fbpx

Menaxhim biznesi – BSc, 2022-2027

Programi Menaxhim biznesi – BSc,

Programi i akredituar 2022 – 2027

Pasqyra e programit për Bachelor i Shkencave në Menaxhim Biznesi

Profilet me Specializim në:

  1. Administrim Biznesi,
  2. Banka dhe Financa

2 Vitet e para të përbashkëta

Viti i parë – Semestri i parё

Nr. Obli. /Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Bazat e biznesit 3+2 5
2. O Mikroekonomia 3+2 5
3. O Bazat e kontabilitetit 3+2 5
4. O Shkrimi akademik 3+2 5
5. O Matematika pёr biznes dhe ekonomi 3+2 5
6. O Bazat e IT-së 3+2 5
Totali 18+12 30
Viti parë – Semestri dytë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Bazat e menaxhmentit 3+2 5
2. O Makroekonomia 3+2 5
3. O Bazat e financave 3+2 5
4. O Statistika 3+2 6
5. O Gjuha angleze I 2+2 4
6. Z Kontabiliteti financiar 3+2 5
7. Z Kontabiliteti I tatimeve 3+2 5
8. Z Menaxhimi I stresit dhe kohës 3+2 5
Totali 17+13 30
Viti dytë – Semestri tretë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Mjedisi i biznesit 3+2 5
2. O Financat e korporatave 3+2 5
3. O Menaxhimi i operacioneve 3+2 5
4. O Marketingu 3+2 5
5. O Ekonomia e UE-së dhe e Kosovës 3+2 5
6. Z Biznesi elektronik 3+2 5
7. Z Financat personale* 3+2 5
8. Z Tatime dhe korporata* 3+2 5
9. Z Kontabiliteti menaxherial* 3+2 5
Totali 18+12 30
Viti i dytë – Semestri katërt:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Ndërmarrësia 3+2 5
2. O Menaxhimi i burimeve njerëzore 3+2 5
3. O Biznesi ndërkombëtar 3+2 5
4. O Tregjet dhe institucionet financiare 3+2 5
5. Z Analiza statistikore 3+2 5
6. Z Komunikimi në biznes 3+2 5
7. Z Menaxhimi i dijes 3+2 5
8. Z Ekonomia monetare* 3+2 5
9. Z Ekonomia e sigurimeve 3+2 5
10 Z Kontrolli dhe Auditimi I brendeshem* 3+2 5
11. Z Menaxhimi I bazës së të dhënave* 3+2 5
Total 18+12 30
Viti i tretë – Semestri pestë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Praktikë dhe zhvillimi i karrierës 0+4 3
2. Z Gjuha angleze II 3+2 5
2. Z Fintech ne Biznes* 3+2 5
2. Z E drejta biznesore 3+2 5
2. Z Menaxhment strategjik 3+2 5
2. Z Gjuha Gjermane 3+2 5
2. Z Tregëtia e Jashtme 3+2 5
2. Z Sociologjia ekonomike 3+2 5
Specializimi: Administrim Biznesi

Parakushti: Për të vazhduar këtë profil të programit nuk ka parakushte specifike, përveç atyre të përcaktuara sipas Statutit

Viti i tretë – Semestri pestë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Menaxhimi i NVM-ve 3+2 5
2. O Ekonometria 3+3 6
3. O Menaxhimi i projekteve 3+3 6
4. O Analiza mikroekonomike 3+2 5
Totali 15+16 30
Viti i tretë – Semestri gjashtë
1. O Metodologjia e hartimit të diplomës 2+1 4
2. O Lidershipi 3+2 5
3. O Sisteme informacioni 4+2 6
4. O Sjellja Organizative 3+2 5
5. O Punimi i diplomës Bachelor 10
Total 12+7 30
Specializimi: Banka dhe Financa

Parakushti: Për të diplomuar në këtë profil të programit duhet pasur të fituara së paku 60 ECTS kredi nga lëndët me “*”

Viti i tretë – Semestri pestë:
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Ekonometria* 3+3 6
2. O Analiza dhe raportimi financiar* 3+3 6
3. O Financa ndërkombëtare* 3+2 5
4. O Banka dhe Sigurime 3+2 5
Totali 12+10 30
Viti i tretë – Semestri gjashtë
Nr. Obli./Zgj. Lënda: Orë L+U ECTS
1. O Metodologjia e hartimit të diplomës 3+1 4
2. O Financa publike 3+2 5
3. O Kontabiliteti bankar dhe i sigurimeve 3+2 5
4. O Menaxhimi i riskut te ndermarrjes (ERM) 4+2 6
5. O Punimi i diplomës Bachelor 10
Totali 13+7 30

 

Translate »