fbpx

TEKNOLOGJI INFORMACIONI NË BIZNES DHE EKONOMI 2023-2026

PROGRAMI: BACHELOR NË TEKNOLOGJI INFORMACIONI NË BIZNES DHE EKONOMI

VITI I  
SEMESTRI I Orë/ Javë
Nr O/Z Lënda e obligueshme L U ECTS
1. O Teknologji e informacionit 2 2 6
2. O Matematika I 2 2 6
3. O Gjuhë angleze I 2 2 6
4. O Bazat e kontabilitetit 2 2 6
5. O Bazat e Menaxhimit te Biznesit 3 0 6
Total orët në javë dhe ECTS gjatë Semestrit: 10 10 30
SEMESTRI II Orë/ Javë
1. O Teknologji të Internetit 2 2 6
2. O Mikroekonomia 2 2 6
3. O Biznesi Elektronik 2 2 6
4. O Financat 2 2 6
5. O Statistika dhe Probabiliteti 2 2 6
Total orët në javë dhe ECTS gjatë Semestrit: 10 10 30
VITI II  
SEMESTRI III Orë/ Javë  
Nr O/ Z Lënda L U ECTS  
1. O Informatikë biznesi 2 2 6  
2. O Financat digjitale / Fintech 3 0 6  
3. O Bazat e marketingut 3 0 6  
4. O Hyrje në baza të të dhënave 2 2 6  
Lëndët zgjedhore     24  
5. Z E drejta dhe Etika në IT 3 0 6  
6. Z Sisteme informacioni të kontabilitetit 2 2 6  
7. Z Menaxhimi i Projekteve 2 2 6  
8. Z Shkrimi akademik 3 0 6  
9. Z Lëndë opcionale (transfer ECTS kredi)     6  
Total ECTS gjatë Semestrit:     30  
SEMESTRI IV Orë/ Javë  
1. O Projektimi i bazave të dhënave 2 2 6  
2. O Hyrje në Rrjetat Kompjuterike 2 2 6  
3. O Menaxhimi i burimeve njerëzore 3 0 6  
4. O Makroekonomia 2 2 6  
Lëndët zgjedhore     24  
5. Z Bazat e Programimit 2 2 6  
6. Z Komunikimi mobil në biznes 2 2 6  
7. Z Ekonometria 2 2 6  
8. Z Dizajni dhe grafika kompjuterike 2 2 6  
9. Z Lëndë opcionale (transfer ECTS kredi)     6  
    Total ECTS gjatë Semestrit:     30  
VITI III  
SEMESTRI V Orë/ Javë  
Nr O/ Z Lënda L U ECTS  
1. O Menaxhimi Financiar 2 2 6  
2. O Kriptografia dhe siguria kibernetike 2 2 6  
3. O Ndermarresia dhe Inovacioni 3 0 6  
Lëndët zgjedhore        
4. Z Marketingu Digjital 3 0 6  
5. Z Virtualizimi dhe Cloud kompjutimi 3 0 6  
6. Z Sistemet e informacionit te vendimmarrjes 2 2 6  
7. Z Interneti i gjërave (Internet of Things) 3 0 6  
8. Z Lëndë opcionale (transfer ECTS kredi)   6  
SEMESTRI VI Orë/ Javë  
1. O Taksat dhe Korporatat 2 2 6  
2. O Sisteme inteligjente multimediale 3 0 6  
3. O Internship / Punë praktike 0 4 4  
4. O Punimi i diplomës     8  
Lëndët zgjedhore        
5. Z Bazat e Kontabilitetit Financiar dhe Menaxherial 2 2 6  
6. Z Tregjet financiare elektronike 3 0 6  
7. Z Big Data 3 0 6  
8. Z Ekonomiksi i Teknologjisë së Informacionit 2 2 6  
9. Z Lëndë opcionale (transfer ECTS kredi)     6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Translate »