fbpx
Rezultatet e provimit pranues në programin Agromjedis dhe Agroekologji 2022-2023

Rezultatet e provimit pranues në programin Agromjedis dhe Agroekologji 2022-2023

Rezultatet e provimit pranues të studimeve Baçëlor për vitin akademik 2022-2023

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikës II të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Agrobiznesit
Programi Agromjedis dhe Agroekologji

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë (ditë pune) pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Regjistrimi dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 25.07.2022 dhe 26.07.2022:

Fakulteti i Agrobiznesit prej orës 09:00 – 15:00 (në objektin Fakultetit Juridik)

Translate »