fbpx

Statistikat FMTHM

Menaxhim në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

Studimet bachelor

Studentët e pranuar në tri vitet e fundit në MTHM

VITI
FEMRA
MESHKUJ
TOTALI
2021
31
45
76
2020
48
59
107
2018
47
128
175
Totali
126
232
358

Të diplomuarit në MTHM

VITI
FEMRA
MESHKUJ
TOTALI
2020/2021
22
19
41
2019/2020
33
23
56
2018/2019
34
27
61
Totali
89
69
158

Menaxhim në Turizëm-Gjuhë Boshnjake

Studentët e pranuar në tri vitet e fundit në MTB

VITI
FEMRA
MESHKUJ
TOTALI
2021
6
13
19
2020
6
11
17
2018
5
5
10
Totali
17
29
46

Të diplomuarit në MTB

VITI
FEMRA
MESHKUJ
TOTALI
2020/2021
5
4
9
2019/2020
 
1
1
2018/2019
 
1
1
Totali
5
6
11
Translate »