fbpx

Iniciativa e Bujqësisë Urbane në Ballkanin Perëndimor

Titulli i projektit: Iniciativa e Bujqësisë Urbane në Ballkanin Perëndimor ”

Titulli i shkurtër dhe numri:BUGI, 586304-EPP-1-2017-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Periudha e zbatimit: 2018-2021

Qëllimi i projektit: BUGI planifikon të zhvillojë kurrikulën e studimit master ndërdisiplinor dhe Programin e Mësimit Jetëgjatë në bujqësi urbane në Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë me ndihmën e partnerëve të BE-së të bashkëfinancuar nga EC Erasmus + KA2 Program. Kurrikula e re do të përdor mjetet e TIK-ut dhe komunitetin e njohurive virtuale për të përmirësuar modernizimin dhe kompetencat e TIK-ut duke nxitur bashkëpunimin rajonal të IAL-ve në fushën e bujqësisë urbane në vendet e BB. Rezultatet e projektit do të propozojnë qasje novatore në bujqësi, do të kenë ndikim pozitiv në uljen e varfërisë, vetë punësimin, biodiversitetin dhe ekologjinë dhe gjurmën e karbonit ushqimor duke promovuar kështu zhvillimin e qëndrueshëm, qëndrueshmërinë urbane dhe ekonominë e gjelbër në BB.

Partnerët: Universiteti i Sarajevës (UNSA), Universiteti i Mostarit “Džemal Bijedić” (UNMO), Universiteti Donja Gorica (UDG), Universiteti i Prishtinës, Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, Universiteti i Bolonjës, Universiteti i Shkencave të Aplikuara, Jug-Westfalia, Universiteti i Lubjanës.

Translate »