fbpx

Kalendarët

Kalendari Akademik
Periudha Semestrale Periudha (bachelor) Periudha (Master)
Semestri dimëror 1 Tetor – 15 Janar
Semestri veror 16 Shkurt – 31 Maj
Mbajtja e provimeve
Afati i janarit 20 Janar – 15 Shkurt
Afati i qershorit 5 Qershor – 5 Korrik
Afati i shtatorit 1 Shtator – 30 Shtator
Paraqitja e provimeve bëhet:
Për afatin e janarit 15 – 20 Janar
Për afatin e qershorit 1 – 5 Qershor
Për afatin e shtatorit 20 – 30 Gusht
Afatet për mbrojtjen e provimit përfundimtar (diplomës) janë:

Afati i janaritAfati i qershorit

Afati i shtatorit

Diploma i dorëzohet studentit në mënyrë solemne në tri afate:

Afati i janaritAfati i qershorit

Afati i shtatorit

Transferet e studentëve 1 tetor deri 15 tetor

Vërejtje: Ky kalendar vlen për studentët e nivelit të studimeve themelore – Bachelor dhe është në përputhje me rregulloren e studimeve të miratuar nga Senati

Kalendari Festave në Universitet
Ngjarjet
Periudha
Aktivitetet
Fillimi i vitit akademik
1 Tetor
Mirëseardhje studentëve të rinj
Dita ndërkombëtare e muzikës
1 Tetor
Studentët e fakultetit të arteve, realizimi i koncertit
Përvjetori i Universitetit
14 Nëntor
Ceremonia e vjetorit
Dita ndërkombëtare e studentit
17 Nëntor
Aktivitete të ndryshme studentore
Ditëlindja e Haxhi Zekës
21 Nëntor
Ditët e Haxhi Zekës
Fillimi i semestrit veror
15 Shkurt
Aktivitete të përcaktuara nga njësitë akademike
Dita ndërkombëtare e tokës
22 Prill
Aktivitet të studentëve të Fakultetit të Agrobiznesit
Panairi i Karrierës
Maj
Panairi i punësimit
Dita ndërkombëtare e mjedisit
5 Qershor
Aktivitet i studentëve të agrobiznesit dhe turizmit
Dita e Drejtësisë Penale Ndërkombëtare
17 Korrik
Aktivitet i studentëve të Fakultetit Juridik
Dita ndërkombëtare e turizmit
27 Shtator
Aktivitet i studentëve të MTHM-së
Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut
10 Dhjetor
Aktivitet i studentëve të Fakultetit Juridik dhe Njësive tjera akademike

Vërejtje: Kalendari festiv do të plotësohet edhe grupet studentore të njësive akademike!

 

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2023

Službeni praznici u Republici Kosova za 2023 god.

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064 për Festat zyrtare në Republikën e Kosovës, janë:

Službeni praznici u skladu sa članom 2.  Zakona br.03/L-064 o Službenim praznicima u Republici Kosova, su:

Nr.

Festat Zyrtare

Službenih prazici

Dita/Data e festës

Dan/Datum praznika

Dita/Data e pushimi

Dan/Datum odmora

1.

 

Viti i Ri

Nova godina

E Diel               01 janar

Subota             01 januar

E hënë                  02 janar

Ponedeljak         02 januar

E hënë            02 janar

Ponedeljak      02 januar

E martë              03 janar

Utorak                03 januar

2.

Krishtlindjet ortodokse

Pravoslavni Božić

E shtunë          07 janar

Subota             07 januar

E hënë                 09 janar

Ponedeljak         09 januar

3.

Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës

Dan Nezavisnosti Republike Kosova

E premte         17 shkurt

Petak                17 februar

E premte            17 shkurt

Petak                  17 februar

4.

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës

Dan Ustava Republike Kosova

E diel                 09 prill

Nedelja             09 april

E hënë                 10 prill

Ponedeljak         10 april

5.

Pashkët Katolike

Katolički Uskrs

E hënë                10 prill

Ponedeljak        10 april

E martë                11 prill

Utorak                  11 april

6.

Pashkët Ortodokse

Pravoslavni Uskrs

E diel                 16 prill

Nedelja             16 april

E hënë                   17 prill

Ponedeljak           17 april

7.

Bajrami i Madh, dita e parë

Fiter Bajram, prvi dan

E premte          21 prill

Petak                 21 april

E premte            21 prill

Petak                  21 april

8.

Dita Ndërkombëtare e Punës

Medjunarodni Dan Rada

E hënë              01 maj

Ponedeljak       01 maj

E hënë                   01 maj

Ponedeljak           01 maj

9.

Dita e Evropës

Dan Evrope

E martë            09 maj

Utorak              09 maj

E martë                09 maj

Utorak                  09 maj

10.

Bajrami i Vogël, dita e parë

Kurban Bajram, prvi dan

E merkure        28 qershor sreda                 28 jun E merkure            28 qershor sreda                     28 jun
11.

Krishtlindjet Katolike

Katolički Božić

E hënë                25 dhjetor

Nedelja              25 decembar

E hënë                   25 dhjetor

Ponedeljak           25 decembar

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime, do te viheni ne dijeni me një njoftim të radhës.

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru. U slućaju izmena bićete obavešteni jednim na drugim saopštenje.

Translate »