fbpx

Udhëzimet për paraqitje të punimeve

Gjuha e konferencës

Punimet mund të prezantohen në konferencë në gjuhën Angleze, Shqipe dhe Boshnjake.

Paraqitja e Punimeve: Materiali i paraqitur për prezantim në konferencën tonë duhet të jetë origjinal, i papublikuar dhe të mos jetë duke u konsideruar për publikim diku tjetër.

Abstrakti duhet dorëzohet brenda datës 15 korrik 2020 në adresën elektronike të konferencës: [email protected] Abstrakti duhet të jetë, jo më shumë se 250 fjalë, në shqip dhe anglisht. Duhet të përfshijë: titullin e plotë të punimit, emrin e autorit, gradën shkencore/titullin akademik, adresën e e-mailit dhe emrin e institucionit ku është i punësuar.
Udhëzime për Punimin e Plotë: Punimet duhet të dorëzohen në gjuhën Angleze, me abstrakt në gjuhën Shqipe dhe Angleze. Stili i të shkruarit duhet të ketë këto karakteristika: – Fonti i shkronjave: Times New Roman; – Madhësia e shkronjave të titullit 14/ mes titullit 13; – Madhësia e shkronjave të tekstit: 12; – Hapësira ndërmjet rreshtave: 1.5; – Formati: A4; – Nr. i faqes duhet të jetë i vendosur në këndin e poshtëm të djathtë të faqes.
Punimet mund të jenë deri në 8000 fjalë.
Dokumentet duhet të jenë të dyfishtë, të formatuara dhe të referuara në përputhje me Sistemin e Referencës së Harvardit. Autorët mund të dëshirojnë të konsultohen në Udhëzuesin e shkëlqyer të qasjes së hapur në sistemin e referimit të Harvardit të ofruar nga Universiteti Anglia Ruskin, në dispozicion në: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Punimet e plota duhet të dorëzohen në adresën elektronike të konferencës në versionin Microsoft Word dhe Power Paint për prezantim deri më 1 shtator 2020. Punimet duhet të jenë të redaktuara shkencërisht nga autori/autorët e punimit. (autori është përgjegjës për redaktimin e punimit.)

Përfitimet nga Publikimet:
Të gjitha punimet e pranuara për prezantim do të publikohen në konferencë, dhe gjithashtu online në webfaqen e konferencës. Punimet e prezantuara do të konsiderohen tutje për publikim të mundshëm në: “International Responsibility Journal (IJR)” (https://commons.lib.jmu.edu/ijr/), “East European Yearbook on Human Rights”-https://eeyhr.eu/, “Journal of Law and Legal Studies”


Paraqitja dhe dorëzimi i të gjitha punimeve të plota duhet të bëhet në e-mailin: [email protected]


Data të rëndësishme

 Dorëzimi i abstraktit:         15 Korrik, 2020
 Pranimi i abstraktit:           22 Korrik, 2020
 Dorëzimi përfundimtar i punimit:  01 Shtator, 2020
 Njoftimi i pranimit:              18 Shtator, 2020
 Data e konferencës:          6-7 Nëntor, 2020
Translate »