Vlerat

Në funksion të arritjes së vizionit dhe përmbushjes së misionit të vet, Universiteti “Haxhi Zeka” ka inkorporuar dhe funksionon bazuar në integritet akademik, transparencë, llogaridhënie, partneritet, diversitet dhe multietnicitet.