fbpx

Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike

Pasqyra e programit të studimit në vlerësim: Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike

Viti I – Semestri I

Orë/javë  ECTS
Nr. O/Z Lëndët L U
1 O Qeverisja lokale 3 1 5
2 O Zgjedhjet Lokale 3 1 5
3 O Metodologjia e kërkimit shkencor 3 1 4
4 O Bashkëpunimi ndër komunal dhe rajonal 3 1 5
5 O Menaxhimi në qeverisjen lokale 3 1 5
6 Z Demokratizimi dhe Decentralizimi i pushtetit lokal 2 1 3
7 Z Hartimi i akteve nënligjore, si dhe komunikimi përmes shkresave dhe parashtresave në administratën lokale 2 1 3
8 Z Etika dhe transparenca në administratën lokale 2 1 3
9 Z Projekt Hulumtues 0 3 3
TOTAL 30
Studenti zgjedh dy prej katër lëndëve zgjedhore

Viti I – Semestri II

Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Kontrolli dhe auditimi në qeverisjen lokale 3 1 5
2 O Qeverisja lokale në Kosovë – organizmi dhe funksionimi i saj 3 1 5
3 O Praktikat dhe modelet e mira të pushtetit lokal 3 1 5
4 O Menaxhimi i burimeve njerëzore 3 1 5
5 O Roli i medieve në qeverisjen lokale 3 1 4
6 Z Sherbimet publike dhe zhvillimi ekonomik lokal 2 1 3
7 Z Krijimi i Politikave Publike 2 1 3
8 Z Prokurimi dhe Transparenca 2 1 3
9 Z Projekt Hulumtues 0 3 3
TOTAL 30

Studenti zgjedh dy nga katër lëndët e propozuara

Viti II – Semestri III

Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Parimet Evropiane të vetëqeverisjes lokale 3 1 5
2 O Menaxhimi i Projekteve 3 1 5
3 O Roli i shoqërisë civile në qeverisjen lokale 3 1 4
4 O Financat lokale dhe menaxhimi i tyre 3 1 5
5 O E Drejta Administrative e Avancuar 3 1 5
6 Z E-Qeverisja 2 1 3
7 Z Vetëqeversija Lokale dhe Kushtetuta 2 1 3
8 Z Qeverisja Lokale në Rajon 2 1 3
9 Z Projekt Hulumtues 0 3 3
TOTAL 30

Studenti zgjedh dy nga katër lëndët e propozuara

O Tema e diplomës së masterit 30

TOTAL: 120 Kredi

Translate »