fbpx

Rregullore dhe dokumente

Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
04-V-632 Vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës për miratimin e Statutit Kuvendi i Republikës së Kosovës 2013 Shkarko Download
04-V-474/2 Vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës mbi statusin e Universitetit Kuvendi i Republikës së Kosovës 2012 Shkarko Download
434/01B Vendimi i themelit të Universitetit MASHT 2011 Shkarko Download
Raporti i fizibilitetit 2011 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
04-V-622 Statuti i Universitetit Kuvendi i Republikës së Kosovës 30.05.2013 Shkarko Download
Statuti i përkohshëm i Universitetit Publik HAXHI ZEKA 2011 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë Angleze
252 Kodi për Etikë dhe Integritet në kërkime shkencore Këshilli Drejtues 03.02.2023 Shkarko Dwonload
251 Miratohet Rregullorja për Avokatin e studentëve në UHZ Këshilli Drejtues 03.02.2023 Shkarko Dwonload
249 Statuti i Institutit për Shkencë dhe Arte Këshilli Drejtues 03.02.2023 Shkarko Dwonload
250 Miratohet Rregullorja për Qendrën e Ekselencës në UHZ Këshilli Drejtues 03.02.2023 Shkarko Dwonload
3368 Vendim i KD-së- Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i pikës V neni 6 i Rregullores për të Ardhura Personale Nr.2207 dt.09.11.2020 Këshilli Drejtues 27.12.2022 Shkarko Download
2993 Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i nenit 4 të Rregullores bazike nr.1080-17 për zgjedhjet e përgjithshm Këshilli Drejtues 18.11.2022 Shkarko Download
1300 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimi seksual dhe bullizim në UHZ në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko Download
1297 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për personelin akademik të UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko Download
1298 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për studentët e UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko Download
1299 Vendim dhe Kodi Etikës- Miratohet Kodi Etikës i stafit akademik të UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko Download
3309 Ndryshim plotësimi i nenit 5 të Rregullores bazike nr.2207-20 për të ardhurat personale në UHZ Këshilli drejtues 10.12.2021 Shkarko Download
2207 Rregullore për të ardhurat personale Këshilli drejtues 09.11.2020 Shkarko Download
414 Rregullore për përshkrimin e vendeve të punës në Administratë të UHZ-së Këshilli drejtues 24.02.2020 Shkarko Download
254 Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të Planit strategjik të UHZ Këshilli Drejtues 11.02.2020 Shkarko Download
247 Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami) Këshilli drejtues 07.02.2020 Shkarko Download
 349 Kodi i Etikës për Staf Administrativ në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë Këshilli drejtues  18.02.2020  Shkarko Download
291 Rregullore për punën e qendrës për zhvillimin e karrierës në UHZ Këshilli drejtues 15.02.2019 Shkarko Download
290 Rregullore Për Komunikim dhe protokoll në UHZ Këshilli Drejtues 15.02.2019 Shkarko Download
3182 Rregullore për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e UHZ Këshilli drejtues 27.11.2018 Shkarko Download
2992 Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ Këshilli drejtues 09.11.2018 Shkarko Download
1953 Rregullore për punën e paralamentit studentor në UHZ Këshilli drejtues 03.08.2018 Shkarko Download
2024 Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores ref. 3552/2015 për shpenzime të veçanta për mbarëvajtje dhe kryerën e detyrave të punës Këshilli drejtues 16.08.2018 Shkarko Download
823 Rregullore për themelimin e komisionit Këshillëdhënës për çështje statutore dhe mbikëqyrjen e zbatimit të rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UHZ Këshilli drejtues 07.04.2018 Shkarko Download
3176 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ Këshilli drejtues 08.12.2017 Shkarko Download
1099 Rregullore mbi zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve Këshilli drejtues 11.05.2017 Shkarko Download
1080 Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UHZ Këshilli drejtues 10.05.2017 Shkarko Download
717 Rregullorja për Vula dhe Protokoll në UHZ Këshilli drejtues 23.03.2017 Shkarko Download
3552 Rregullore për shpenzime të veqanta për mbarvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës Këshilli drejtues 18.12.2015 Shkarko Download
882 Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ Këshilli drejtues 22.04.2015 Shkarko Download
1170 Rregullore e punës së Këshillit Drejtues të Universitetit Këshilli Drejtues 13.11.2013 Shkarko Download

Nr. Prot.

