fbpx

Buletini nr. 16

BULETINI nr. 16

Buletini nr. 16 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 10.12.2021, me nr. ref. 3346.

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 16 të datës 12.01.2022, me nr. ref. 043/2022 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 16

Translate »