fbpx

Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim

Detyrat e Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim janë:

Zyra është mbështetëse e KMCV-së në inicimin dhe koordinimin e iniciativave dhe në zbatimin e vazhdueshëm për sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë;

Implementon Planin e Aktiviteteve të sigurimit të cilësisë të aprovuar nga KMCV;

Mbledhë informacione për cilësi dhe vlerësim nga të gjithë akterët e sistemit brenda Universitetit;

Në bashkëpunim me KMCV dhe Koordinatorët për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim, organizon procesin e vlerësimit të brendshëm sipas Udhëzuesit për Sigurim të Cilësisë, përmes pyetësorëve dhe instrumenteve të tjera të parapara në Udhëzues;

Shpërndan  pyetësorët, mbledhë, përpunon dhe vlerëson të dhënat nga fushat e vlerësuara;

Ofron mbështetje për Komisionet Ad Hoc në procesin e vlerësimit të programeve ekzistuese të studimit, si dhe në procedura të vlerësimit të brendshëm periodik;

Ofron mbështetje administrative në procedurat e vlerësimit të brendshëm të sistemit të sigurimit të cilësisë së Universitetit;

I ofron mbështetje njësive akademike përmes Koordinatorëve për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësim;

Mbledhë, përpunon dhe analizon të dhënat e nevojshme për përpilimin e raportit vjetor të punës;

Koordinon punën në mbështetje të njësive akademike për procesin e Ri/Akreditimit institucional dhe të Ri/Akreditimit të programeve të studimit, bazuar në udhëzuesit dhe standardet e AKA-së;

Mirëmban dhe shqyrton dokumentacionin e procesit të ri/akreditimit, përgatitë raporte dhe analiza përkatëse.

Translate »