fbpx

Programet e Akredituara

Programet e studimit aktualisht të akredituara

Nr.

Programet e studimit të vlerësuara gjatë vitit 2022

ECTS

Periudha kohore e riakreditimit

Vendimi

 

Fakulteti i Biznesit

1

Menaxhim Biznesi, BSc (gjuhë shqipe dhe boshnjake)

Specializimet:

·  Banka dhe Financa

·  Administrim Biznesi

180

2022-2027

Ref: 1036/22

2

Menaxhim Biznesi, MSc (gjuhë shqipe dhe boshnjake)

Specializimet:

·     Kontabilitet dhe  Auditim

·     Banka dhe Financa

·     Menaxhim Biznesi

120

2022-2025

Ref: 944/22

3

Menaxhim i Burimeve Njerëzore, MSc

120

2021-2024

Ref: 3025/21

4

Informatika në Biznes, MSc

120

2021-2024

Ref: 3025/21

 

Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

1

Menaxhim në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis, BSc

Specializimet:

·         Menaxhim në Turizëm

·         Menaxhim në Hotelieri

·         Menaxhim në Mjedis

180

2022-2025

Ref: 944/22

2

Menadzment u Turizam, BSc

180

2022-2025

Ref: 944/22

3

Menaxhim Mjedisi, MSc

120

2021-2024

Ref: 3025/21

 

Fakulteti Juridik

1

E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane, LLM

60

2022-2025

Ref: 944/22

 

Fakulteti i Agrobiznesit

1

Teknologji e Prodhimit Bimor, BSc

180

2022-2025

Ref: 944/22

2

Agromjedis dhe Agroekologji, BSc

180

2022-2025

Ref: 944/22

3

Teknologji Ushqimore, BSc

180

2022-2025

Ref: 1778/22

4

Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit Ushqimor, MSc

120

2021-2024

Ref: 3025/21

 

Fakulteti i Arteve

1

Edukim Artistik në Interpretim, BA

240

2022-2025

Ref: 944/22

2

Edukim në Muzikë, BA

240

2021-2024

Ref: 3025/21

3

Edukim Muzikor, MA

60

2022-2027

Ref: 944/22

           

 

Nr.

Program profesional, niveli i IV i kualifikimit, sipas KKK

Fakulteti i Agrobiznesit

Kredi të AAP

Vendimi

1

Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve

60

 

Translate »