fbpx

Zyra për Kërkime Shkencore

  1. Detyrat dhe përgjegjësit e Zyrës për Kërkime Shkencore janë:

1.1 Organizon dhe koordinon punën e zyrës për Kërkime Shkencore;
1.2 Përpilon informata, analiza dhe raporte të ndryshme statistikore për nevoja të Universitetit, lidhur më publikimet dhe punimet shkencore, si dhe pjesëmarrjen në konferenca shkencore të stafit akademik;
1.3 Zyra për Kërkime Shkencore në bashkëpunim me Prorektorin për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore në vazhdimësi do të përcjell publikimet e stafit akademik të universitetit;
1.4 Harton dhe rifreskon databazën e publikimeve shkencore për stafit akademik të universitetit;
1.5 Punon duke u këshilluar me menaxhmentin e UHZ-së, përkatësisht me Prorektorin për mësimdhënie, çështje studentore dhe kërkime shkencore, si dhe me akteret e tjerë relevant për të përkrahur promovimin dhe zbatimin e rekomandimeve që dalin nga Procesi i Bolonjës në UHZ;
1.6 Kryen punë në koordinim me Senatin e UHZ-së, Këshillin Drejtues, Njësitë Akademike, Institutet, si dhe me këshillat, komisionet dhe grupet punuese në sektorin e kërkimeve shkencore dhe çështjet e ndërlidhura;
1.7 Përgatitë materialin për mbledhjet e Këshillit të Botimeve;
1.8 Harton dhe rifreskon në vazhdimësi databazën për botime të stafit akademik në UHZ;
1.9 Bënë përgatitjen e materialit për mbledhjet e Komisionit të studimeve, Këshillit qendror të studimeve të doktoratës, Këshillit botues dhe Senatit të Universitetit, në të cilat trajtohen kërkimet shkencore;
1.10 Drejtori i Zyrës për kërkime shkencore raporton në aspektin operacional te Sekretari i Përgjithshëm, ndërsa për çështjet profesionale që lidhen me detyrat e punës raporton dhe i koordinon punët me Prorektorin për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore;

  1. Me sistematizimin e vendeve të punës, Zyra e Kërkimeve Shkencore përbëhet nga këto pozita:
    2.1 Drejtori i Zyrës për Kërkime Shkencore;
    2.2 Zyrtari për Kërkime Shkencore.
  2. Numri i të punësuarve në Zyrën për Kërkime Shkencore është dy (2).
Translate »