Rregullore

Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data PDF
04-V-622 Statuti i Universitetit Kuvendi i Republikës së Kosovës 30.05.2013 Shkarko
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data PDF
1300 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimi seksual dhe bullizim në UHZ në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko
1297 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për personelin akademik të UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko
1298 Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për studentët e UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko
1299 Vendim dhe Kodi Etikës- Miratohet Kodi Etikës i stafit akademik të UHZ-së në Pejë Këshilli drejtues 07.06.2022 Shkarko
3309 Ndryshim plotësimi i nenit 5 të Rregullores bazike nr.2207-20 për të ardhurat personale në UHZ Këshilli drejtues 10.12.2021 Shkarko
2207 Rregullore për të ardhurat personale Këshilli drejtues 09.11.2020 Shkarko
414 Rregullore për përshkrimin e vendeve të punës në Administratë të UHZ-së Këshilli drejtues 24.02.2020 Shkarko
254 Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të Planit strategjik të UHZ Këshilli Drejtues 11.02.2020 Shkarko
247 Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami) Këshilli drejtues 07.02.2020 Shkarko
 349 Kodi i Etikës për Staf Administrativ në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë Këshilli drejtues  18.02.2020  Shkarko
291 Rregullore për punën e qendrës për zhvillimin e karrierës në UHZ Këshilli drejtues 15.02.2019 Shkarko
Rregullore Për Komunikim dhe protokoll në UHZ Këshilli Drejtues 15.02.2019 Shkarko
3182 Rregullore për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e UHZ Këshilli drejtues 27.11.2018 Shkarko
2992 Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ Këshilli drejtues 09.11.2018 Shkarko
1953 Rregullore për punën e paralamentit studentor në UHZ Këshilli drejtues 03.08.2018 Shkarko
2024 Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores ref. 3552/2015 për shpenzime të veçanta për mbarëvajtje dhe kryerën e detyrave të punës Këshilli drejtues 16.08.2018 Shkarko
823 Rregullore për themelimin e komisionit Këshillëdhënës për çështje statutore dhe mbikëqyrjen e zbatimit të rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UHZ Këshilli drejtues 07.04.2018 Shkarko
3176 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ Këshilli drejtues 08.12.2017 Shkarko
1099 Rregullore mbi zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve Këshilli drejtues 11.05.2017 Shkarko
1080 Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UHZ Këshilli drejtues 10.05.2017 Shkarko
717 Rregullorja për Vula dhe Protokoll në UHZ Këshilli drejtues 23.03.2017 Shkarko
3552 Rregullore për shpenzime të veqanta për mbarvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës Këshilli drejtues 18.12.2015 Shkarko
882 Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ Këshilli drejtues 22.04.2015 Shkarko
1170 Rregullore e punës së Këshillit Drejtues të Universitetit Këshilli Drejtues 13.11.2013 Shkarko

 

Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data PDF
2172  Rregullore për programet e studimit Senati 15.09.2022 Shkarko
2151 Rregullore e punës së Komisionit të Studimeve në nivel senatit dhe në nivel të njësive akademike Senati 15.09.2022 Shkarko
1165  Rregullore e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Senati 23.05.2022 Shkarko
1164 – Rregullore për funksionimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UHZ Senati 23.05.2022 Shkarko
760 Rregullorja për studimet themelore bachelor shkencor dhe bachelor i arteve Senati 04.04.2022 Shkarko
761 Rregullorja për studimet master shkencor dhe master i arteve Senati 04.04.2022 Shkarko
763 Rregullorja për sistemin e sigurimit dhe vlerësimit të cilësisë në UHZ Senati 04.04.2022 Shkarko
99 Rregullore për procedurat kundër plagjiaturës me Sistemin Anti Plagjiaturë (SAP) Senati 2022 Shkarko
487 Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit Senati 10.03.2021 Shkarko
348 Plani për zhvillim akademik Senati 18.02.2020 Shkarko
353 Strategjia për kërkime shkencore 2019 – 2024 Senati 18.02.2020 Shkarko
1521 Rregullore për veprimtarinë kërkimore – shkencore SENATI 2020 Shkarko
Rregullore për punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa në kuadër të Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë Senati 2020 Shkarko
292 Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në UHZ Senati 19.02.2019 Shkarko
754 Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ Senati 01.04.2019 Shkarko
1907 Rregullore për themelimin dhe parimet e trupës Këshildhënëse të Njësive akademike në UHZ Senati 30.07.2018 Shkarko
462 Rregullore për përdorimin e pajisjve dhe monitorimin e orarit të punës së stafit akademik dhe studentëve në UHZ Senati 02.03.2018 Shkarko
1360 Rregullore për publikimet e UHZ Senati 22.07.2016 Shkarko
369 Rregullore për studimet e doktoratures Senati Shkarko
2173 Udhëzues për programe të studimit 21.09.2022 Shkarko
280 Rregullore nr. 01/2017 për programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqërija Demokratike Rektori 16.02.2017 Shkarko
Raport nga Këshilli për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë 30.04.2020 Shkarko
Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitet Rektori 02.03.2020 Shkarko
Udhëzuesi procedurave Për themelimin dhe funksionimin e Trupit Këshillëdhënës të Njësive Akademike të Universitetit të Pejës “Haxhi Zeka” 05.03.2020 Shkarko
631 Strategjia e Ndërkombëtarizimit e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024 26.03.2020 Shkarko
632 Strategjia e Sigurimit të Cilësisë e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024 26.03.2020 Shkarko
355 Treguesit e vlerësimit të performacës për program të studimit 18.02.2020 Shkarko
294 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të Institutit në Fakultetin Juridik të UHZ Këshilli i Fakultetit Juridik 19.02.2019 Shkarko
Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data PDF
Manuali planifikimi dhe vlerësimi i përformances se stafit akademik 08.05.2020 Shkarko
Broshura – Strategjia për Kërkime Shkencore 08.05.2020 Shkarko
Broshura për e Doracukun e Stafit Akademik 08.05.2020 Shkarko
Doracaku për stafin akademik 26.04.2020 Shkarko
801 Udhëzues për Sigurimin e Cilësisë 23.04.2020 Shkarko
Udhëzues për zhvillimin e karrierës 24.02.2020 Shkarko
Manuali i planifikimit dhe vlerësimit të performances së stafit akademik 18.02.2020 Shkarko
Udhëzues për zhvillimin e karrierës 24.02.2020 Shkarko
Manuali për punë Praktike 26.02.2020 Shkarko
Udhëzues për studentët e rinj 24.02.2020 Shkarko

Rregulloret e shfuqizuara

 

Nr. Prot. Emri i rregullorës/dokumentit Vendimmarrja Data PDF
 748  Shfuqizohet Rregullorja për Studime Bachelor në UHZ ref. 193-16 dt. 10.02.2016 Senati  04.04.2022 Shkarko
351 Plotësim ndryshimin e rregullore për studimet themelore nr. 193/16, të dt. 10.02.2016 Senati 18.02.2020 Shkarko
747 Shfuqizohet Rregullorja për Studime Postdiplomike ( Master ) në UHZ ref. 192-16 dt. 10.02.2016 Senati 04.04.2022 Shkarko
352 Plotësim ndryshimi i  rregullores e studimeve postdiplomike  (Master) Senati 18.02.2020 Shkarko
749 Shfuqizohet Rregullorja për Sistemin e Sigurimit dhe Vlerësimit të Cilësisë në UHZ ref. 319-20 dt. 13.02.2020 Senati 04.04.2022 Shkarko
319 Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në UHZ Senati 13.02.2020 Shkarko
3176 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ Këshilli Drejtues Shkarko
2327 Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Senati 02.10.2017 Shkarko
2027 Kodi i Etikës për staf akademik dhe student të UHZ-së Këshilli Drejtues 27.10.2020 Shkarko
1443 Rregullore për procedurën disiplinore Këshilli Drejtues 26.12.2013 Shkarko
368 Rregullore e punës e këshillit të etikës të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë Këshilli Drejtues 18.02.2020 Shkarko