fbpx

Rregullore dhe dokumente

Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
04-V-622 Statuti i Universitetit Kuvendi i Republikës së Kosovës 30.05.2013 Shkarko Download
Statuti i përkohshëm i Universitetit Publik HAXHI ZEKA 2011 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë Angleze
3368 Vendim i KD-së- Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i pikës V neni 6 i Rregullores për të Ardhura Personale Nr.2207 dt.09.11.2020 Këshilli Drejtues 27.12.2022 Shkarko Download
2993 Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i nenit 4 të Rregullores bazike nr.1080-17 për zgjedhjet e përgjithshm Këshilli Drejtues 18.11.2022 Shkarko Download
1300 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimi seksual dhe bullizim në UHZ në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko Download
1297 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për personelin akademik të UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko Download
1298 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për studentët e UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko Download
1299 Vendim dhe Kodi Etikës- Miratohet Kodi Etikës i stafit akademik të UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko Download
3309 Ndryshim plotësimi i nenit 5 të Rregullores bazike nr.2207-20 për të ardhurat personale në UHZ Këshilli drejtues 10.12.2021 Shkarko Download
2207 Rregullore për të ardhurat personale Këshilli drejtues 09.11.2020 Shkarko Download
414 Rregullore për përshkrimin e vendeve të punës në Administratë të UHZ-së Këshilli drejtues 24.02.2020 Shkarko Download
254 Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të Planit strategjik të UHZ Këshilli Drejtues 11.02.2020 Shkarko Download
247 Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami) Këshilli drejtues 07.02.2020 Shkarko Download
 349 Kodi i Etikës për Staf Administrativ në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë Këshilli drejtues  18.02.2020  Shkarko Download
291 Rregullore për punën e qendrës për zhvillimin e karrierës në UHZ Këshilli drejtues 15.02.2019 Shkarko Download
290 Rregullore Për Komunikim dhe protokoll në UHZ Këshilli Drejtues 15.02.2019 Shkarko Download
3182 Rregullore për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e UHZ Këshilli drejtues 27.11.2018 Shkarko Download
2992 Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ Këshilli drejtues 09.11.2018 Shkarko Download
1953 Rregullore për punën e paralamentit studentor në UHZ Këshilli drejtues 03.08.2018 Shkarko Download
2024 Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores ref. 3552/2015 për shpenzime të veçanta për mbarëvajtje dhe kryerën e detyrave të punës Këshilli drejtues 16.08.2018 Shkarko Download
823 Rregullore për themelimin e komisionit Këshillëdhënës për çështje statutore dhe mbikëqyrjen e zbatimit të rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UHZ Këshilli drejtues 07.04.2018 Shkarko Download
3176 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ Këshilli drejtues 08.12.2017 Shkarko Download
1099 Rregullore mbi zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve Këshilli drejtues 11.05.2017 Shkarko Download
1080 Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UHZ Këshilli drejtues 10.05.2017 Shkarko Download
717 Rregullorja për Vula dhe Protokoll në UHZ Këshilli drejtues 23.03.2017 Shkarko Download
3552 Rregullore për shpenzime të veqanta për mbarvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës Këshilli drejtues 18.12.2015 Shkarko Download
882 Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ Këshilli drejtues 22.04.2015 Shkarko Download
1170 Rregullore e punës së Këshillit Drejtues të Universitetit Këshilli Drejtues 13.11.2013 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
025 Rregullore për procedurat vlerësuese dhe përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e përson.akademik Senati 06.01.2023 Shkarko Download
2909 Rregullore për veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe artistik 01.01.2023 Senati 11.11.2022 Shkarko Download
2172  Rregullore për programet e studimit Senati 15.09.2022 Shkarko Download
2151 Rregullore e punës së Komisionit të Studimeve në nivel senatit dhe në nivel të njësive akademike Senati 15.09.2022 Shkarko Download
1165 Rregullore e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Senati 23.05.2022 Shkarko Download
1164 Rregullore për funksionimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UHZ Senati 23.05.2022 Shkarko Download
760 Rregullorja për studimet themelore bachelor shkencor dhe bachelor i arteve Senati 04.04.2022 Shkarko Download
761 Rregullorja për studimet master shkencor dhe master i arteve Senati 04.04.2022 Shkarko Download
763 Rregullorja për sistemin e sigurimit dhe vlerësimit të cilësisë në UHZ Senati 04.04.2022 Shkarko Download
99 Rregullore për procedurat kundër plagjiaturës me Sistemin Anti Plagjiaturë (SAP) Senati 2022 Shkarko Download
