fbpx

AGROMJEDIS DHE AGROEKOLOGJI 2019-2022

PROGRAMI I STUDIMIT  – BACHELOR – AGROMJEDIS DHE AGROEKOLOGJI 2019-2022

Viti I
Semestri I Orë/javë
1.    1. O  Kimi e përgjithshme dhe inorganike 3 2 6
2.    2. O Botanikë e përgjithshme 3 2 6
3.    3. O Matematikë 2 2 5
4.    4. O Agrometereologji me bazat e fizikës 2 2 5
5.    5. O Gjuhën angleze 2 0 4
6. O Informatikë e aplikuar në bujqësi 2 1 4
Viti I
Semestri II Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Bazat e prodhimit bimor 3 2 6
2 O Pedologjia 2 2 5
3 O Kimia Organike 2 2 5
4 O Ekologjia  Bujqësore 2 2 5
5 O Botanikë Sistematike 2 2 5
6 Z Barërat e këqija 2 1 4
7 Z Bimët foragjere 2 1 4
Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Biokimia 3 2 6
2. O Fiziologjia e bimëve 2 2 5
3. O Bazat e agroekonomisë 2 2 5
4. O Ekologjia bujqësore 2 2 5
5. O Përmirësimi gjenetik 2 2 5
6.    6. Z Fara dhe kultivimi i fidaneve 2 1 4
7.    7. Z Kimia e mjedisit 2 1 4
8.    8. Z Bazat e pemëtarisë 2 1 4
Viti II
Semestri IV Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Gjenetikë 3 2 6
2 O Ndotja e mjedisit 2 2 5
3 O Zoologji agrare 2 2 5
4 O Mikrobiologji 2 2 5
5 O Hidrologji dhe hidroteknikë 2 2 5
6 Z Industria ushqimore dhe mjedisi 2 1 4
7 Z Melorime bujqësore 2 1 4
8 Z Bazat e shkencave animale 2 1 4
Viti III
Semestri V Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Mbrojtja e bimëve 2 2 5
2. O Menaxhimi i cilësisë së ujrave 3 2 6
3. O Vlerësimi i ndikimit në mjedis 2 2 5
4. O Të ushqyerit e bimëve 2 2 5
5. O Administrim dhe menaxhim toke 2 2 4
6. Z Degradimi i tokës 2 1 4
7. Z Erozioni dhe mbrojtja e tokës 2 1 4
Viti III
Semestri VI Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1. O Teknologjia e kultivimit 2 2 5
2. O Trajtimi i tokës dhe mbetjeve 2 2 5
3. O Ekologjia e resurseve natyrore 2 2 5
4. O Teknologjia e pasvjeljës 2 2 4
5. Z Bimët e arave 2 1 4
6. Z Burimet e energjisë alternative 2 1 4
7. Z Bimë aromatike 2 1 4
8. O Punim diplome   6 6

 

 

Translate »