fbpx

Administrim Biznesi – Bachelor

Program i Studimeve për departamentin Administrim Biznesi –  Bachelor

Viti i parë – Semestri i parë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Matematika pёr biznes dhe ekonomi 2+2 6 O
2. Mikroekonomia 2+2 6 O
3. E drejta biznesore 2+2 6 O
4. Bazat e menaxhmentit 2+2 6 O
5. Bazat e biznesit 2+2 6 O
TOTALI 20 30

Viti i parë – Semestri i dytë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.      
1. Informatika 2+2 6 O
2. Makroekonomia 2+2 6 O
3. Shkrimi akademik 2+2 6 O
4. Hyrje nё statistikё 2+2 6 O
5. Bazat e kontabilitetit 2+2 6 O
  TOTALI 20 30  

Viti i dytë – Semestri i tretë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Ekonomia e EU-sё dhe Kosova 2+2 6 O
2. Bazat e ndërmarrisisë 2+2 6 O
3. Financat e korporatave 2+2 6 O
4. Analizat statistikore 2+2 6 O
5. Bazat e marketingut 2+2 6 O
TOTALI 20 30

Viti i dytë – Semestri i katërtë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Ekonometria 2+2 6 O
2. Biznesi ndërkombëtar 2+2 6 O
3. Menaxhimi i NVM 2+2 6 O
4. Tregjet dhe institucionet fina. 2+2 6 O
5. Gjuha angleze 1 2+2 6 O
  TOTALI 20 30  

Viti i tretë – Semestri i pestë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Menaxhimi i projekteve 2+2 6 O
2. Mjedisi i biznesit 2+2 6 O
3. Mёsimi praktik 0+4 6 O
4. Sjellja organizative 2+2 6 Z
5. Menaxhimi i burimeve njerëzore 2+2 6 Z
6. Menaxhimi i operacioneve 2+2 6 Z
7. Biznesi elektronik 2+2 6 Z
8. Auditimi 2+2 6 Z
9. Menaxhimi i bazës së të dhënave 2+2 6 Z
10. Gjuha angleze 2 2+2 6 Z
  TOTALI 20 30  

Viti i tretë – Semestri i gjashtë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Taksat dhe korporatat 2+2 6 O
2. Lidershipi 2+2 6 O
3. Punimi i diplomës 0+4 12 O
4. Shkathtësitë e komunikimit 2+2 6 Z
5. Menaxhimi i riskut 2+2 6 Z
6. Sisteme informacioni 2+2 6 Z
7. Ekonomia rajonale e Europёs 2+2 6 Z
8. Teoritë e organizimit 2+2 6 Z
  TOTALI 20 30  
Translate »