fbpx

Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri

PROGRAMI I STUDIMIT DEPARTAMENTI MENAXHMENT NË TURIZËM DHE HOTELIERI – BACHELOR

Përmbajtja e shkurtër e programit

VITI  i parë semestri i dimëror    
Semestri I Orë/javë  
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Menaxhment 2 2 6
2 O Hyrje në turizëm 2 2 6
3 O Matematika për turizëm 2 2 6
4 O Mikroekonomia 2 2 6
5 O Bazat e biznesit në turizëm dhe hotelieri 2 2 6
Totali 10 10 30

 

Viti i parë semestri II pranveror      
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Informatikë 2 2 6
2 O Makroekonomia 2 2 6
3 O Shkrimi akademik 2 2 6
4 O Hyrje në statistikë 2 2 6
5 O Kontabilitet 2 2 6
Totali 10 10 30

 

VITI  dytë semestri  III dimëror      
Semestri III      
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta biznesore 2 6
2 O Menaxhimi i ushqimit dhe pijeve 2 2 6
3 O Financat në turizëm 2 2 6
4 O Trashëgimia kulturore në turizëm 2 2 6
5 O Marketingu i udhëtimeve turistike 2 2 6
Totali 10 10 6

 

Viti i dyte semestri IV pranveror      
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Taksat dhe korporatat 2 2 6
2 O Ndërmarrësi 2 2 6
3 O Menaxhimi i burimeve njerëzore 2 2 6
4 O Analiza financiare në turizëm 2 2 6
5 O Gjuhë angleze 1 2 2 6
Totali 10 10 30

 

VITI  tretë semestri  V dimëror
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Menaxhimi i udhëtimeve turistike 2 2 6
2 O Ekonomia e turizmit dhe biznesit 2 2 6
3 O Mësimi praktik 0 2 6
4 O Zhvillimi i produkteve ne turizëm dhe hotelieri 2 2 6
5 Z Menaxhimi i turizmit dhe hotelerisë 2 2 6
6 Z Mjedisi i biznesit në turizëm 2 2 6
7 Z Gjuhë angleze 2 2 2 6
    Totali 14 14 42

 

 

Viti i tretë semestri VI pranveror
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Turizmi i qëndrueshëm 2 2 6
2 O Turizmi ndërkombëtar 2 2 6
3 O Tezat (Punimi i Diplomes) 4 4 8
4 Z Agjencionet turistike 2 2 6
5 Z Hulumtimi i tregut turistik 2 2 6
6 Z Biznesit elektronik në turizëm 2 2 6
  Totali 14 14 36

 

Translate »