fbpx
Rezultatet e provimit pranues të studimeve Baçëlor për vitin akademik 2022-2023

Rezultatet e provimit pranues të studimeve Baçëlor për vitin akademik 2022-2023

Rezultatet e provimit pranues të studimeve Baçëlor për vitin akademik 2022-2023

Të drejtë radhitje përkatësish pranimi, sipas pikës II të konkursit kanë vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues.

I. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis
Programi Menaxhment në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis
Programi Menaxhment në Turizëm në gjuhën boshnjake

II. Fakulteti i Agrobiznesit
Programi Teknologji e Prodhimit Bimor

III. Fakulteti i Arteve
Programi Edukim në Muzikë
Programi Edukim Artistik në Interpretim

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë fakultetit përkatës më së largu 48 orë (ditë pune) pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Regjistrimi dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 25.07.2022 dhe 26.07.2022 :

Fakulteti i MTHM –së prej orës 09:00 – 15:00 (në objektin Fakultetit Juridik)

Fakulteti i Agrobiznesit prej orës 09:00 – 15:00 (në objektin Fakultetit Juridik)

Fakulteti i Arteve prej orës 09:00 – 15:00 (në objektin e Fakultetit Juridik)

Translate »