fbpx

Qendra për ekselencë

Qendra e Ekselencës është themeluar në bazë vendimit të Këshillit Drejtues të UHZ-së me nr. prot: 412 dt: 03.03.2022.

Qendra e Ekselencës (në tekstin e mëtejme QE) ka për qëllim të ndihmojë Universitetin e “Haxhi Zeka” në Pejë duke ofruar trajnime stafit akademik të rregullt për avancimin e kapaciteteve akademike dhe zhvillimin e sistemeve mësimore të cilat promovojnë mësimdhënien më efektive dhe më cilësore, në funksion të transformimit të UHZ-së në një universitet konkurrent me universitetet më të mira në Rajon dhe në Botë.

Translate »