fbpx
Buletini nr. 17 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 30.06.2022, me...
Lexo më shumë!
1771- Konkurs për plotësimin e vendit të lirë në administratën e UHZ-së (Drejtor për Bashkëpunim Ndërkombëtar) Pa afat- Kërkesa për punësim 2206- Njoftim i komisionit përzgjedhës- Kandidatët që nuk kanë...
Lexo më shumë!
Translate »