fbpx

Kontabilitet dhe financa – Bachelor

Programi i studimit për Departamentin Kontabilitet dhe Financa – Bachelor

Viti i parë – Semestri i parë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Matematika pёr biznes dhe ekon. 2+2 6 O
2. Mikroekonomia 2+2 6 O
3. E drejta biznesore 2+2 6 O
4. Bazat e menaxhmentit 2+2 6 O
5. Bazat e biznesit 2+2 6 O
  TOTALI 20 30  

Viti i parë – Semestri i dytë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Informatika 2+2 6 O
2. Makroekonomia 2+2 6 O
3. Shkrimi akademik 2+2 6 O
4. Hyrje nё statistikё 2+2 6 O
5. Bazat e kontabilitetit 2+2 6 O
  TOTALI 20 30

Viti i dytë – Semestri i tretë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Ekonomia e EU-sё dhe Kosova 2+2 6 O
2. Menaxhmeni i operacioneve 2+2 6 O
3. Financat e korporatave 2+2 6 O
4. Analizat statistikore 2+2 6 O
5. Bazat e marketingut 2+2 6 O
TOTALI 20 30

Viti i dytë – Semestri i katërtë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Tregjet dhe institucionet finance. 2+2 6 O
2. Bazat e Ndёrmarёsisë 2+2 6 O
3. Ekonomia monetare 2+2 6 O
4. Kontabilitet financiar 2+2 6 O
5. Gjuha angleze 1 2+2 6 O
  TOTALI 20 30  

Viti i tretë – Semestri i pestë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Ekonometri 2+2 6 O
2. Mjedisi i biznesit 2+2 6 O
3. Mёsimi praktik 0+4 6 O
4. Kontabiliteti menaxherial 2+2 6 Z
5. Bugjetimi 2+2 6 Z
6. Menaxhmenti bankar 2+2 6 Z
7. Kontabiliteti i nderrmarejeve tё v. 2+2 6 Z
8. Menaxhimi i burimeve njerëzore 2+2 6 Z
9. Gjuha angleze 2 2+2 6 Z
10. Auditimi 2+2 6 Z
11. Ebanking 2+2 6 Z
  TOTALI 20 30  

Viti i tretë – Semestri i gjashtë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Menaxhimi i riskut 2+2 6 O
2. Financat  nderkombёtare 2+2 6 O
3. Punimi i diplomes 0+4 12 O
4. Shkathësitë e komunikimit 2+2 6 Z
5. Analiza financiare 2+2 6 Z
6. Menaxhimi i bazës së të dh. 2+2 6 Z
7. Kontabiliteti i institucioneve fin. 2+2 6 Z
8. Taksat dhe korporatat 2+2 6 Z
9. Teoritë e organizimit 2+2 6 Z
  TOTALI 20 30  

 

Translate »