Emri i rregullorës/dokumentit

Vendimmarrja

Data

Gjuhë shqipe

Gjuhë angleze

382

Rregullore për dhënien e titullit “Profesor Emeritus” në Universitetin  “Haxhi Zeka” në Pejë

Senati

20.02.2023

Shkarko

Download

379

Rregullore për universitetin veror ndërkombëtar UNISUM

Senati

20.02.2023

Shkarko

Dwonload

300

Rregullore për ngarkesën e Studentëve në UHZ

Senati

06.02.2023

Shkarko

Download

299

Rregullore për ngarkesën e punës për mësimëdhënesit,Bashkëpunëtorët dhe Asistentët në njësitë Akademike dhe institutin e shkencës dhe të Artëve të UHZ-së

Senati

06.02.2023

Shkarko

Download

025

Rregullore për procedurat vlerësuese dhe përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e përson.akademik

Senati

06.01.2023

Shkarko

Download

2909

Rregullore për veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe artistik 01.01.2023

Senati

11.11.2022

Shkarko

Download

2172

 Rregullore për programet e studimit

Senati

15.09.2022

Shkarko

Download

2151

Rregullore e punës së Komisionit të Studimeve në nivel senatit dhe në nivel të njësive akademike

Senati

15.09.2022

Shkarko

Download

1165

Rregullore e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ

Senati

23.05.2022

Shkarko

Download

1164

Rregullore për funksionimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UHZ

Senati

23.05.2022

Shkarko

Download

760

Rregullorja për studimet themelore bachelor shkencor dhe bachelor i arteve

Senati

04.04.2022

Shkarko

Download

761

Rregullorja për studimet master shkencor dhe master i arteve

Senati

04.04.2022

Shkarko

Download

763

Rregullorja për sistemin e sigurimit dhe vlerësimit të cilësisë në UHZ

Senati

04.04.2022

Shkarko

Download

99

Rregullore për procedurat kundër plagjiaturës me Sistemin Anti Plagjiaturë (SAP)

Senati

2022

Shkarko

Download

487

Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit

Senati

10.03.2021

Shkarko

Download

348

Plani për zhvillim akademik

Senati

18.02.2020

Shkarko

Download

1521

Rregullore për veprimtarinë kërkimore – shkencore

SENATI

2020

Shkarko

Download

1249

Rregullore për punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa në kuadër të Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë

Senati

2020

Shkarko

Download

292

Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në UHZ

Senati

19.02.2019

Shkarko

Download

1907

Rregullore për themelimin dhe parimet e trupës Këshildhënëse të Njësive akademike në UHZ

Senati

30.07.2018

Shkarko

Download

462

Rregullore për përdorimin e pajisjve dhe monitorimin e orarit të punës së stafit akademik dhe studentëve në UHZ

Senati

02.03.2018

Shkarko

Download

1360

Rregullore për publikimet e UHZ

Senati

22.07.2016

Shkarko

Download

369

Rregullore për studimet e doktoratures

Senati

 

