fbpx

Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim

Detyrat e Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim janë:

 1. Zyra është mbështetës i KMCV-së në inicimin dhe koordinimin e iniciativave dhe në zbatimin e vazhdueshëm për sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë.
 2. Zyra organizon një monitorim sistematik të treguesve të miratuar të cilësisë, veçanërisht aktiviteteve si në vijim:
  2.1 Implementon Planin e Aktiviteteve të sigurimit të cilësisë të aprovuar nga KMCV,
  2.2 Mbledhë informacione për cilësi dhe vlerësim nga të gjithë akterët e sistemit brenda Universitetit,
  2.3 Në bashkëpunim me KMCV dhe Koordinatorët për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim organizon procesin e vlerësimit të brendshëm sipas Manualit për Sigurim të Cilësisë, përmes pyetësorëve dhe instrumenteve të tjera të parapara në Manual,
  2.4 Shpërndan pyetësorët, mbledh, përpunon dhe vlerëson të dhënat nga fushat e vlerësuara,
  2.5 Ofron mbështetje për Komisionet Ad Hoc në procesin e vlerësimit të ndryshimeve dhe plotësimeve në programet ekzistuese të studimit, si dhe në procedura të vlerësimit të brendshëm periodik.
  2.6 Ofron mbështetje administrative në procedurat e vlerësimit të brendshëm të sistemit të sigurimit të cilësisë së Universitetit.
  2.7 I ofron mbështetje njësive akademike përmes koordinatorëve për cilësi dhe vlerësim
  2.8 Mbledhë, përpunon dhe analizon të dhënat e nevojshme për përpilimin e raportit vjetor të punës
  2.9 Koordinon punën në mbështetje të njësive akademike për procesin e Ri/Akreditimit institucional dhe të Ri/Akreditimit të programeve të studimit, bazuar në udhëzuesit dhe standardet e AKA-së,
  2.10 Mirëmban dhe i shqyrton dokumentacionin e procesit të ri/akreditimit, përgatitë raporte dhe analiza përkatëse.
 3. Për përmbushjen e detyrave të përmendura, Zyra bashkëpunon me të gjithë organet përgjegjëse për sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë në Universitetit.
 4. Drejtori i Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim raporton në aspektin operacional te Sekretari i Përgjithshëm, ndërsa për çështjet profesionale që lidhen me detyrat e punës raporton dhe i koordinon punët me Prorektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë.
 5. Zyra për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim me sistematizimin e vendeve të punës, përbëhet nga këto pozita:
  4.1 Drejtori Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim;
  4.2 Zyrtar për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim (1 nëpunës);
  4.3 Zyrtar për Akreditim (1 nëpunës);
 6. Numri i të punësuarve në Zyrën për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim është Tetë (3).
ShqipBosanskiEnglish