fbpx

Fisnik Morina

Morina
Fisnik
Prof.ass.dr.
Fakulteti i Biznesit, Kabineti 1
fisnik.morina@unhz.eu
Niveli i studimeve:
Post – Doktoratë
Institucioni:
Universiteti i Maltës
Fakulteti:
Fakulteti i Ekonomisë, Menaxhimit dhe Kontabilitetit
Data:
28.11.2019 – vazhdon
Fusha e kërkimit shkencor në post – doktoratë:  
Institucionet Financiare dhe Menaxhimi i Riskut
Punimet shkencore në

post-doktoratë:

Research Paper 1

The performance of pension funds and their impact on economic growth in OECD countries. 

Book: New Challenges for Future Sustainability and Wellbeing

ISBN: 9781800439696, Publisher: Emerald Publishing Limited,

Series: Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management, University of Malta, FEMA.

Link: https://books.emeraldinsight.com/page/detail/New

ChallengesforFutureSustainabilityand

Wellbeing/?k=9781800439696  

 
Research Paper 2

An empirical study on investing in pension fund assets and economic growth. The case of selected countries in transition, emerging economies and developed countries.

 
 
Niveli i studimeve:
Cikli i tretë – Studimet e Doktoratës
Institucioni:
Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedonia e Veriut
Fakulteti:
Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
Departamenti :
Ekonomiks
Data e diplomimit:
01.11.2016 – 02.09.2019
Diploma/ Doktorata : 
Doktor i Shkencave Ekonomike
Disertacioni i Doktoraturës :
Politikat kreditore të bankave komerciale dhe ndikimi i tyre në sektorin real të ekonomisë së Kosovës (2005 – 2018)
 
 
Niveli i studimeve:
Cikli i dytë – Studimet Master
Institucioni:
Universiteti “Haxhi Zeka” – Pejё, Kosovё
Fakulteti:
Fakulteti i Biznesit
Departamenti:
Kontabilitet dhe Financa
 Data e diplomimit:
01.10.2013 – 20.11.2015
Diploma/ Magjistratura: 
Master i Shkencave Ekonomike nё Kontabilitet dhe Financa
Tema e masterit:
Pёrshtatshmeria e politikave kreditore tё bankave komerciale nё financimin dhe zhvillimin e NVM-ve nё Kosovё
 
 
Niveli i Studimit:
Cikli i parë – Studimet themelore
Institucioni:
Universiteti “Haxhi Zeka” – Pejё, Kosovё
Fakulteti:
Fakulteti i Biznesit
Departamenti:
Kontabilitet dhe Financa
 Data e diplomimit:
01.10.2010 – 16.07.2013
Diploma : 
Bachelor i Shkencave Ekonomike nё Kontabilitet dhe Financa
Tema e diplomes :
Kontabiliteti i thesarit tё shtetit dhe roli i tij nё sistemin buxhetor tё Kosovёs
 
 
9. Titulli akademik:
Prof. Ass. Dr.
Institucioni:
Universiteti “Haxhi Zeka” – Pejё, Kosovё   
 Data e zgjedhjes:
01.10.2020 – vazhdon
Përshkrimi:
Profesor për lëndet: Ekonometria, Menaxhmenti Financiar, Investimet, Menaxhimi i Portofolit, Vlerësimi i Riskut, Kontrolli në Korporata.
Titulli akademik:
Prof. Ass. Dr.
Institucioni:
Universiteti “Haxhi Zeka” – Pejё, Kosovё   
 Data e zgjedhjes:
01.10.2020 – vazhdon
Përshkrimi:
Profesor për lëndet: Ekonometria, Menaxhmenti Financiar, Investimet, Menaxhimi i Portofolit, Vlerësimi i Riskut, Kontrolli në Korporata.
 
 
Titulli akademik:
Asistent i rregullt (Riemërim)
Institucioni:
Universiteti “Haxhi Zeka” – Pejё, Kosovё
 Data e zgjedhjes:
01.10.2019 – 30.09.2020
 
Titulli akademik:
Asistent i rregullt (Emërimi)
Institucioni:
Universiteti “Haxhi Zeka” – Pejё, Kosovё
 Data e zgjedhjes:
01.10.2016 – 30.09.2019
Data: 01.10.2020 – vazhdon
Vendi: Pejë
Emri i Institucionit: Universiteti “Haxhi Zeka”
Pozita: Prof. Ass. Dr.
Përshkrimi: Profesor për lëndet:

•       Ekonometria (Bachelor)

•       Buxhetimi (Bachelor)

•       Menaxhmenti Financiar i Avancuar (Master)

