fbpx

Entrepreneurial Universities for Industrial Alliance – Universitetet Ndërmarrëse për Aleancë më Industri (EUFORIA)

Entrepreneurial Universities for Industrial Alliance – Universitetet Ndërmarrëse për Aleancë më Industri

Ky projekt ka për qëllim të zhvilloj dhe vendos lidhje në mes universiteteve dhe ndërmarrjeve në mënyrë që të ngritët mësimdhënia dhe mësimnxënja, të përmirësohen Krikulat në vij me kërkesat e ndërmarrjeve dhe përmirësimi I financimit të qëndrueshëm të Institucioneve të Arsimit të Lart në Kosovë

Objektivat specifike:
1. Krijimi I lidhjeve bilaterale në mes Institucioneve të Arsimit të Lart në shtetet partner dhe ndërmarrjeve në baza formale që të ketë përfaqësim të ndërmarrjeve në komitetet e Universitetit dhe vendosja e stafit dhe studentëve
2. Përmirësimi I mësimdhënies dhe metodave duke krijuar dhe shfrytëzuar raste studimi duke u bazuar në përvojën specifike të ndërmarrjeve partnere
3. Zhvillimin e vrojtimeve të kompanive dhe shfrytëzimin e përgjigjeve nga vendosja e studentëve në firma për të identifikuar mangësitë e aftësive dhe dijes të studentëve dhe përmirësimin e kurikulave duke I inkuadruar këto aftësi. Kështu për të rritur punësimin e të diplomuarve.
4, Rritja e qëndrueshmërisë financiare të Institucioneve të Arsimit të Lart në shtetet partner, duke I mundësuar to krijojnë të burime ardhurave shtesë (p.sh. duke organizuar trajnime dhe duke ofruar shërbime kompanive bazuar në nevojat e tyre).
5. Krijimi i një qendre për NVM që udhëhiqet nga stafi dhe studentët të nivelit posdiplomik.

EUFORIA është projekt bashkëpunimi në mes universiteteve :
• Staffordshire University
• Nottingham Trent University
• Munich University of Applied Sciences
• University of Zagreb
• Università Politecnica delle Marche
• University of Peja “Haxhi Zeka”
• University of Gjakova “Fehmi Agani”
• University of Prishtina “Hasan Prishtina”
• University of Gjilan “Kadri Zeka”
• RIINVEST College
• University of Applied Sciences in Ferizaj
• Hotel Dukagjini
• Uje Rugove
• TREPHARM
• ENRAD
• Kosovo Chamber of Commerce
• Women in Business

Web faqja projektit: www.euforia-kosovo.com 

Kontakt personi: Bashkim Nurboja

Project No.561695-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP

________________________________________________________________________________

ERASMUS +

Key Action 1

 

Universiteti Haxhi Zeka me anë të partneritetit bilaterale ERASMUS+, mundëson mobilitetin e studentëve dhe stafit për një semestër  në Universitetin Staffordshire në Britani të Madhe. Studentët te cilët kalojnë një semestër në Britani të Madhe dhe i kalojnë provimet që i vijojnë në Universitetin Staffordshire, do të kenë mundësi me bë bartjen e ECTS krediveUniversitetin Haxhi Zeka. Stafi akademik ka mundësi të inkuadrohet në kërkime, përmirësime të plane programeve të lëndëve që i ligjërojnë në UHZ etj.

Koordinator i Projektit

Bashkim Nurboja, Dr.sc.

Email: [email protected]

________________________________________________________________________________

Translate »