fbpx

Zyra e Administratës dhe Shërbimet të Përgjithshme

1. Zyra e Administrates është përgjegjës për koordinim dhe ofrim të efektshem të shërbimeve të brendshme administrative, menaxhimin e të gjitha çështjeve që nderlidhen me burimet njerzore, të siguroj që të gjitha zyrat organizative dhe personeli i UHZ-së kanë mbështetjen e nevojshme lidhur me shërbimet, arkivimin, logjistikën, mbështetjen teknike,protokolimin, etj, në koordinim me Menaxhmentin dhe zyrat tjera brenda strukturës organizative të UHZ-së. Detyrat dhe përgjegjësitë e Zyrës të Administratës janë:

2.1 Organizon punën dhe përmbushjen e nevojave logjistike dhe ofrimin dhe ofrimin e sherbimeve teknike për stafin e UHZ-së;

2.2 Zhvillon politika dhe procedcura të përgjithshme për kontroll të brendshëm në të gjitha fushat operuese të Zyrat;

2.3 Siguron zhvillimin, implementimin dhe vleresimin e politikave adekuate në të gjitha njesitë operuese;

2.4 Bën nderlidhjen me Sekretarin e Përgjithshem në baza të rregullta për çështjet që lidhen me Administratë;

2.5 Bën ndërlidhjen dhe koordinimin me Drejtorët e Zyrave për çështjet që kanë të bëjnë me Administratë, që detyrat të kryhen në mënyrë efektive dhe të realizohen objektivat e UHZ-së

2. Zyra e Administratës udhëhiqet nga Drejtori i Zyrës, i cili i raporton Sekretarit të Përgjithshëm.

3. Me sistematizimin e vendeve të punës zyra e Administratës përbehet nga;

 3.1 Drejtori i Zyrës

 3.2 Zyrtari për Mbikqyrjen e Ndërtimeve(2)

  Numri i të punësuarve në Zyrën e Administratës është (3).

Translate »