Këshilli për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim

Në bazë të nenit 42, 47, 48, të statutit të Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, nenit 7 të Rregullores për Sistemin e Sigurimit të Cilësisë në UHZ, ref. nr. 319/20, të datës 13.02.2020, Senati i UHZ-së, në mbledhjen e mbajtur me datë 18.02.2020, ka nxjerrë vendim për themelimin e Këshillit të Menaxhimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në Universitetin “Haxhi Zeka”, me këtë përbërje:

Prof. Dr. Ibish Mazreku – Kryetar
ibish.mazreku@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Edmond Beqiri – Anëtar
edmond.beqiri@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Albona Shala – Anëtare
albona.shala@unhz.eu

Prof. Ass. Dr. Gjylbehare Murati – Anëtare
gjylbehare.murati@unhz.eu

Prof. Asoc. Ma. Syzana Jakupi – Anëtare
suzana.jakupi@unhz.eu

Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari

naser.bajraktari@unhz.eu

MSc. Gentiana Kastrati – Anëtare
gentiana.kastrati@unhz.eu

Luan Lulaj – Anëtar
luan.lulaj@unhz.eu

Blendrit Miftari – Anëtar/Student
blendrit.miftari@unhz.eu

Etnik Hajdara – Anëtar/Student
etnik.hajdaraj@student.unhz.eu