487 Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit Senati 10.03.2021 Shkarko Download
348 Plani për zhvillim akademik Senati 18.02.2020 Shkarko Download
1521 Rregullore për veprimtarinë kërkimore – shkencore SENATI 2020 Shkarko Download
1249 Rregullore për punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa në kuadër të Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë Senati 2020 Shkarko Download
292 Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në UHZ Senati 19.02.2019 Shkarko Download
1907 Rregullore për themelimin dhe parimet e trupës Këshildhënëse të Njësive akademike në UHZ Senati 30.07.2018 Shkarko Download
462 Rregullore për përdorimin e pajisjve dhe monitorimin e orarit të punës së stafit akademik dhe studentëve në UHZ Senati 02.03.2018 Shkarko Download
1360 Rregullore për publikimet e UHZ Senati 22.07.2016 Shkarko Download
369 Rregullore për studimet e doktoratures Senati   Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
026 Strategjia për Veprimtarinë Kërkimore- Shkencore dhe Artistike Senati 06.01.2023 Shkarko Download
3278 Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Menaxhim të Projekteve Senati 06.01.2023 Shkarko Download
353 Strategjia për kërkime shkencore 2019 – 2024 Senati 18.02.2020 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Manual për vendosjen e standardëve për rangimin e UHZ-së në Webometrics 28.02.2022 Shkarko Download
Manuali planifikimi dhe vlerësimi i përformances se stafit akademik 08.05.2020 Shkarko Download
Broshura – Strategjia për Kërkime Shkencore 08.05.2020 Shkarko Download
Broshura për e Doracukun e Stafit Akademik 08.05.2020 Shkarko Download
Doracaku për stafin akademik 26.04.2020 Shkarko Download
801 Udhëzues për Sigurimin e Cilësisë 23.04.2020 Shkarko Download
Manuali i planifikimit dhe vlerësimit të performances së stafit akademik 18.02.2020 Shkarko Download
Udhëzues për zhvillimin e karrierës 24.02.2020 Shkarko Download
Manuali për punë Praktike 26.02.2020 Shkarko Download
Udhëzues për studentët e rinj 24.02.2020 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit   Vendimmarrja Data Gjuhë Shqipe Gjuhë angleze
754 Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 01.04.2019 Shkarko  
 748  Shfuqizohet Rregullorja për Studime Bachelor në UHZ ref. 193-16 dt. 10.02.2016 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
351 Plotësim ndryshimin e rregullore për studimet themelore nr. 193/16, të dt. 10.02.2016 Shfuqizimi i rregullorës Senati 18.02.2020 Shkarko Download
747 Shfuqizohet Rregullorja për Studime Postdiplomike ( Master ) në UHZ ref. 192-16 dt. 10.02.2016 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
352 Plotësim ndryshimi i  rregullores e studimeve postdiplomike  (Master) Shfuqizimi i rregullorës Senati 18.02.2020 Shkarko Download
749 Shfuqizohet Rregullorja për Sistemin e Sigurimit dhe Vlerësimit të Cilësisë në UHZ ref. 319-20 dt. 13.02.2020 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
319 Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 13.02.2020 Shkarko Download
3176 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues Shkarko Download
2327 Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 02.10.2017 Shkarko Download
2027 Kodi i Etikës për staf akademik dhe student të UHZ-së Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 27.10.2020 Shkarko Download
1443 Rregullore për procedurën disiplinore Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 26.12.2013 Shkarko Download
368 Rregullore e punës e këshillit të etikës të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 18.02.2020 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimarrja Data GJuhë shqipe Gjuhë angleze
2524 Rregullore për punën e Këshillit për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim 21.10.2022 Shkarko Download
2173 Udhëzues për programe të studimit 21.09.2022 Shkarko Download
280 Rregullore nr. 01/2017 për programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqërija Demokratike Rektori 16.02.2017 Shkarko Download
Raport nga Këshilli për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë 30.04.2020 Shkarko Download
Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitet Rektori 02.03.2020 Shkarko Download
Udhëzuesi procedurave Për themelimin dhe funksionimin e Trupit Këshillëdhënës të Njësive Akademike të Universitetit të Pejës “Haxhi Zeka” 05.03.2020 Shkarko Download
631 Strategjia e Ndërkombëtarizimit e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024 26.03.2020 Shkarko Download
632 Strategjia e Sigurimit të Cilësisë e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024 26.03.2020 Shkarko Download
355 Treguesit e vlerësimit të performacës për program të studimit 18.02.2020 Shkarko Download
294 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të Institutit në Fakultetin Juridik të UHZ Këshilli i Fakultetit Juridik 19.02.2019 Shkarko Download