fbpx

Rregullore dhe dokumente

Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake

04-V-632

Vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës për miratimin e Statutit

Kuvendi i Republikës së Kosovës

2013

ALB

ENG

BSN

04-V-474/2

Vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës mbi statusin e Universitetit

Kuvendi i Republikës së Kosovës

2012

ALB

ENG

BSN

434/01B

Vendimi i themelit të Universitetit

MASHT

2011

ALB

ENG

BSN
_

Raporti i fizibilitetit

_

2011

ALB

ENG

BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
04-V-622
Statuti i Universitetit
Kuvendi i Republikës së Kosovës
30.05.2013
BSN
_
Statuti i përkohshëm i Universitetit Publik HAXHI ZEKA
_
2011
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
545
Rregullorja për Menaxhimin Zyrtar të Dokumenteve dhe Materiali Arkivor në Arkivin e UHZ-së
Këshilli drejtues
04.03.2024
ENG
BSN
3162
Vendim dhe Rregullore e KD-së- Miratohet Rregullorja për të ardhra personale të personelit akademik, shtesat dhe kompensimet tjera
Këshilli Drejtues
02.11.2023
ENG
BSN
2013
Vendim i KD-së- Miratohet Rregullorja për shpenzime të veçanta për mbarëvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës
Këshilli Drejtues
03.08.2023
BSN
2012
Vendim i KD-së- Miratohet Rregullorja për rregullat dhe Procedurat për zgjedhjet e Përgjithshme të person.akademik dhe Jo akademik
Këshilli Drejtues
03.08.2023
BSN
1194
Rregullorja për ndarjen e Bursave në UHZ
Këshilli Drejtues
19.05.2023
BSN
1193
Rregullore mbi organizmin dhe funksionimin e Qendrës për Përkrahjen e Bizneseve
Këshilli Drejtues
19.05.2023
BSN
952
Rregulloren për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivore
Këshilli Drejtues
02.05.2023
ENG
BSN
950
Rregullore për Procedurën zgjedhore, Themelimin dhe Punën e parlamentit Studentor dhe Këshillave të Studentëve të Universitetit ‘Haxhi Zeka” Pejë
Këshilli Drejtues
02.05.2023
BSN
252
Kodi për Etikë dhe Integritet në kërkime shkencore
Këshilli Drejtues
03.02.2023
BSN
251
Miratohet Rregullorja për Avokatin e studentëve në UHZ
Këshilli Drejtues
03.02.2023
BSN
249
Statuti i Institutit për Shkencë dhe Arte
Këshilli Drejtues
03.02.2023
250
Miratohet Rregullorja për Qendrën e Ekselencës në UHZ
Këshilli Drejtues
03.02.2023
BSN
1300
Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimi seksual dhe bullizim në UHZ në Pejë
Këshilli drejtues
07.06.2022
BSN
1297
Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për personelin akademik të UHZ-së në Pejë
Këshilli drejtues
07.06.2022
BSN
1298
Vendim dhe Rregullore- Miratohet Rregullorja për masat dhe procedurën disiplinore për studentët e UHZ-së në Pejë
Këshilli drejtues
07.06.2022
BSN
1299
Vendim dhe Kodi Etikës- Miratohet Kodi Etikës i stafit akademik të UHZ-së në Pejë
Këshilli drejtues
07.06.2022
BSN
414
Rregullore për përshkrimin e vendeve të punës në Administratë të UHZ-së
Këshilli drejtues
24.02.2020
BSN
254
Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të Planit strategjik të UHZ
Këshilli Drejtues
11.02.2020
BSN
247
Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami)
Këshilli drejtues
07.02.2020
BSN
 349
Kodi i Etikës për Staf Administrativ në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë
Këshilli drejtues
 18.02.2020
BSN
291
Rregullore për punën e qendrës për zhvillimin e karrierës në UHZ
Këshilli drejtues
15.02.2019
BSN
290
Rregullore Për Komunikim dhe protokoll në UHZ
Këshilli Drejtues
15.02.2019
BSN
3182
Rregullore për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e UHZ
Këshilli drejtues
27.11.2018
BSN
2024
Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores ref. 3552/2015 për shpenzime të veçanta për mbarëvajtje dhe kryerën e detyrave të punës
