fbpx

AGROMJEDIS & AGROEKOLOGJI – 2016-2019

PROGRAMI I STUDIMIT DEPARTAMENTI  AGROMJEDIS & AGROEKOLOGJI – BACHELOR 2016-2019

Viti Parë – Semestri i parë dhe i dytë

Viti i Parë – Semestri i I
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Bazat e prodhimit bimor 3+2 6 O
2 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 3+2 6 O
3 Matematikë 2+2 5 O
4 Agrometeorologji 2+2 5 O
5 Gjuhën angleze 2+1 4 O
6 Informatikë e aplikuar 2+1 4 Z
7 Pyjet dhe peisazhet 2+1 4 Z
Total 14/10 30 5/1
Semestri i II
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Zoologji 3+2 6 O
2 Bazat e  ekonomisë 2+2 5 O
3 Kimia Organike 2+2 5 O
4 Kultivimi i fidanëve ne fushë të hapur 2+2 5 O
5 Botanikë përgjithshme 2+2 5 O
6 Bimet Aromatike 2+1 4 Z
7 Industria Ushqimore  dhe Mjedisi I 2+1 4 Z
Total 13/11 30 5/1

Viti i dytë – Semestri i tretë dhe i katërt

Viti i Dytë – Semestri i III
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Biokimia 3+2 6 O
2 Fiziologji 3+2 6 O
3 Ekologjia I dhe II 2+2 5 O
4 Hidrologji dhe hidrioteknik 2+1 4 O
5 Hyrje në shkencë tokë 2+2 5 O
6 Gjeodezi dhe sistemim 2+1 4 Z
7 Ekologjia Mjedisore 2+1 4 Z
8 Hartografi dhe jogji GIS 2+1 4 Z
Total 14/10 30 5/1
Semestri i IV
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Gjenetikë 3+2 6 O
2 Ndotja e Mjedisit 2+2 5 O
3 Bimët foragjere 2+2 5 O
4 Mikrobiologji 2+2 5 O
5 Gjeneza dhe klasifikimit i tokave 2+2 5 O
6 Prodhimi shtazor 2+1 4 Z
7 Mjediset e mbrojtura dhe Lultaria 2+1 4 Z
8 Ekonomi menaxheriale 2+1 4 Z
Total 13/11 30 5/1

Viti i tretë – Semestri i pestë dhe gjashtë

Viti i Tretë – Semestri i V
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Mbrojta e bimeve 3+2 6 O
2 Menaxhimi i cilësisë së ujrave 2+2 5 O
3 Vlerësimi i pasojave në mjedisë 2+2 5 O
4 Të ushqyerit e bimëve 3+2 6 O
5 Administrimi dhe menaxhimi i  tokës 2+1 4 O
6 Degradimi i tokës 2+1 4 Z
7 Burimet natyrore dhe sistemet bujqësore 2+1 4 Z
8 Standardet mjedisore 2+1 4 Z
Total 13/12 30 5/1
Semestri i VI
Nr Lënda Fondi ECTS O/Z
1 Teknologjia e Kultivimit 2+2 5 O
2 Trajtimi i Tokes dhe Mbetjeve 2+1 4 O
3 Ekologjia e Resurseve Natyrore 2+2 5 O
4 Industria Ushqimore  dhe Mjedisi II 2+1 4 Z
5 Bimët industriale 2+1 4 Z
6 Punim diplome 12 O
Total 10/6 30 4/1
Translate »