fbpx

Informatika në Biznes

PROGRAMI: MASTER NË INFORMATIKË BIZNESI 2021-2024

Përmbajtja e shkurtër e programit

Viti i parë – Semestri i parë
Nr. Obl./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Metodat cilësore në kërkim shkencor 3+1 5
2. O Organizimi dhe Menaxhmenti 3+2 6
3. O Sisteme informacioni dhe komunikimi të

Biznesit

3+3 7
4. O Menaxhimi i projekteve të IT 3+2 6
5. Z Tregtia elektronike 3+2 6
6. Z Menaxhimi i dijes 3+2 6
Totali 15+10 30
Viti i parë – Semestri dytë:
Nr. Obl./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Metodat dhe teknikat sasiore në

kërkim shkencor

3+2 7
2. O Marketingu digjital 3+2 6
3. O Siteme të menaxhimit të bazave të dhënave (DBMS) 3+2 6
4. O Sisteme softverike interaktive 3+2 6
 

5.

Z Menaxhimi i proceseve në biznes 3+1 5
6. Z Sisteme informac. të financ, dhe kontabil. 3+2 6
Totali 15+10 30
Viti i dytë – Semestri tretë:
Nr. Obli./

Zgj.

Lënda: Orë

L+U

ECTS
1. O Financat digjitale 3+2 6
2. O Inteligjenca biznesore 3+2 6
3. O Web dizajni për biznes 3+2 6
4. O Internship – Puna praktike 50 orë 2
5. Z Menaxhimi i riskut dhe siguria kibernetike 3+1 5
6. Z Ndërmarrësia dhe inovacionet 3+1 5
7. Z Menaxhimi i zingjirit të furnizimit 3+1 5
8. Z Big data dhe Cloud Computing 3+1 5
Totali 15+10 30
Viti i dytë – Semestri i katërt:
Nr. Obl./Zgj. Lënda: Orë ECTS
1. O Punimi i diplomës Master 30
Totali 30

 

Translate »