   
Data: 2020 – 2021
Emri i Institucionit: Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Pozita: Bartës i projektit hulumtues/aplikativ
Institucioni mbështetës: Fakulteti i Biznesit, UHZ
Titulli i projektit: Ndikimi i pandemisë (COVID-19) në digjitalizimin e bizneseve në Kosovë
   
Data: 01.10.2016 – 30.09.2020
Vendi: Pejë
Emri i Institucionit: Universiteti “Haxhi Zeka” 
Pozita: Asistent i rregullt
Përshkrimi: Ligjerues dhe asistent për lëndet: 

•       Financat e Korporatave

•       Ekonometria

•       Financat Publike

•       Tregjet dhe Institucionet Financiare

•       Menaxhimi i Riskut

•       Menaxhimi i Riskut Financiar

•       Menaxhimi i Institucioneve Financiare

•       Menaxhmenti Bankar i Avancuar

•       Metodat dhe Teknikat Kërkimore

•       Makroekonomia II

•       Kontabiliteti Menaxherial

•       Kontabiliteti Financiar i Avancuar

•       Ndërmarresia

•       Metodat Kuantitative të Hulumtimit

•       Institucionet Financiare Ndërkombëtare

   
Data: 2019 – 2020
Emri i Institucionit: Universiteti “Ukshin Hoti” – Prizren
Pozita: Ligjerues i angazhuar
Fakulteti: Fakulteti Juridik, Programi: “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria

Demokratike”

Lënda: Financat Lokale
   
Data: 29.06.2019 – vazhdon
Pozita: Anëtar i Këshilit Drejtues në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.
   
Data: 2019 – 2020
Emri i Institucionit: International Business College Mitrovica (IBCM) & Universiteti

“Haxhi Zeka”

Aktiviteti: Projekti Ndërkombëtar “Creating Theory To Practice Centers

For Innovation And Employment”

Përshkrimi: Hartimi dhe zhvillimi i rasteve të studimit në kuadër të kurrikulave të reja mësimore në Fakultetin e Biznesit, UHZ
   
Data: 2018 – vazhdon
Emri i Institucionit: Universiteti “Haxhi Zeka”
Pozita: Kryetar dhe anëtar i komisioneve të ndryshme dhe grupeve punuese në kuadër të UHZ-së
Përshkrimi: 1.    Kryetar i Komisionit për kërkesa dhe ankesa në kuadër të KD -së në Universitetin “Haxhi Zeka” – Pejë;

2.    Anëtar i Komisionit për ndarjen e bursave në

Universitetin “Haxhi Zeka” – Pejë;

3.    Anëtar i Komisionit për hartimin e rregullores për të ardhurat personale në Universitetin “Haxhi Zeka” –

Pejë;

4.    Anëtar i Komisionit për hartimin e databazave me revista shkencore në Universitetin “Haxhi Zeka” në

Pejë;

5.    Anëtar i Komisionit për organizimin e konferencave shkencore në Fakultetin e Biznesit – Pejë;

6.    Anëtar i Komisionit për hartimin e projekteve në

Fakultetin e Biznesit – Pejë;

7.    Anëtar i Komisionit për vlerësimin e provimeve pranuese në Fakultetin e Biznesit – Pejë;

  8.    Anëtar i grupeve punuese për hartimin e programeve dhe kurrikulave të reja mësimore në Fakultetin e

Biznesit;

9.    Tutorim i vazhdueshëm i studentëve në nivelin bachelor dhe master në punën e tyre hulumtuese;

10.  Anëtar i Komisionit për hartimin e Rregullores për kompensimin e punës për komisione të UHZ-së;

11.  Anëtar i Komisionit për ndryshim të Organogramit të

UHZ – së;

12.  Angazhim aktiv në zyrën e cilësisë;

13.  Anëtar i grupeve të ndryshme punuese në procesin e riakredimit institucional të UHZ-së;

14.  Anëtar i Grupit për Kërkime Shkencore në UHZ.

   
Data: 13.06.2018 – 30.06.2019
Pozita: U.D. Shef i Departamentit – Kontabilitet dhe Financa

(Bachelor dhe Master), Fakulteti i Biznesit

   
Data: 01.10.2017 – 30.06.2019
Pozita: Anëtar i  Këshilit të Fakultetit të Biznesit në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.
   
Data: 01.10.2017 – vazhdon
Pozita: Zv. Kordinator për Organizimin e Konferencave Shkencore

Ndërkombëtare në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

Përshkrimi: Kordinator për organizimin e konferencave shkencore:

–       1 st International Scientific Conference – “Goverment Policies and Economic Development in South-East Europe Region” (17.11.2017, Pejë, Kosovë).

