fbpx

Përmirësimi i kulturës së kërkimit në arsimin e lartë në Kosovë

Titulli i Projektit
Përmirësimi i kulturës së kërkimit në arsimin e lartë në Kosovë
Titulli i shkurtër dhe numri
Projekti Kërkimor
Periudha e zbatimit
2019-2022
Partnerët ndërkombëtarë
Universiteti i Cote d’Azur, Universiteti i Ljubljanes, Universiteti i Sofjes, Universiteti i Perugis, Universiteti i Tiranës, UET, Universiteti i Korces, etj.
Universitetet përfituese
Universitetet Publike të Kosovës, UBT, Kolegji IBCM, MASHT.
Qëllimi i projektit
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë forcimin e kulturës së kërkimit në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë duke mbështetur forcimin e politikave dhe praktikave ekzistuese, si dhe krijimin dhe instalimin e rregulloreve dhe mekanizmave të rinj në institucionet përfituese të projektit në Kosovë.   Kjo pritet të përmbushet duke arritur objektivat specifike të mëposhtme:   SO # 1: Vlerësimi i gjendjes aktuale të kapaciteteve kërkimore në sektorin e arsimit të lartë në Kosovë; Fillimisht është e nevojshme për të marrë një panoramë të qartë të kohëve të fundit të gjendjes aktuale të situatës së hulumtimit në Kosovë, për sa i përket studiuesve të tanishëm, numrit të botimeve të botuara ndërkombëtarisht në fusha të caktuara të përparësive të kërkimit, vlerësimin e rregulloreve ekzistuese të universitetit për kërkimin dhe modalitetet për rishikimin e tyre, si dhe aspekte të tjera (siç janë studiuesit sfidojnë të zhvillojnë aktivitete kërkimore dhe punë kërkimore) që do të sigurojnë një situatë më të qartë që do të udhëzojë zhvillimin dhe instalimin e rezultateve të projektit në një mënyrë më konsistente.   SO # 2: Rritja e stimulimit dhe mbështetjes së kërkimit duke themeluar zyra / qendra universitare dhe planet e tyre strategjike për të mbështetur aktivitete të vazhdueshme kërkimore midis institucioneve të tyre. Meqenëse universitetet në Kosovë (përveç Universitetit të Prishtinës) nuk kanë krijuar ende zyrë kërkimore dhe kanë hartuar plane strategjike të kërkimit, ky objektiv synon të mbështesë universitetet në trajtimin e këtyre mangësive.   SO # 3: Përmirësimi i strategjisë universitare për publikimin e punës kërkimore shkencore përmes zhvillimit dhe aprovimit të standardeve të njohura ndërkombëtarisht për revistat shkencore, si dhe krijimin e revistave shkencore ndërinstitucionale në prioritetet kryesore të kërkimit në Kosovë;
Translate »