Këshilli drejtues
16.08.2018
BSN
823
Rregullore për themelimin e komisionit Këshillëdhënës për çështje statutore dhe mbikëqyrjen e zbatimit të rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UHZ
Këshilli drejtues
07.04.2018
BSN
3176
Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ
Këshilli drejtues
08.12.2017
BSN
1099
Rregullore mbi zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve
Këshilli drejtues
11.05.2017
BSN
717
Rregullorja për Vula dhe Protokoll në UHZ
Këshilli drejtues
23.03.2017
BSN
1170
Rregullore e punës së Këshillit Drejtues të Universitetit
Këshilli Drejtues
13.11.2013
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
846
Rregullore për veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe artistike
Senati
29.03.2024
ENG
BSN
845
Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në ISHA
Senati
29.03.2024
BSN
130
Plani për Barazi Gjinore 2023-2026
Senati
03.10.2023
ENG
BSN
040
040- Rregullore për mobilitetin (Lëvizshmërinë) e brendshëm të studentëve të UHZ-së
Senati
09.01.2024
BSN
2863
Rregullore për plotësim ndryshimin e rregullores për procedurat vlerësuese dhe përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ
Senati
03.10.2023
BSN
2864
Rregullore për emërim-riemërim dhe procedurat e rekrutimit të personelit në institutin për shkencë dhe arte
Senati
03.10.2023
BSN
1496
Rregullore për ofrimin e shërbimeve ndaj studentëve dhe palëve tjera
Senati
07.06.2023
BSN
382
Rregullore për dhënien e titullit “Profesor Emeritus” në Universitetin  “Haxhi Zeka” në Pejë
Senati
20.02.2023
BSN
379
Rregullore për universitetin veror ndërkombëtar UNISUM
Senati
20.02.2023
BSN
300
Rregullore për ngarkesën e Studentëve në UHZ
Senati
06.02.2023
BSN
299
Rregullore për ngarkesën e punës për mësimëdhënesit,Bashkëpunëtorët dhe Asistentët në njësitë Akademike dhe institutin e shkencës dhe të Artëve të UHZ-së
Senati
06.02.2023
BSN
025
Rregullore për procedurat vlerësuese dhe përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e përson.akademik
Senati
06.01.2023
BSN
2909
Rregullore për veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe artistik 01.01.2023
Senati
11.11.2022
BSN
2172
 Rregullore për programet e studimit
Senati
15.09.2022
BSN
2151
Rregullore e punës së Komisionit të Studimeve në nivel senatit dhe në nivel të njësive akademike
Senati
15.09.2022
BSN
1165
Rregullore e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ
Senati
23.05.2022
BSN
1164
Rregullore për funksionimin e Bibliotekës Qendrore Universitare në UHZ
Senati
23.05.2022
BSN
760
Rregullorja për studimet themelore bachelor shkencor dhe bachelor i arteve
Senati
04.04.2022
BSN
761
Rregullorja për studimet master shkencor dhe master i arteve
Senati
04.04.2022
BSN
763
Rregullorja për sistemin e sigurimit dhe vlerësimit të cilësisë në UHZ
Senati
04.04.2022
BSN
99
Rregullore për procedurat kundër plagjiaturës me Sistemin Anti Plagjiaturë (SAP)
Senati
2022
BSN
487
Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit
Senati
10.03.2021
ENG
BSN
348
Plani për zhvillim akademik
Senati
18.02.2020
BSN
1249
Rregullore për punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa në kuadër të Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë
Senati
2020
BSN
292
Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në UHZ
Senati
19.02.2019
BSN
1907
Rregullore për themelimin dhe parimet e trupës Këshildhënëse të Njësive akademike në UHZ
Senati
30.07.2018
BSN
462
Rregullore për përdorimin e pajisjve dhe monitorimin e orarit të punës së stafit akademik dhe studentëve në UHZ
Senati
02.03.2018
BSN
1360
Rregullore për publikimet e UHZ
Senati
22.07.2016
BSN
369
Rregullore për studimet e doktoratures
Senati
 
