fbpx

Menaxhim në Turizëm (Bsc) gjuhë boshnjake 2022-2025

Pasqyra e programit: Menaxhim në Turizëm (Bsc) gjuhë boshnjake 2022-2025

VITI I
SEMESTRI I ORË-JAVË
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O BAZAT E MENAXHIMIT 2 2 6
2. O Hyrje në Turizëm 2 2 5
3. O Matematika Financiare 2 2 7
4. O MIKROEKONOMIA 2 2 7
5. O Bazat e biznesit në turizëm dhe hoteleri 2 2 5
  TOTAL 30
SEMESTRI II ORË-JAVË
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Informatika në turizën 2 2 5
2. O MAKROEKONOMIA 2 2 7
3. O SHKRIM AKADEMIK 2 2 5
4. O HYRJE NË STATISTIKA 2 2 6
5. O BAZAT E KONTABILITETIT NË TURIZËM 2 2 7
  TOTAL 30
VITI II
SEMESTRI III ORË-JAVË
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O E DREJTA NË TURIZËM DHE HOTELERI 2 2 6
2. O FINANCA NË TURIZËM DHE HOTELIERI 2 2 7
3. O Gjuhe Angleze I 2 2 5
4. O Ekologjija 2 2 7
5. Z BAZAT E MARKETINGUT NË TURIZËM DHE HOTELERI 2 2 5
6. Z TRASHËGIMIA KULTURORE DHE HISTORIKE 2 2 5
7. Z Gjuha Gjermane  I 2 2 5
  TOTAL 30
Në semestrin e tretë studentët janë të obliguar të zgjedhin një lëndë zgjedhore
SEMESTRI IV ORË-JAVË
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O MENAXHIMI I LIDERSHIPIT 2 2 7
2. O Ekonomia në Turizëm 2 2 6
3. O Turizëm Ndërkombëtar 2 2 6
4. O Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 2 2 6
5. Z Gjuhe Angleze II 2 2 5
6. Z Gjuha Gjermane  II 2 2 5
7. Z Zhvillimi i turizmit te qendrueshem 2 2 5
  TOTAL 30
Në semestrin  katërt studentët janë të obliguar të zgjedhin një lëndë zgjedhore
VITI III
SEMESTRI V ORË-JAVË
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Mesim Praktik 2 8
2. O Mjedisi i Biznesit në Turizëm 2 2 6
3. O Menaxhimi i udhëtimeve turistike 2 2 6
4. Z Menaxhimi i shitjeve në turizëm 2 2 5
5. Z Zhvillimi i produkteve turistike 2 2 5
6. Z NJOHURI DHE TEKNOLOGJIA E USHQIMIT DHE PIJEVE 2 2 5
  TOTAL 30
Në semestrin e pestë studentët janë të obliguar të zgjedhin dy lëndë zgjedhore
SEMESTRI VI ORË-JAVË
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Menaxhimi i udhëtimeve turistike 2 2 5
2. O AGJENSIONET TURISTIKE 2 2 5
3. O Punimi i Diplomës 2 2 10
4. Z Hulumtimi i tregut turistik 2 2 5
5. Z Organizimi dhe recepsioni i biznesit të hotelit 2 2 5
6. Z MENAXHIMI STRATEGJIK NË TURIZËM 2 2 5
  TOTAL 30
Në semestrin e gjashtë studentët janë të obliguar të zgjedhin dy lëndë zgjedhore
TOTALI PËR TË GJITHA III VITET – 180 ECTS

 

 

Translate »