fbpx

Kontabilitet dhe financa – Master

Programi i studimit – Kontabilitet dhe Financa – Master

Viti i parë – Semestri i parë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Metodat dhe teknikat kërkimore 4+2 10 O
2. Ekonomika menaxheriale 4+2 10 O
3. Organizimi dhe menaxhmenti 4+2 10 Z
4. Politikat ekonomike të BE-së 4+2 10 Z
  TOTALI 20 30  

Studentët duhet të përcaktohen për njërën nga lendët zgjedhore

Viti i parë – Semestri i dytë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Financat e anavsuara të korporatave 3+2 8 O
2. Menaxhment strategjik i avansuar 3+2 8 O
3. Vlerësimi i korporatave 3+2 7 O
4. Menaxhimi i riskut financiar 3+2 7 O
  TOTALI 20 30  

Viti i dytë – Semestri i tretë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Analiza e pasqyrave financiare 3+2 8 O
2. Menaxhimi i institucioneve fin. 3+2 8 O
3. Auditimi 3+2 7 O
Lëndë zgjedhore
TOTALI 20 30

Lëndët zgjedhore – zgjedhet vetëm një lëndë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Etika e biznesit 3+2 7 Z
2. E drejta e UE-së 3+2 7 Z
3. Menaxhmenti bankar 3+2 7 Z
4. Kontabiliteti i kostos 3+2 7 Z
5. Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar 3+2 7 Z

Viti i dytë – Semestri i katërt

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Tema e masterit / 30 O
  Total 20 30  

 

 

Translate »