fbpx

AGROMJEDIS DHE AGROEKOLOGJI 2022-2025

PROGRAMI I STUDIMIT  – BACHELOR – AGROMJEDIS DHE AGROEKOLOGJI 2022-2025

  Viti I
Semestri I Orë/javë
Nr O Lëndët L U ECTS
1 O Kimi e përgjithshme dhe inorganike 3 2 6
2 O Botanikë e përgjithshme 3 2 6
3 O Matematikë 2 2 5
4 O Agrometereologji me bazat e fizikës 2 2 5
5 O Gjuhën angleze 2 0 4
6. O Informatikë e aplikuar në bujqësi 2 0 4
  Viti I
Semestri II Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Bazat e prodhimit bimor 3 2 6
2 O Pedologjia 2 2 5
3 O Kimia Organike 2 2 5
4 O Ekologjia  Bujqësore 2 2 5
5 O Botanikë Sistematike 2 2 5
6 Z Bimët foragjere 2 1 4
7 Z Barërat e këqija 2 1 4
  Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Biokimia 3 2 6
2. O Fiziologjia e bimëve 2 2 5
3. O Bazat e agroekonomisë 2 2 5
4. O Ekologjia I dhe II 2 2 5
5. O Gjenetikë 3 2 6
6. Z Fara dhe prodhimi i fidaneve 2 1 4
7. Z Kimia e mjedisit 2 1 4
8. Z Bazat e pemëtarisë 2 1 4
  Viti II
Semestri IV Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Përmirësimi gjenetik 2 2 5
2 O Ndotja e mjedisit 2 2 5
3 O Zoologji 2 2 5
4 O Mikrobiologji 2 2 5
5 O Hidrologji dhe hidroteknikë 2 2 5
6 Z Industria ushqimore dhe mjedisi 2 1 4
7 Z Bazat e shkencave animale 2 1 4
8 Z Melorime bujqësore 2 1 4
  Viti III
Semestri V Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Mbrojtja e bimëve 2 2 5
2. O Menaxhimi i cilësisë së ujrave 3 2 6
3. O Vlerësimi i ndikimit në mjedis 2 2 5
4. O Të ushqyerit e bimëve 3 2 6
5. O Administrim dhe menaxhim toke 2 2 4
6. Z Degradimi i tokës 2 1 4
7. Z Erozioni dhe mbrojtja e tokës 2 1 4
  Viti III
Semestri VI Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Teknologjia e kultivimit 2 2 5
2. O Trajtimi i tokës dhe mbetjeve 2 2 4
3. O Ekologjia e resurseve natyrore 2 2 4
4. O Teknologjia e pasvjeljës 2 2 4
5. Z Bimët e arave 2 1 3
6. Z Bimë aromatike 2 1 3
7. O Punim diplome     10

 

Translate »