fbpx

TEKNOLOGJI USHQIMORE 2019-2022

PROGRAMI I STUDIMIT, BACHELOR– TEKNOLOGJI USHQIMORE

 

Viti I
Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Biologji. 3 2 6 Dr.sc. Fadil Millaku Prof.Dr
2. O Matematikë. 3 2 6 Dr.sc. Sabri Sadiku Prof. Asoc..
3. O Kimia e përgjithshme dhe inorganike. 2 2 5 Dr.sc. Naser Bajraktari Prof.Asoc.
4. O Fizikë. 2 2 5 Dr.sc.Luljeta Pula Beqiri Prof. Asoc.
5. O Hyrje në Teknologjinë e  ushqimit. 2 2 5 Dr.sc. Nexhdet Shala Prof. Asoc.
6. Z Gjuhë angleze. 2 1 3 Mr.sc. Bardha Gashi
7. Z Teknologji informacioni. 2 1 3 Dr.sc. Mirlind Bruqi  Prof.Asoc.

 

 

Viti I
Semestri II Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Mikrobiologji ushqimore dhe Higjiena. 3 2 6 Dr.sc. Arsim Elshani Prof. Asoc.
2. O Kimia ushqimore. 3 2 6 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.
3. O Bazat e transmetimit te nxehtësisë, masës dhe lëvizjes ne industrinë ushqimore. 2 2 5 Dr.sc. Ibrahim Hoxha Prof. Asoc.
4. O Kimia organike. 2 2 5 Dr.sc. Naser Bajraktari  Prof. Asoc.
5. O Lëndët e para ne industrinë ushqimore. 2 2 5 Dr.sc. Nexhdet Shala Prof. Asoc.
6. Z Mbrojtja e prodhimeve bimore. 2 1 3 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.
7. Z Mbrojtja e ushqimit. 2 1 3 Dr.sc. Ibrahim Hoxha Prof. Asoc.

  

Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Proceset themelore në teknologjinë ushqimore. 3 2 6 Dr.sc. Arsim Elshani Prof. Asoc.
2. O Përpunimi i ushqimit ne industrinë ushqimore. 3 2 6 Dr.sc. Nexhdet Shala Prof. Asoc.
3. O Kimi Analitike. 2 2 5 Dr.sc. Naser Bajraktari Prof. Asoc.
4. O Teknologjia e përpunimit të Fruta-perimeve. 2 2 5 Dr.sc. Renata Kongoli  Prof.Dr.
5. O Teknologjia e pijeve alkoolike dhe venës. 2 2 4 Dr.sc. Ibrahim Hoxha Prof. Asoc.
6. Z Enzimologji Ushqimore. 2 1 4 Dr.sc. Arsim Elshani Prof. Asoc.
7. Z Bazat e metodës instrumentale. 2 1 4 Dr.sc. Ibrahim Hoxha Prof. Asoc.

 

Viti II
Semestri IV Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Bioteknologji ushqimore. 3 2 6 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.
2. O Biokimia. 2 2 5 Dr.sc. Naser Bajraktari Prof. Asoc.
3. O Teknologjia e prodhimit te maltit. 2 2 5 Dr.sc. Nexhdet Shala Prof. Asoc.
4. O Teknologjia e drithërave 2 2 5 Dr.sc. Bakir Kelmendi Prof.Asoc.
5. O Teknologjia për Përpunimin e qumështit. 2 2 5 Dr.sc. Arsim Elshani Prof. Asoc.
6. Z Teknologjia e produkteve të pjekjes. 2 1 4 Dr.sc. Ibrahim Hoxha Prof. Asoc.
7. Z Bio Prodhimet. 2 1 4 Dr.sc. Arsim Elashani Prof. Asoc.

  

Viti III
Semestri V Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O  Ushqimi dhe të ushqyerit e njeriut. 3 2 6 Dr.sc. Arsim Elshani Prof. Asoc.
2. O Gjenetike dhe mikrobiologji. 2 2 5 Dr.sc.Nazmi Hasani Prof.Ass.
3. O Teknologjia e prodhimit te birrës. 2 2 5 Dr.sc. Nexhdet Shala Prof. Asoc.
4. O Teknologjia e ujit. 2 2 5 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.
5. O Bio Teknologjia dhe mbrojtja e ambientit. 2 2 5 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.
6. Z Analizat sensorike te ushqimit 2 1 4 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.
7. Z Ambalazhimi & ruajtja e produkteve ushqimore. 2 1 4 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.

 

 

Viti III
Semestri VI Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Teknologjia e proceseve fermentuese. 3 2 6 Dr.sc. Nexhdet Shala Prof. Asoc.
2. O Bazat e toksikologjisë. 2 2 5 Dr.sc. Ismajl Cacaj Prof.Asoc.
3. O Teknologjia e përpunimit të  mishit. 2 2 4 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.
4. Z Ekonomia dhe drejtimi i biznesit ushqimor. 2 1 3 Dr.sc. Hysen Lajqi
5. Z Kontrolli sigurimi i cilësisë ne industrinë ushqimore. 2 1 3 Dr.sc. Agim Rysha Prof. Asoc.
6.   Punim Diplome.     12  

 

Translate »