fbpx

Juridiko Penal Master

Program i Studimeve për departamentin Juridiko Penal – Master

Për këtë program nuk organizohen ligjerata dhe nuk është aktiv!

SEMESTRI I Orët/javë
 Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Metodologjia e hulumtimit shkencorë 2 1 5
2 O E Drejta e procedures penale dhe mbrojtja e te drejtave te njeriut 2 1 5
3 O E Drejta penale Evropiane 2 1 5
4 Z Taktika kriminalistike 2 1 4
5 Z Psikologjia gjyqesore 2 1 4
6 Z Ekzekutimi i sanksioneve penale 2 1 4
   
SEMESTRI II
1 O E Drejta penale krahasuese 2 1 5
2 O Etiologjia Kriminale 2 1 5
3 O Klinika penalo juridike bashkohore 2 1 6
4 Z Politika e luftimit te kriminalitetit 2 1 4
5 Z Krimi i organizuar transnacional 2 1 4
6 Z Terrorizmi nderkombetarë 2 1 4
7 Z Drejtësia restaurative 2 1 4
8 Z Delikuenca e te miturve 2 1 4
Teza e masterit-PUNIM I DIPLOMES 17
Totali    60   ECTS
Shënim: studenti në semester zgjedh së paku dy lëndë zgjedhore
Translate »