fbpx

Raportet e Vlerësimit

Përshkrimi

Gjuhë shqipe

Gjuhë angleze

Raport statistikor, nga rezultatet e vlerësimit, të semestrit veror 2020-2021

Raporti i rezultateve të vlerësimit,- Janar 2020

Raport i hulumtimit për përfshirjen e stafit akademik të UHZ-së në mësimin në distancë (Online)

Raport i hulumtimit për përfshirjen e studentëve të UHZ-së në mësimin në distancë (Online)

Raporti i rezultateve të vlerësimit, nga pyetësorët Studenti Mësimdhënësin dhe Studenti Administratën- Shtator 2020

Raporti i rezultateve të vlerësimit, nga pyetësorët Studenti Mësimdhënësin dhe Studenti Administratën

Rezultatet e vlerësimit, ”Studenti Mësimdhënësin”, semestri dimëror 2021/2022

Rezultatet e vlerësimit, ”Studenti Administratën”, semestri dimëror 2021/2022

Raport përmbledhës nga rezultatet e vlerësimit, nga pyetësori ”Dekani Mësimdhënësin, për vitin akademik 2021/2022

Raport përmbledhës i rezultateve të vlerësimit, nga pyetësori ”Studenti Mësimdhënësin”, semestri veror 2021/2022

Raport përmbledhës nga rezultatet e vlerësimit, nga pyetësori ”Vetëvlerësimi i stafit Akademik”, për vitin akademik 2021/2022

Raportet përmbledhëse të rezultateve të vlerësimit nga pyetësorët ”Studenti Mësimdhënësin”. 2022/2023

Downloiad

Raportet përmbledhëse të rezultateve të vlerësimit nga pyetësorët ”Studenti Administratën”. 2022/2023

Downloiad

Translate »