fbpx

TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR 2022-2025

PROGRAMI I STUDIMIT  – BACHELOR -TEKNOLOGJI E PRODHIMIT  BIMOR 2022-2025

Viti I      
Semestri I   Orë/ja
1. O  Kimi e përgjithshme dhe inorganike 3 2 6
2. O Botanikë e përgjithshme 3 2 6
3. O Matematikë 2 2 5
4. O Agrometereologji me bazat e fizikës 2 2 5
5. O Gjuhën angleze 2 0 4
6. O Informatikë e aplikuar në bujqësi 2 0 4
 Viti I    
Semestri II   Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Bazat e prodhimit bimor 3 2 6
2 O Pedologjia 2 2 5
3 O Kimia Organike 2 2 5
4 O Ekologjia  Bujqësore 2 2 5
5 O Botanikë Sistematike 2 2 5
6 Z Barërat e këqija 2 1 4
7 Z Bimët foragjere 2 1 4
 Viti II  
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Entomologjia 2 2 5
2. O Biokimia 2 2 5
3. O Teknologjia e drithërave 3 2 6
4. O Të ushqyerit e Bimëve 2 2 5
5. O Mikrobiologji  bujqësore 2 2 5
6. Z Fara dhe prodhimi i fidanëve 2 1 4
7. Z Bazat testuese bimëve bujqësore 2 1 4
  Viti II  
Semestri IV Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Fiziologjia e bimëve 3 2 6
2 O Bazat e  gjenetikes 2 2 5
3 O Bazat e Perimtarisë 2 2 5
4 O Bazat e Pemëtarisë 2 2 5
5 O Ekonomia e prodhimeve bujqësore 2 2 5
6 Z Bazat e vreshtarisë 2 1 4
7 Z Bazat e shkencave animale 2 1 4
 Viti III    
Semestri V Orë/javë  
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS  
1. O Fitoteknia 2 2 5  
2. O Përmirësimi gjenetik i bimëve 3 2 6  
3. O Teknologjia për përpunimin e maltit 2 2 5  
4. O Fitopatologjia 3 2 6  
5. O Mekanizimi  bujqësor 2 2 4  
6. Z Bimë Aromatike dhe Medicinale 2 1 4  
7. Z Shërbime këshillimore 2 1 4  
 Viti III    
Semestri VI Orë/javë  
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS  
1. O Mbrojtja integrale 3 2 6  
2. O Bujqësia Organike 2 2 5  
3. O Lavertaria Speciale 2 2 5  
4. Z Parimet dhe praktika e ujitjës 2 2 4  
5. Z Teknologjia e pasvjeljes 2 1 4  
6. Z Mjediset e mbrojtura dhe lultaria 2 1 4  
7. O Punim diplome     10  

 

Translate »