fbpx

Zgjedhjet studentore 2017

Zgjedhjet studentore 2017

Listat përfundimtare te kandidateve për Parlament Studentor dhe Këshilla të Fakultetit

 

Unioni i Studentëve Shqiptar- USSH
Zëri Studentor Pejë
Unioni Studentor “Haxhi Zeka” – US – HZ


Te gjithë kandidatët të cilët janë të hijezuar me ngjyrë të verdhë nuk mund të jenë pjesë e garës për Parlament Studentor dhe Këshilla të Fakulteteve, kandidatët që janë të hijëzuar me ngjyrë të portokallt KQZ pas shqyrtimit të deklaratave finale ka vendosur që ata të jenë pjesë e garës.

Te gjithë kandidatët të cilët janë hijezuar me ngjyrë të verdhë KQZ duke u bazuar në Statutin e UHZ-së dhe Rregullores për zgjedhjet e studentëve ka vendosur të mos jenë pjesë e garës.

Unioni i Studentëve Shqiptar- USSH
Zëri Studentor Pejë
Unioni Studentor “Haxhi Zeka” – US – HZ


Listat e studentëve me të drejt vote

Të drejt votimi kanë të gjithë ata student që identifikimin e tyre e vërtetojnë përmes INDEX-it/ID por gjithsesi të kenë edhe LETERNOFTIMIN me vete.

Fakulteti i Biznesit

Administrim Biznesi

Kontabilitet dhe Financa

Administrim Biznesi – Gjuhe Boshnjake

Administrim Biznesi – Master

Kontabilitet dhe Financa – Master

Administrim Biznesi – Gjuhe Boshnjake – Master

Menaxhim i Burimeve Njerëzore – Master

Fakulteti Juridik

Juridik i Përgjithshëm

Juridik MASTER

Fakulteti MTHM

Menaxhment në turizëm dhe Hotelieri

Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake

Menaxhimi i mjedisit – Master

Fakulteti i Agrobiznesit

Agromjedis dhe agorekologji

Teknologji e Prodhimit Bimorë

Teknologji Ushqimore

Fakulteti i Arteve


Njoftim nga Komisioni Qendror Zgjedhor për këto qështje:

Mbi ranglistën e Organizatave Studentore në fletëvotim në zgjedhjet studentore të 24 Majit 2017 për Parlament dhe Këshilla të Studentëve
Pas hedhjes së shortit për ranglistën në fletëvotime për Organizatat Studentore të cilat do të marrin pjesë në zgjedhje studentore, fillon me nr. 12 dhe përfundon me nr. 16 si më poshtë:

Nr. 12 . Unioni i Studentëve Shqiptar- USSH
Nr. 15 . Zëri Studentor Pejë
Nr. 16 . Unioni Studentor “Haxhi Zeka” – US – HZ

Për hapjen e fushatës zgjedhore

Hapja e fushatës bëhet nga data 12.05.2017 dhe zgjatë deri më dt. 22.05.2017.


Komisioni Qendror Zgjedhor në mbledhjen e mbajtur me dt. 10.05.2017, pas verifikimit të dokumentacionit përkatësisht nënshkrimeve të sjellura nga Organizatat Studentore, çertifikoj këto organizata:

Unioni Studentor “Haxhi Zeka”

Unioni i Studentëve Shqiptarë

Zëri Studentor Pejë


Komisioni Qendror Zgjedhor në mbledhjen e mbajtur me datë 10.05.2017 informon Organizatat Studentore dhe studentët për këto qështje:
Hudhen poshtë si të pa baza të gjitha ankesat dhe kërkesat e Organizatave Studentor
Shtyhet afati për dorëzimin e listave për kandidatë deri me datë 12.05.2017 në ora 12:00, së bashku me lista duhet të dorëzohen edhe deklaratat e kandidatëve si dhe certifikatat e notave.
Hedhja e shortit do të bëhet nesër me dt. 11.05.2017 në ora 14:00, lutem Organizatat Studentore që në hedhje të shortit të dërgojnë nga një përfaqësues.


Komisioni Qëndror Zgjedhor në mbledhjen e mbajtur me dt. 05.05.2017 duke u mbështetur në planin operativ të KQZ, ka kërkuar që të njoftohen Organizatat Studentore që për tu certifikuar duhet ti përmbahen nenit 8 paragrafi 5 të Rregullores për zgjedhjet e studentëve ref.nr. 01-882/2015 dt. 22.04.2015.
Afati për dorëzimin e dokumenteve është data 08.05.2017 ora 15:00
Ju lutem keni parasysh që për s’do të ketë afate shtesë, andaj përmbajuni afatit të lartshënuar.
PO ashtu KQZ duke u bazuar në planin operativ njofton Organizatat Studentore që afati për dorëzimin e listave të kandidatëve – preliminare është data 10.05.2017 nga ora 09:00 – 15:00.

Translate »