko Download
1907 Rregullore për themelimin dhe parimet e trupës Këshildhënëse të Njësive akademike në UHZ Senati 30.07.2018 Shkarko Download
462 Rregullore për përdorimin e pajisjve dhe monitorimin e orarit të punës së stafit akademik dhe studentëve në UHZ Senati 02.03.2018 Shkarko Download
1360 Rregullore për publikimet e UHZ Senati 22.07.2016 Shkarko Download
369 Rregullore për studimet e doktoratures Senati   Shkarko Download

 

Përshkrimi Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2023-2026 Janar 2023 Shkarko Download
Përshkrimi   Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Raport i Monitorimit të Zbatimi të strategjise për vitin 2021 Janar 2022 Shkarko
Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Planit Strategjik të Universitetit “Haxhi Zeka” për vitin 2020 Shkarko
Monitorimi i Zbatimit të Planit Strategjik 2020 Shkarko
Raport monitorimi i implementimit të strategjisë për periudhën janar 2019 – dhjetor 2019 Mars 2020 Shkarko
Raporti i progresit – monitorimi i implementimit të Strategjisë për periudhën janar 2018 – dhjetor 2018 Janar 2019 Shkarko
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
026 Strategjia për Veprimtarinë Kërkimore- Shkencore dhe Artistike Senati 06.01.2023 Shkarko Download
3278 Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Menaxhim të Projekteve Senati 06.01.2023 Shkarko Download
353 Strategjia për kërkime shkencore 2019 – 2024 Senati 18.02.2020 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
374 Manual për vendosjen e standardëve për rangimin e UHZ-së në Webometrics 28.02.2022 Shkarko Download
354 Manuali planifikimi dhe vlerësimi i përformances se stafit akademik 08.05.2020 Shkarko Download
Broshura – Strategjia për Kërkime Shkencore 08.05.2020 Shkarko Download
Broshura për Doracukun e Stafit Akademik 08.05.2020 Shkarko Download
Doracaku për stafin akademik 26.04.2020 Shkarko Download
801 Udhëzues për Sigurimin e Cilësisë 23.04.2020 Shkarko Download
Manuali i planifikimit dhe vlerësimit të performances së stafit akademik 18.02.2020 Shkarko Download
Udhëzues për zhvillimin e karrierës 24.02.2020 Shkarko Download
Manuali për punë Praktike 26.02.2020 Shkarko Download
Udhëzues për studentët e rinj 24.02.2020 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimarrja Data GJuhë shqipe Gjuhë angleze
Kërkesë për qasje në dokumente zyrtare Shkarko
Doracaku i punësimit për staf Administrativ në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë 2023 Shkarko Download
2524 Rregullore për punën e Këshillit për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim 21.10.2022 Shkarko Download
2173 Udhëzues për programe të studimit 21.09.2022 Shkarko Download
280 Rregullore nr. 01/2017 për programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqërija Demokratike Rektori 16.02.2017 Shkarko Download
Raport nga Këshilli për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë 30.04.2020 Shkarko Download
Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitet Rektori 02.03.2020 Shkarko Download
Udhëzuesi procedurave Për themelimin dhe funksionimin e Trupit Këshillëdhënës të Njësive Akademike të Universitetit të Pejës “Haxhi Zeka” 05.03.2020 Shkarko Download
631 Strategjia e Ndërkombëtarizimit e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024 26.03.2020 Shkarko Download
632 Strategjia e Sigurimit të Cilësisë e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024 26.03.2020 Shkarko Download
355 Treguesit e vlerësimit të performacës për program të studimit 18.02.2020 Shkarko Download
294 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të Institutit në Fakultetin Juridik të UHZ Këshilli i Fakultetit Juridik 19.02.2019 Shkarko Download
 
Përshkrimi Data Shiko në pdf Shiko në Anglisht
LIGJI  Nr. 04/L-037 PËR ARSIMIN E LARTË NË  REPUBLIKEN E KOSOVËS   Shkarko  
KORNIZA KOMBTARE E KUALIFIKIMEVE   Shkarko Downlaod
Raporti i Vlerësimit Baze – universiteti Haxhi Zeka   Shkarko  
Vlerësimi i rëndësisë se tregut te punës për programet ekzistuese te studimit te universitetit “Haxhi Zeka” ne Peje   Shkarko  
       
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit   Vendimmarrja Data Gjuhë Shqipe Gjuhë angleze
2993 Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i nenit 4 të Rregullores bazike nr.1080-17 për zgjedhjet e përgjithshm Këshilli Drejtues 18.11.2022 Shkarko Download
2992 Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ Këshilli drejtues 09.11.2018 Shkarko Download
1080 Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UHZ Këshilli drejtues 10.05.2017 Shkarko Download
3552 Rregullore për shpenzime të veqanta për mbarvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës Këshilli drejtues 18.12.2015 Shkarko Download
754 Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 01.04.2019 Shkarko  
 748  Shfuqizohet Rregullorja për Studime Bachelor në UHZ ref. 193-16 dt. 10.02.2016 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
351 Plotësim ndryshimin e rregullore për studimet themelore nr. 193/16, të dt. 10.02.2016 Shfuqizimi i rregullorës Senati 18.02.2020 Shkarko Download
747 Shfuqizohet Rregullorja për Studime Postdiplomike ( Master ) në UHZ ref. 192-16 dt. 10.02.2016 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
352 Plotësim ndryshimi i  rregullores e studimeve postdiplomike  (Master) Shfuqizimi i rregullorës Senati 18.02.2020 Shkarko Download
749 Shfuqizohet Rregullorja për Sistemin e Sigurimit dhe Vlerësimit të Cilësisë në UHZ ref. 319-20 dt. 13.02.2020 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
319 Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 13.02.2020 Shkarko Download
3176 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues   Shkarko Download
2327 Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 02.10.2017 Shkarko Download
2027 Kodi i Etikës për staf akademik dhe student të UHZ-së Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 27.10.2020 Shkarko Download
1443 Rregullore për procedurën disiplinore Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 26.12.2013 Shkarko Download
368 Rregullore e punës e këshillit të etikës të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 18.02.2020 Shkarko Download
882 Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Këshilli drejtues 22.04.2015 Shkarko Download
1953 Rregullore për punën e paralamentit studentor në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Këshilli drejtues 03.08.2018 Shkarko Download
Përshkrimi   Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Plani Strategjik i Universiteti 2020-2024 I shfuqizuar Janar 2020 Shkarko Download
Plani Strategjik i veprimit për vitin 2022 Janar 2022 Shkarko
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2021 Janar 2021 Shkarko
Plani strategjik i veprimit për vitin 2020 Shkarko
Translate »