fbpx

Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar

 1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar janë:
  1.1 Përkrah zhvillimin e bashkëpunimit ndëruniversitar ndërkombëtar nëpërmjet marrëveshjeve dhe protokolleve;
  1.2 Koordinon dhe i përkrah projektet rajonale dhe ndërkombëtare me interes për UHZ-në;
  1.3 Harton dhe zbaton projekte të cilat e avancojnë punën kërkimore dhe shkencore në UHZ, në bashkëpunim me Prorektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë;
  1.4 Ndihmon në krijimin e lidhjeve me Universitetet e huaja, i këshillon profesorët në krijimin e këtyre lidhjeve;
  1.5 Mbledh të dhëna për fondet kombëtare dhe ndërkombëtare në dispozicion për lëvizje të studentëve dhe të mësimdhënësve (p.sh. DAAD, EU, Fuulbright, British Council, etj), si dhe shpërndan informacione nëpër fakultete;
  1.6 Siguron informata nga institucionet relevante ndërkombëtare për arsim dhe inicim të bashkëpunimit;
  1.7 E Udhëheqë Programin veror të Universitetit;
  1.8 Merr pjesë si anëtar I komisionit me qëllim të planifikimit të Strategjive të mëtutjeshme për zbatimin e suksesshëm të projektit;
  1.9 E ndihmon Rektorin dhe Prorektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë në të gjitha nivelet për Bashkëpunim Ndërkombëtar;
  1.10 Kryen edhe punë të tjera të cilat ia cakton udhëheqësi;
 2. Drejtori i Zyrat për Bashkëpunim Ndërkombëtar raporton në aspektin operacional te Sekretari i Përgjithshëm, ndërsa për çështjet profesionale që lidhen me detyrat e punës raporton dhe i koordinon punët me Prorektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë..
 3. Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar me sistematizimin e vendeve të punës, përbëhet nga këto pozita:
  3.1 Drejtori Zyrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar;
  3.2 Zyrtar për Bashkëpunim Ndërkombëtar (1 nëpunës).
  3.3 Zyrtar për Projekte (1 nëpunës).
 4. Numri i të punësuarve në Zyrën për Bashkëpunim Ndërkombëtar është Tre (3).
Translate »