fbpx

TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR 2019-2022

PROGRAMI I STUDIMIT  – BACHELOR – TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR 2019-2022

Viti I
Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1.    1. O  Kimi e përgjithshme dhe inorganike 3 2 6
2.    2. O Botanikë e përgjithshme 3 2 6
3.    3. O Matematikë 2 2 5
4.    4. O Agrometereologji me bazat e fizikës 2 2 5
5.    5. O Gjuhën angleze 2 0 4
6. O Informatikë e aplikuar në bujqësi 2 1 4
Viti I
Semestri II Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Bazat e prodhimit bimor 3 2 6
2 O Pedologjia 2 2 5
3 O Kimia Organike 2 2 5
4 O Ekologjia  Bujqësore 2 2 5
5 O Botanikë Sistematike 2 2 5
6 Z Barërat e këqija 2 1 4
7 Z Bimët foragjere 2 1 4
Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Entomologjia 2 2 5
2. O Biokimia 2 2 5
3. O Teknologjia e drithrave 3 2 6
4. O Të ushqyerit e Bimëve 2 2 5
5. O Mikrobiologji  bujqësore 2 2 5
6.    6. Z Fara dhe kultivimi i fidaneve 2 1 4
7.    7. Z Bazat testuese bimëve bujqësore 2 1 4
Viti II
Semestri IV Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Fiziologjia e bimëve 3 2 6
2 O Bazat e  gjenetikes 2 2 5
3 O Bazat e Perimtarisë 2 2 5
4 O Bazat e Pemtarisë 2 2 5
5 O Ekonomia e prodhimeve bujqësore 2 2 5
6 Z Bazat e vreshtarisë 2 1 4
7 Z Bazat e shkencave animale 2 1 4
Viti III
Semestri V Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Fitoteknia 2 2 5
2. O Përmirësimi gjenetik i bimëve 3 2 6
3. O Teknologjia e përpunimit dhe konservimit të frutave dhe perimeve 2 2 5
4. O Fitopatologjia 3 2 6
5. O Mekanizimi  bujqësor 2 2 4
6. Z Bimë Aromatike dhe Medicionale 2 1 4
7. Z Shërbime këshillimore 2 1 4
Viti III
Semestri VI Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Mbrojtja integrale 3 2 6
2. O Bujqësia Organike 2 2 5
3. O Lavertaria Speciale 2 2 5
4. O Parimet dhe praktika e ujitjës 2 2 4
5. Z Teknologjia e pasvjeljes 2 1 4
6. Z Mjediset e mbrojtura dhe lultaria 2 1 4
7. O Punim diplome 6 6

 

 

Translate »