fbpx

Sistemet e qëndrueshme të prodhimit të ushqimit

Programi i studimit- Master në Sistemet e qëndrueshme të prodhimit të ushqimit

Semestri I (parë) Lëndët e obligueshme

Viti I
Semestri I Orë/javë
Nr. O Lëndët L U ECTS
1 O Bazat e sistemeve të qëndrueshme të prodhimit ushqimor 2 2 5
2 O Menaxhimi i mbeturinave bujqësore dhe të ushqimit 2 2 5
3 O Shkencë dhe teknologji e avancuar e ushqimit 2 2 5
4 O Qeverisja, politikat dhe legjislacioni në sektorin agro-ushqimor 2 2 5
5 O Etika ushqimore 2 2 5
6 O Metodologjitë dhe mjetet e hulumtimit 2 2 5

Semestri i II (dytë)  Lëndët zgjedhore

Viti I
Semestri II Orë/javë
Nr. Z Lëndët L U ECTS
1 Z Zhvillimi i sistemit të cilësisë, menaxhimit dhe vlerësimit të afatit të qëndrueshmërisë së ushqimit 2 2 5
2 Z Cilësia dhe qëndrueshmëria e prodhimit ushqimor nga resurset bimore 2 2 5
3 Z Sistemet e gjurmimit të produkteve ushqimore 2 2 5
4 Z Nutricioni 2 2 5
5 Z Praktikat e reja të vjeljes dhe pas-vjeljes 2 2 5
6 Z Qëndrueshmëria ekologjike në menaxhim dhe konservim të peshkut 2 2 5
7 Z Kimia e mjedisit ndaj përpunimit të ushqimit 2 2 5

Semestri i III (tretë)  Lëndët zgjedhore

 

Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr. Z Lëndët L U ECTS
1 Z Teknologjia e qëndrueshme e prodhimeve të qumështit 2 2 5
2 Z Teknologjia e qëndrueshme e produkteve të përpunimit të frutave dhe perimeve 2 2 5
3 Z Përdorimi i qëndrueshëm i produkteve për mbrojtjen e bimëve 2 2 5
4 Z Teknologjia e qëndrueshme e verës, birrës dhe alkoolit 2 2 5
5 Z Teknologjia e qëndrueshme e produkteve të pjekjes 2 2 5
6 Z Shkenca e konsumatorit dhe konsumi i qëndrueshëm 2 2 5
7 Z Inovacioni dhe ndërmarrësi për sistemet e qëndrueshme të ushqimit 2 2 5
8 Z Marketingu i produkteve të qëndrueshme agro-ushqimore 2 2 5
9 Z Menaxhimi i përgjithshëm i cilësisë në sektorin agro-ushqimor 2 2 5
10 Z Menaxhimi i qëndrueshëm i zinxhirit të vlerës ushqimore 2 2 5

Semestri IV (katërt) Punimi i temës Master

Viti II
Semestri IV Orë/javë
Nr. O Lëndët L U ECTS
O Punim i temës master 30

 

 

Translate »