fbpx

Zyra Ligjore

 1. Mbështet UHZ në çështjet ligjore, politikat e saj dhe çështjet rregullative
 2. Ofron këshilla te nevojshme për menaxhmetin e larte, KD-ne dhe çdo Zyra tjetër ne lidhje me ligjet e aplikueshme dhe aktivitetet e UHZ-se.
 3. Harton rregullore dhe dokumente tjera zyrtare për çështjet ligjore qe lidhen drejtpërsëdrejti me punën e UHZ-se
 4. Përgatit draftet për te gjitha çështjet kontestuese dhe procedurave gjyqësore si dhe çështjet te tjera qe kërkohen nga menaxhmenti i lart.
 5. Ben te gjitha përgatitjet dhe shqyrtimin e dokumenteve për mbledhjet e senatit dhe këshillit drejtues te UHZ-se.
 6. Përgatit te gjitha draft vendimet për senatin dhe këshillin drejtues te UHZ-se.
 7. Zyra Ligjore udhëhiqet nga Drejtori, i cili i raporton Sekretarit të Përgjithshëm.
 8. Zyra Ligjore me sistematizimin e vendeve të punës, përbëhet nga këto pozita:
  8.1 Drejtori i Zyrës Ligjore;
  8.2 Zyrtar Ligjor (2 nëpunës).
  Numri i të punësuarve në Zyrën Ligjore është Tre (3).
Translate »