Kurse të shkurtra mbi dhunën ndaj grave: Të drejtat e njeriut, politikat dhe teknikat e kërkimit

Titulli i Projektit “Kurse të shkurtra mbi dhunën ndaj grave: Të drejtat e njeriut, politikat dhe teknikat e kërkimit”
Periudha e zbatimit Prill 2020 ose 2021
Partnerët ndërkombëtarë Universiteti i Sapienzes, Itali
Universiteti përfitues Universiteti Sapienzes, Itali
Qëllimi i projektit Të njohë studentët me metodologjitë më të përparuara për të hartuar sondazhe mbi dhunën ndaj grave, sipas udhëzimeve të KBPërmirësimi i ngritjes së kapaciteteve statistikoreT’u sigurojë anëtarëve të organizatave dhe institucioneve që i përkasin organeve publike dhe private njohuri shtesë mbi barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave përmes trajnimeve kërkimore dhe debatit publik
Translate »