fbpx

TEKNOLOGJIA PRODHIMIT BIMOR – BACHELOR 2016-2019

PROGRAMI I STUDIMIT TEKNOLOGJIA PRODHIMIT BIMOR – BACHELOR 2016-2019

Viti Parë – Semestri i parë dhe i dytë

Viti i Parë – Semestri i I
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Kimia e përgjithshme 3+2 6 O
2 Biologji 3+2 6 O
3 Matematikë 2+2 5 O
4 Informatikë e aplikuar 2+1 5 O
5 Gjuhën angleze 2+1 4 O
6 Erozioni dhe mbrojtja e tokave 2+1 4 Z
7 Bimët foragjere 2+1 4 Z
Total 14/10 30 5/1
Semestri i  II
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Fiziologjia e bimëve 3+2 6 O
2 Pedologjia 2+2 5 O
3 Kimia Organike 2+2 5 O
4 Ekologjia  Bujqësore 2+2 5 O
5 Botanika e përgjithshme 2+2 5 O
6 Barërat e këqija 2+1 4 Z
7 Bimet Aromatike 2+1 4 Z
Total 13/11 30 5/1

Viti i dytë – Semestri i tretë dhe i katërt

Viti i Dytë – Semestri i III
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Bujqësia e organike 2+2 5 O
2 Mikro dhe makroekonomia 2+2 5 O
3 Teknologjia e drithrave 3+2 6 O
4 Të ushqyerit e Bimëve 2+2 5 O
5 Mikrobiologji bujqësore 2+2 5 O
6 Bimët industriale 2+1 4 Z
7 Bazat testuese bimëve bujqësore 2+1 4 Z
8 Bazat e Lultarisë 2+1 4 Z
Total 13/11 30 5/1
Semestri i IV
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Biokimia 2+2 5 O
2 Bazat e gjenetikes 3+2 6 O
3 Plehrat dhe plehrimi 2+2 5 O
4 Bazat e Përimtarisë 2+2 5 O
5 Bazat e Pemtarisë 2+2 5 O
6 Marketingu agrar 2+1 4 Z
7 Përpunimi dhe ruajtja e pemëve dhe perimeve 2+1 4 Z
8 Bazat e vreshtarisë 2+1 4 Z
Total 13/11 30 5/1

 Viti i tretë – Semestri i pestë dhe gjashtë

Viti i Tretë – Semestri i V
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Entomologjia 3+2 6 O
2 Fitoteknia 2+2 5 O
3 Përmirsimi gjenetik i prodhimit të farave 2+2 5 O
4 Teknologjia për Përpunimin e maltit 2+2 5 O
5 Mekanizimi bujqësor 2+2 5 O
6 Kimia Analitike 2+1 4 Z
7 Testimet laboratorike ISO 17025 2+1 4 Z
8 Mbrojtja integrale 2+1 4 Z
Total 13/11 30 5/1
Semestri i VI
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Fitopatologjia 2+2 5 O
2 Teknologjia e përpunimit dhe konservimit të produkteve ushqimore 2+2 5 O
3 Lavertaria Speciale 2+1 4 Z
4 Parimet dhe praktika e ujitjës 2+1 4 Z
5 Teknologjia e pasvjeljes 2+1 4 Z
6 Punim diplome 12 O
Total 12/10 30 4/1
Translate »