Konkurs për FSK
    Republika e KosovësRepublika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government  Ministria e Mbrojtjes                                                   Ministarstvo Odbrane  /  Ministry of Defense  Drejtoria e Burimeve Njerëzore/Direktorat Ljudskih Resurs/Human Resources Directorate Duke bazuar në nenin...
Lexo më shumë!