–       2 nd International Scientific Conference – “”Fostering sustainable development in business, tourism, and agribusiness in the Balkan countries” (07.12.2018, Pejë, Kosovë).

  –     5th International Scientific Conference in Business and Economics – “Balancing the economic cycle in a pandemic state: lessons learned and future action” (23 – 24 Tetor 2020, Pejë, UHZ).
   
Data: 01.10.2015 – 30.06.2016
Vendi: Pejë
Emri i Institucionit: Kolegji Evropian “Dukagjini”
Pozita: Asistent i angazhuar
Përshkrimi: Asistent i angazhuar në lëndet: Menaxhimi i Riskut dhe

Menaxhmenti Strategjik

   
Data: 10.05.2015 – 30.06.2017
Vendi: Pejë
Emri i Institucionit: Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja
Pozita: Hulumtues dhe Kordinator i Aktiviteteve Shkencore
Përshkrimi: Projekte kërkimore – shkencore, organizimi i konferencave shkencore, debateve dhe takimeve të ndryshme promovuese.
   
Data: 2015 – 2016
Vendi: Prishtinë
Emri i Institucionit: Iron Consulting
Pozita: Anketues
Përshkrimi: Anketues i bizneseve të vogla dhe të mesme, përpunimi i rezultateve, prezentimi i sondazheve
   
Data: Qershor 2012 – Dhjetor 2012
Vendi: Pejë
Emri i Institucionit: ProCredit Bank – Kosova
Pozita: Bankier / Analist Kreditor (Programi “Bankierët e Rinjë”)
Përshkrimi: Realizimi i transaksioneve të arkës, shitja e produkteve të bankës, analiza financiare e kredive personale dhe kredive
  të biznesit, vizita në terren për monitorimin e kredive të bankës etj. 
   
Data: 01.05.2013 – 01.06.2015
Vendi: Prizren
Emri i Institucionit: Ndёrmarrja Tregtare “Lindi Comm”
Pozita: Teknik i kontabilitetit & Këshilltar financiar
Përshkrimi: Praktikë profesionale për kontabilitet dhe menaxhim financiar në ndërmarrje
   
Data: 2012 – 2014
Vendi: Pejë
Emri i Institucionit: Forumi për Integrim dhe Zhvillim (OJQ)
Pozita: Udhëheqës dhe anëtar i grupeve punuese, punë vullnetare
Përshkrimi: Organizimi i forumeve dhe diskutimeve të ndryshme promovuese, hartimi dhe realizimi i projekteve në fushën e integrimit dhe zhvillimit të shoqërisë etj.
Revistat Shkencore

Listen e punimeve shkencore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare dhe në konferencat shkencore ndërkombëtare mund ta gjeni të bashkangjitur edhe në linkun: këtu

Titulli i punimit Emri i revistës Viti / Vëllimi / faqet
Does the commercial bank’s loans affect

economic growth?

Empirical evidence for the real sector economy in

Kosovo (2005-2018)

International Journal of

Sustainable Development and Planning (Canada) DOI: 

https://doi.org/10.18280/ijs

dp.150807  

2020

Vol. 15, Issue 8,

Pages 1205 – 1222

Indexing: SCOPUS, SCImago

(SJR), EBSCO, Publons, Science

Open, Google Scholar

Institutional reforms and improving the business climate in Southeast

European countries: an empirical analysis

ECONOMIC VISION

International Scientific

Journal in Economics,

Finance, Business,

Marketing, Management and Tourism, Faculty of

Economics, University of

Tetova, Republic of North

Macedonia

2020

Vol. VI, Issue 13 -14,

Pages 201 – 211

ISSN: 1857-9566 (Print)

ISSN: 2545-4544

(Online)

Indexing: Academic Search Complete (EBSCO), Google Scholar.

Profitability analysis of banks: comparative study

of domestic and foreign banks in Kosovo

International Journal of

Economics & Business

Administration (IJEBA)

 

2020

Vol. VIII, Issue 2,

Pages 87-99

Indexing: SCOPUS, EBSCO,

Open Science – University of

Malta, EconPapers

 

Evaluation of the financial performance of pension

funds. Empirical evidence:

Kosovo, Albania and North

Macedonia

European Journal of

Sustainable Development

(Italy)

2020,

Volume 9, Issue 1,

Pages 161-172

Indexing: Web of Science

(Clarivate Analytics Emerging

Sources Citation Index), Scopus

 

Does working capital management affect the

profitability of commercial banks: the case of Kosovo

European Journal of

Sustainable Development

(Italy)

 

