fbpx

Administrim Biznesi – Master

Program i Studimeve për departamentin Administrim Biznesi – Master

Për këtë program nuk organizohen ligjerata dhe nuk është aktiv!

Viti i parë – Semestri i parë

Nr. ËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Metodat dhe teknikat kërkimore 4+2 10 O
2. Ekonomika menaxheriale 4+2 10 O
3. Organizimi dhe menaxhmenti  4+2 10 Z
4. Politikat ekonomike të BE-së 4+2 10 Z
TOTALI 24 30

Viti i parë – Semestri i dytë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Kontabiliteti i avansuar për menaxher 3+2 8 O
2. Menaxhmenti Strategjik i avansuar 3+2 8 O
3. Marketingu për menaxher 3+2 7 O
4. Menaxhmenti financiar i avancuar 3+2 7 O
TOTALI 20 30

Viti i dytë – Semestri i tretë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Menaxhimi i avancuar i projekteve 3+2 8 O
2. Ndërmarrësia 3+2 8 O
3. Teoritë bashkëkohore të organizimit 3+2 7 O
4. Lëndë zgjedhore 3+2 7 Z
TOTALI 20 30

Lëndët zgjedhore – zgjedhet vetëm një lëndë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Etika e biznesit 3+2 7 Z
2. E drejta e UE-së 3+2 7 Z
3. Lidershipi 3+2 7 Z
4. Menaxhimi i cilësisë 3+2 7 Z
5. Bashkimet dhe blerjet e bizneseve 3+2 7 Z

Viti i dytë – Semestri i katërt

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Tema e masterit / 30 O
  Total 20 30  

 

Translate »