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
_
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2023-2026
_
Janar 2023
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
_
Raport i Monitorimit të Zbatimi të strategjise për vitin 2021
_
Janar 2022
ENG
BSN
_
Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Planit Strategjik të Universitetit “Haxhi Zeka” për vitin 2020
_
_
ENG
BSN
_
Monitorimi i Zbatimit të Planit Strategjik 2020
_
_
ENG
BSN
_
Raport monitorimi i implementimit të strategjisë për periudhën janar 2019 – dhjetor 2019
_
Mars 2020
ENG
BSN
_
Raporti i progresit – monitorimi i implementimit të Strategjisë për periudhën janar 2018 – dhjetor 2018
_
Janar 2019
ENG
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
026
Strategjia për Veprimtarinë Kërkimore- Shkencore dhe Artistike
Senati
06.01.2023
BSN
3278
Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Menaxhim të Projekteve
Senati
06.01.2023
BSN
353
Strategjia për kërkime shkencore 2019 – 2024
Senati
18.02.2020
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
_
Udhëzues për mbrojtjen e personave që raportojnë në interes publik, detyrimet e punëdhënësve për mbrojtjen e sinjalizuesve nga aktet e dëmshme dhe të drejtat e sinjalizuesve për mbrojtje gjyqësore
_
19.09.2023
ENG
BSN
374
Manual për vendosjen e standardëve për rangimin e UHZ-së në Webometrics
_
28.02.2022
BSN
354
Manuali planifikimi dhe vlerësimi i përformances se stafit akademik
_
08.05.2020
BSN
_
Broshura – Strategjia për Kërkime Shkencore
_
08.05.2020
BSN
_
Broshura për Doracukun e Stafit Akademik
_
08.05.2020
ENG
BSN
_
Doracaku për stafin akademik
_
26.04.2020
BSN
801
Udhëzues për Sigurimin e Cilësisë
_
23.04.2020
BSN
_
Manuali i planifikimit dhe vlerësimit të performances së stafit akademik
_
18.02.2020
BSN
_
Udhëzues për zhvillimin e karrierës
_
24.02.2020
BSN
_
Manuali për punë Praktike
_
26.02.2020
ENG
BSN
_
Udhëzues për studentët e rinj
_
24.02.2020
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
_
Kërkesë për qasje në dokumente zyrtare
_
_
ENG
BSN
_
Doracaku i punësimit për staf Administrativ në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë
_
2023
BSN
2524
Rregullore për punën e Këshillit për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim
_
21.10.2022
BSN
2173
Udhëzues për programe të studimit
_
21.09.2022
BSN
280
Rregullore nr. 01/2017 për programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqërija Demokratike
Rektori
16.02.2017
BSN
_
Raport nga Këshilli për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë
_
30.04.2020
BSN
_
Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitet
Rektori
02.03.2020
BSN
_
Udhëzuesi procedurave Për themelimin dhe funksionimin e Trupit Këshillëdhënës të Njësive Akademike të Universitetit të Pejës “Haxhi Zeka”
_
05.03.2020
BSN
631
Strategjia e Ndërkombëtarizimit e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024
_
26.03.2020
BSN
632
Strategjia e Sigurimit të Cilësisë e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024
_
26.03.2020
BSN
355
Treguesit e vlerësimit të performacës për program të studimit
_
18.02.2020
BSN
294
Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të Institutit në Fakultetin Juridik të UHZ
Këshilli i Fakultetit Juridik
19.02.2019
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
_
LIGJI  Nr. 04/L-037 PËR ARSIMIN E LARTË NË  REPUBLIKEN E KOSOVËS
_
_
ENG
BSN
_
KORNIZA KOMBTARE E KUALIFIKIMEVE
_
_
BSN
_
Raporti i Vlerësimit Baze – universiteti Haxhi Zeka
_
_
ENG
BSN
_
Vlerësimi i rëndësisë se tregut te punës për programet ekzistuese te studimit te universitetit “Haxhi Zeka” ne Peje
_
_
ENG
BSN

