fbpx

Teknologji Ushqimore Bsc. 2022-2025

Programi Teknologji Ushqimore, Bsc. 2022-2025

Viti I    
Semestri I   Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Biologjia 3 2 6
2. O Matematikë 3 2 6
3. O Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 2 5
4. O Fizikë 2 2 5
5. O Hyrje në teknologjinë e  ushqimit 2 2 5
6. Z Gjuhë angleze 2 1 3
7. Z Teknologji informacioni 2 1 3
 Viti I    
Semestri II   Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Mikrobiologji ushqimore dhe Higjiena 3 2 6
2. O Kimi ushqimore 3 2 6
3. O Kimia organike 2 2 5
4. O Lëndët e para më origjinë bimore 2 2 5
5. O Bazat e transmetimit te nxehtësisë, masës&lëvizjes ne industrinë ushqimore 2 2 5
6. Z Mbrojtja e prodhimeve bimore 2 1 3
7. Z Mbrojtja e ushqimit 2 1 3
 Viti II  
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Proceset themelore në teknologjinë ushqimore 3 2 6
2. O Përpunimi i ushqimit me prejardhje bimore 3 2 6
3. O Kimi Analitike 2 2 5
4. O Teknologjia e përpunimit të Fruta-perimeve 2 2 5
5. O Teknologjia e pijeve alkoolike dhe verës 2 2 4
6. Z Enzimologjia Ushqimore 2 1 4
7. Z Bazat e metodës instrumentale 2 1 4
Semestri IV Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Bioteknologji ushqimore 3 2 6
2. O Biokimia 2 2 5
3. O Teknologjia e dritherave 2 2 5
4. O Teknologjia e prodhimit te maltit 2 2 5
5. O Teknologjia për përpunimin e qumështit 2 2 5
6. Z Teknologjia e produkteve të pjekjes 2 1 4
7. Z Bio Prodhimet 2 1 4
 Viti III  
Semestri V Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O  Ushqimi dhe të ushqyerit e njeriut 3 2 6
2. O Gjenetike dhe mikrobiologji 2 2 5
3. O Teknologjia e prodhimit te birrës 2 2 5
4. O Teknologjia e perpunimit te ujit te pijshem 2 2 5
5. O Bio Teknologjia dhe mbrojtja e ambientit 2 2 5
6. Z Analizat sensorike te ushqimit 2 1 4
7. Z Ambalazhimi dhe ruajtja e produkteve ushqimore 2 1 4
 Viti III  
Semestri VI Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Teknologjia e proceseve fermentuese 3 2 6
2. O Bazat e toksikologjisë 2 2 5
3. O Teknologjia e përpunimit të  mishit 2 2 4
4. Z Ekonomia dhe drejtimi i biznesit ushqimor 2 2 3
5. Z Kontrolli sigurimi i cilësisë ne industrinë ushqimore 2 1 3
6. O Punim Diplome     12

 

Translate »