Universiteti Haxhi Zeka

I dedikuar për cilësi, standarde dhe suksese

Apply Now

Fakulteti i Biznesit i Universitetit “Haxhi Zeka”, me seli në Pejë, është bartës i studimeve themelore, master dhe të tjera të përcaktuara me Ligjin e Shkollimit të Lartë dhe me Statut të UHZ-së.
Studimet e rregullta dhe ato me korrespondencë në Fakultetin e Biznesit në Pejë organizohen për fitimin e përgatitjes akademike Bachelor dhe Master. Fakulteti i Biznesit përbëhët prej tri departamenteve. Në të tri departamentet ofrohen studime bachelor dhe master. Studimet që ofrohen janë:
Administrim biznesi (Bachelor dhe Master)
Administrim biznesi (gjuhë boshnjake)(Bachelor dhe Master)
Kontabilitet dhe financa (Bachelor dhe Master)
Menaxhimi i burimeve njerezore (Master)

Studimet që ofrohen janë:
Juridik i Përgjithshëm (bachelor)
Kushtetues Administrativ (Master)
Juridiko Penal (Master)

Fakulteti i Menaxhmentit në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis i Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë (UHZ), është bartës i studimeve themelore dhe të tjera të përcaktuara me Ligjin e Shkollimit të Lartë dhe me Statut të UHZ-së. Studimet e rregullta dhe ato me korrespondencë në FMTHM në Pejë organizohen për fitimin e përgatitjes akademike Bachelor dhe Master. Studimet që ofrohen janë:
Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri (bachelor)
Menaxhment në Turizëm (gjuhë boshnjake) (bachelor)
Menaxhim i Mjedisit (bachelor)

Fakulteti Agrobiznesit është njësi akademike e Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë nga viti 2012 Trajtohet si institucion publik i shkollimit të lartë,i cili aktualisht organizon dhe zhvillon studime universitare themelore dhe pretendon që në të ardhmen, pasi të diplomojë gjenerata e parë, të vijojë me studime të nivelit me të avancuar duke aftësuar kuadro të reja profesionale dhe shkencore. Studimet që ofrohen janë:
Teknologji e Prodhimit Bimorë (bachelor)
Agromjedis dhe Agroekologji (bachelor)
Teknlogji Ushqimore (bachelor)

Studimet që ofrohen janë:
Edukim nё Muzikё (EM) (bachelor)
Edukim i Pёrgjithshёm nё Muzikё (EPM)(bachelor)
Edukim Artistik në Instrumentet Frymore (EAIF)(bachelor)
Regji film dhe Tv (RFT)(bachelor)

11254

UNDERGRADUATE

3826

GRADUATE

765

POSTGRADUATE