 

Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimi
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
2862
Rregullore për veprimtarinë kërkimore-shkencore dhe artistike
Shfuqizim
Senati
03.10.2023
ENG
BSN
3368
Vendim i KD-së- Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i pikës V neni 6 i Rregullores për të Ardhura Personale Nr.2207 dt.09.11.2020
Shfuqizim
Këshilli Drejtues
27.12.2022
ENG
BSN
2993
Miratohet ndryshimi dhe plotësimi i nenit 4 të Rregullores bazike nr.1080-17 për zgjedhjet e përgjithshm
Shfuqizim
Këshilli Drejtues
18.11.2022
ENG
BSN
3309
Ndryshim plotësimi i nenit 5 të Rregullores bazike nr.2207-20 për të ardhurat personale në UHZ
Shfuqizim
Këshilli drejtues
10.12.2021
ENG
BSN
2207
Rregullore për të ardhurat personale
Shfuqizim
Këshilli drejtues
09.11.2020
BSN
2992
Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ
Shfuqizim
Këshilli drejtues
09.11.2018
BSN
1080
Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UHZ
Shfuqizim
Këshilli drejtues
10.05.2017
BSN
3552
Rregullore për shpenzime të veqanta për mbarvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës
Shfuqizim
Këshilli drejtues
18.12.2015
ENG
BSN
754
Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ
Shfuqizim
Senati
01.04.2019
ENG
BSN
 748
 Shfuqizohet Rregullorja për Studime Bachelor në UHZ ref. 193-16 dt. 10.02.2016
Shfuqizim
Senati
04.04.2022
ENG
BSN
351
Plotësim ndryshimin e rregullore për studimet themelore nr. 193/16, të dt. 10.02.2016
Shfuqizim
Senati
18.02.2020
BSN
747
Shfuqizohet Rregullorja për Studime Postdiplomike ( Master ) në UHZ ref. 192-16 dt. 10.02.2016
Shfuqizim
Senati
04.04.2022
ENG
BSN
352
Plotësim ndryshimi i  rregullores e studimeve postdiplomike  (Master)
Shfuqizim
Senati
18.02.2020
BSN
749
Shfuqizohet Rregullorja për Sistemin e Sigurimit dhe Vlerësimit të Cilësisë në UHZ ref. 319-20 dt. 13.02.2020
Shfuqizim
Senati
04.04.2022
ENG
BSN
1521
Rregullore për veprimtarinë kërkimore – shkencore
Shfuqizim
SENATI
2020
ENG
BSN
319
Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në UHZ
Shfuqizim
Senati
13.02.2020
BSN
3176
Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ
Shfuqizim
Këshilli Drejtues
_
BSN
2327
Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ
Shfuqizim
Senati
02.10.2017
BSN
2027
Kodi i Etikës për staf akademik dhe student të UHZ-së
Shfuqizim
Këshilli Drejtues
27.10.2020
ENG
BSN
1443
Rregullore për procedurën disiplinore
Shfuqizim
Këshilli Drejtues
26.12.2013
BSN
368
Rregullore e punës e këshillit të etikës të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë
Shfuqizim
Këshilli Drejtues
18.02.2020
ENG
BSN
882
Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ
Shfuqizim
Këshilli drejtues
22.04.2015
BSN
1953
Rregullore për punën e paralamentit studentor në UHZ
Shfuqizim
Këshilli drejtues
03.08.2018
BSN
Nr. Prot.
Emri i rregullorës/dokumentit
Vendimi
Vendimmarrja
Data
Shqip
Anglisht
Boshnjake
_
Plani Strategjik i Universiteti 2020-2024
Shfuqizim
_
Janar 2020
BSN
_
Plani Strategjik i veprimit për vitin 2022
_
_
Janar 2022
ENG
BSN
_
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2021
_
_
Janar 2021
ENG
BSN
_
Plani strategjik i veprimit për vitin 2020
_
_
_
ENG
BSN
Translate »