Shkarko

Download

Përshkrimi Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2023-2026 Janar 2023 Shkarko Download
Përshkrimi   Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Raport i Monitorimit të Zbatimi të strategjise për vitin 2021   Janar 2022 Shkarko  
Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Planit Strategjik të Universitetit “Haxhi Zeka” për vitin 2020     Shkarko  
Monitorimi i Zbatimit të Planit Strategjik 2020     Shkarko  
Raport monitorimi i implementimit të strategjisë për periudhën janar 2019 – dhjetor 2019   Mars 2020 Shkarko  
Raporti i progresit – monitorimi i implementimit të Strategjisë për periudhën janar 2018 – dhjetor 2018   Janar 2019 Shkarko  
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
026 Strategjia për Veprimtarinë Kërkimore- Shkencore dhe Artistike Senati 06.01.2023 Shkarko Download
3278 Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Menaxhim të Projekteve Senati 06.01.2023 Shkarko Download
353 Strategjia për kërkime shkencore 2019 – 2024 Senati 18.02.2020 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Manual për vendosjen e standardëve për rangimin e UHZ-së në Webometrics 28.02.2022 Shkarko Download
Manuali planifikimi dhe vlerësimi i përformances se stafit akademik 08.05.2020 Shkarko Download
Broshura – Strategjia për Kërkime Shkencore 08.05.2020 Shkarko Download
Broshura për e Doracukun e Stafit Akademik 08.05.2020 Shkarko Download
Doracaku për stafin akademik 26.04.2020 Shkarko Download
801 Udhëzues për Sigurimin e Cilësisë 23.04.2020 Shkarko Download
Manuali i planifikimit dhe vlerësimit të performances së stafit akademik 18.02.2020 Shkarko Download
Udhëzues për zhvillimin e karrierës 24.02.2020 Shkarko Download
Manuali për punë Praktike 26.02.2020 Shkarko Download
Udhëzues për studentët e rinj 24.02.2020 Shkarko Download
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimarrja Data GJuhë shqipe Gjuhë angleze
  Kërkesë për qasje në dokumente zyrtare     Shkarko  
  Doracaku i punësimit për staf Administrativ në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë   2023 Shkarko Download
2524 Rregullore për punën e Këshillit për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim   21.10.2022 Shkarko Download
2173 Udhëzues për programe të studimit   21.09.2022 Shkarko Download
280 Rregullore nr. 01/2017 për programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqërija Demokratike Rektori 16.02.2017 Shkarko Download
  Raport nga Këshilli për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë   30.04.2020 Shkarko Download
  Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitet Rektori 02.03.2020 Shkarko Download
  Udhëzuesi procedurave Për themelimin dhe funksionimin e Trupit Këshillëdhënës të Njësive Akademike të Universitetit të Pejës “Haxhi Zeka”   05.03.2020 Shkarko Download
631 Strategjia e Ndërkombëtarizimit e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024   26.03.2020 Shkarko Download
632 Strategjia e Sigurimit të Cilësisë e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024   26.03.2020 Shkarko Download
355 Treguesit e vlerësimit të performacës për program të studimit   18.02.2020 Shkarko Download
294 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të Institutit në Fakultetin Juridik të UHZ Këshilli i Fakultetit Juridik 19.02.2019 Shkarko Download
           
Përshkrimi Data Shiko në pdf
LIGJI  Nr. 04/L-037 PËR ARSIMIN E LARTË NË  REPUBLIKEN E KOSOVËS Shkarko
KORNIZA KOMBTARE E KUALIFIKIMEVE Shkarko
Raporti i Vlerësimit Baze – universiteti Haxhi Zeka Shkarko
Vlerësimi i rëndësisë se tregut te punës për programet ekzistuese te studimit te universitetit “Haxhi Zeka” ne Peje Shkarko
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit   Vendimmarrja Data Gjuhë Shqipe Gjuhë angleze
754 Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 01.04.2019 Shkarko  
 748  Shfuqizohet Rregullorja për Studime Bachelor në UHZ ref. 193-16 dt. 10.02.2016 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
351 Plotësim ndryshimin e rregullore për studimet themelore nr. 193/16, të dt. 10.02.2016 Shfuqizimi i rregullorës Senati 18.02.2020 Shkarko Download
747 Shfuqizohet Rregullorja për Studime Postdiplomike ( Master ) në UHZ ref. 192-16 dt. 10.02.2016 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
352 Plotësim ndryshimi i  rregullores e studimeve postdiplomike  (Master) Shfuqizimi i rregullorës Senati 18.02.2020 Shkarko Download
749 Shfuqizohet Rregullorja për Sistemin e Sigurimit dhe Vlerësimit të Cilësisë në UHZ ref. 319-20 dt. 13.02.2020 Vendimi për shfuqizim Senati 04.04.2022 Shkarko Download
319 Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 13.02.2020 Shkarko Download
3176 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues Shkarko Download
2327 Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Shfuqizimi i rregullorës Senati 02.10.2017 Shkarko Download
2027 Kodi i Etikës për staf akademik dhe student të UHZ-së Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 27.10.2020 Shkarko Download
1443 Rregullore për procedurën disiplinore Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 26.12.2013 Shkarko Download
368 Rregullore e punës e këshillit të etikës të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë Shfuqizimi i rregullorës Këshilli Drejtues 18.02.2020 Shkarko Download
Përshkrimi   Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Plani Strategjik i Universiteti 2020-2024 I shfuqizuar Janar 2020 Shkarko Download
Plani Strategjik i veprimit për vitin 2022 Janar 2022 Shkarko
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2021 Janar 2021 Shkarko
Plani strategjik i veprimit për vitin 2020 Shkarko