Programet e Akredituara

Fakulteti

Gjuha

Nr

Menaxhim Biznesi – BSc

Shqip dhe Boshnjake

1352/19D – Korrigjuar 152/20D

Menaxhim Biznesi – MSc

Shqip dhe Boshnjake

1352/19D – Korrigjuar 152/20D

Menaxhim në Turizëm, Hotelieri, dhe Mjedis BSc

 

1352/19D

MENAĐŽMENT U TURIZAM – BA

 

875/16 – zgjatja 466-18D

Juridik i Përgjithshëm – LLB

 

1352/19

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane – LLM

 

1448/19

Teknologji Ushqimore – BSc 

 

 1352/19D

Teknologji e Prodhimit Bimor – BSc 

 

1352/19D

Agromjedis dhe Agroekologji – BSc 

 

1352/19D

Edukimi Artistik në Interpretim – BA  

 

1778/19

Edukim Muzikor – MA 

 

1778/19

Menaxhim i Burimeve Njerëzore – MSc 

 

3025/21

Informatika në Biznes – MSc  

 

3025/21

Menaxhim Mjedisi – MSc  

 

3025/21

Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit Ushqimor – MSc 

 

3025/21

Edukim në Muzikë – BA  

 

3025/21

 

Programet aktualisht të akredituara

Nr.

Programet e studimit

Specializimet

Niveli

ECTS

Periudha e akreditimit

 

1

Menaxhim Biznesi (gjuhë shqipe dhe boshnjake)

Administrim Biznesi; Banka dhe Financa; Kontabilitet dhe Auditim.

BSc

180

30.09.2022

 

2

Menaxhim Biznesi (gjuhë shqipe dhe boshnjake)

Menaxhim Biznesi; Banka dhe Financa; Auditim dhe Kontroll.

MSc

120

30.09.2022

 

3

Menaxhim në Turizem,  Hoteleri dhe Mjedis

Menaxhim në turizem; Menaxhim në hotelieri; Menaxhim në mjedis. 

Bsc

180

30.09.2022

 

4

Menaxhim i Turizmit (gjuhë boshnjake)

/

BA

180

30.09.2022

 

5

Juridik i Përgjithshëm

/

LLB

240

30.09.2022

 

6

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane

/

LLM

60

30.09.2022

 

7

Agromjedis dhe Agroekologji

/

BSc

180

30.09.2022

 

8

Teknologji Ushqimore

/

BSc

180

30.09.2022

 

9

Teknologji e Prodhimit Bimor

/

BSc

180

30.09.2022

 

10

Edukimi Artistik në Interpretim

/

BA

240

30.09.2022

 

11

Edukim Muzikor

/

MA

60

30.09.2022

 

12

Informatika në Biznes

/

MSc

120

30.09.2024

 

13

Menaxhim i Burimeve Njerëzore

/

MSc

120

30.09.2024

 

14

Menaxhim Mjedisi

/

MSc

120

30.09.2024

 

15

Sistemet e
Qëndrueshme të Prodhimit Ushqimor

/

MSc

120

30.09.2024

 

16

Edukimi në Muzikë

/

BA

240

30.09.2024