ORARI I KONSULTIMEVE ME STUDENTË

ORARI I KONSULTIMEVE ME STUDENTË

Nr.Emri dhe mbiemriLëndaOrari i konsultimeve
1Prof.Asoc.Dr.Baki KoleciFakulteti MTH – gjuha boshnjake Fakulteti i Biznesit KFE enjte 11:00 – 13:00
E marte 13:00 – !5:00
2Prof.Asoc.Dr.Sabiha Shala
E hëne 11:00- 12:00 E mërkure 10:00 – 11:00
3Prof.Asoc.Dr.Gani AsllaniPolitika Ekonomike (viti i II, semestri i IV) Financa dhe e drejta financiare (V i III, semestri i VI) Qeverisja e Korporatave (viti i IV, semestri i VIII) E drejta tatimore dhe buxhetore(viti i IV, semestri i VIII)
E marte: 12:00 – 12:45 E mërkure: 14:30-15:15 E marte: 13:00 – 13:45 E mërkure: 15:30-16:15
4Prof.Asoc.Dr.Kolë Krasniqi
E mërkure 14:00 – 15:00 E enjte 13:00 – 14:00
5Prof.Ass.Dr.Gjylbehare Murati
E mërkure 13:00 – 14:00 E enjte 13:00 – 14:00
6Prof.Ass.Dr. Avdullah Robaja)E drejta e Punës, b). E drejta Procedurale Administrative. a). E drejta Sociale, b). E drejta Kushtetuese PozitiveE hëne 14:00 – 15:00
E mërkure 14:30 – 15:30
7Prof.Ass.Dr. Orhan ÇekuKriminalistikë Viti i dytë (2), semestri i katër (4) Viktimologjia
E hëne: 12:00 – 12:45 E hëne: 13:00 – 13:45

8Prof.Ass.Dr. Petrit NimaniE Drejta administrative (semestri IV)
  E Drejta admimistrative – Pjesa e posaçme (semestri VIII)

  E Mërkurë: 13:00 – 13:45
E Mërkurë -14:00 – 14:45
9Msc.Gentiana GegaPolitika Ekonomike Financat dhe e drejta financiareE marte 10:00 – 11:00 E enjte 11:00 – 12:00
10Msc.Fatime Bamja
E Hene 09:00-10:00

E Merkure 09:00-10:00