2020,

Volume 9, Issue 1,

Pages 126-140

Indexing: Web of Science

(Clarivate Analytics Emerging

Sources Citation Index), Scopus

 

International business cooperation as an

opportunity to increase

competitiveness and to

generate new jobs: the case of Kosovo

European Research

Studies Journal

(Greece, Malta)

2019

Volume XXII, Issue 4,

Pages 60 – 69

Indexing: EBSCO, Open Science

– University of Malta

Assessment of investment projects based on

economic flow and not in

cash flows

European Journal of

Sustainable Development

(Italy)

 

2019,

Volume 8, Issue 5

Pages 133 – 136

Indexing: Web of Science

(Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index)

 

Does FDI inflow accelerate export performance in countries in transition?

An empirical analysis of european countries in

transition

Research in Economics and

Business: Central and

Eastern Europe (Estonia)

 

2019,

Volume 11,

Pages 5 – 16

Indexing: EBSCO, Ulrich’s,

Cabell’s, EconPapers

The key performance of commercial banks:

evidence from Republic of

Kosovo

Journal of Accounting,

Finance and Auditing

Studies (Turkey)

 

 

2019,

Volume 5, Issue 3,

Pages 1-15

Indexing: EBSCO, DOAJ, Open

Science – University of Malta,

ProQuest

The impact of macroeconomic factors

on the level of deposits in the banking sector,

an empirical analysis in the

Western Balkan countries

Journal of Accounting,

Finance and Auditing Studies (Turkey)

 

2019,

Volume 5, Issue 3,

Pages 16-29

Indexing: EBSCO, DOAJ, Open

Science – University of Malta,

ProQuest

The effect of capital adequacy on returns of

assets of commercial banks in Kosovo

European Journal of

Sustainable Development

(Italy)

 

2019,

Volume 8, Issue 2,

Pages 201-208

Indexing: Web of Science

(Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index).

The effects of the insurance market in the

development of Western

Balkans countries, with special emphasis on

Kosovo

European Journal of

Sustainable Development

(Italy)

 

2019,

Volume 8, Issue 2,

Pages 209-216

Indexing: Web of Science

(Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index).

Impact of taxation, public debt and subsidiaries in the budget deficit of

Western Balkan countries

KNOWLEDGE International

Journal Scientific Papers (Budva, Montenegro)

 

2019,

Volume 31, Issue 1

Pages 95-100

Indexing: EBSCO

Exploring the liquidity risk factors in the Balkan region banking system European Research

Studies Journal

(Greece, Malta)

 

 

2019

Volume XXII, Issue 1, pp. 81 – 102

Indexing: SCOPUS, EBSCO,

University of Malta

The performance of consumer loan in the period 2007-2017.

Correlation with consumption and

economic growth: the case of Kosovo

KNOWLEDGE International Journal Scientific papers

(Bansko, Bulgaria)

GLOBAL IMPACT AND

QUALITY FACTOR 1.322

2018

Vol. 27

Page 23-29

ISSN 2545 – 4439

Indexing: EBSCO

Determinants of the level of non-performing loans in commercial banks of transition countries  European Research

Studies Journal

(Greece, Malta)

 

2018

Volume XXI, Issue 3, pp. 3 – 13

Indexing: SCOPUS, EBSCO

The impact of foreign direct investment on trade in transition countries Bulgarian Economic Papers

Sofia University St. Kliment

Ohridski

 

2018

Volume X, Issue 3 pp. 1-11

ISSN: 2367-7082

Indenxing: EconPapers

Determinants of public investment and their

impact on economic

growth: the case of

Kosovo

KNOWLEDGE International

Journal Scientific papers

Vol. 17.1

(Montenegro)

GLOBAL IMPACT AND

QUALITY FACTOR 1.322

2017

Volume 17.1

Page 403 – 409

ISSN 1857-923X for e- version

ISSN 2545-4439 for printed

version

An empirical investigation of factors affecting the balance of trade and

external debt of Balkan

countries

KNOWLEDGE International

Journal Scientific papers

Vol. 17.1

(Montenegro)

GLOBAL IMPACT AND

QUALITY FACTOR 1.322

 

2017

Volume 17.1

Page 441 – 447

ISSN 1857-923X for e- version

Econometric evaluation of tax changes in the

collection of state

revenues –case study of

Kosovo (2013-2016)

KNOWLEDGE International

Journal Scientific papers

GLOBAL IMPACT AND

QUALITY FACTOR 1.023

 

2017

Vol. 16

Pages 973 – 978

ISSN 1857-923X for e-version

 

Appropriateness of credit policies of commercial banks in relation to the

performance of SMEs in

Kosovo

CENTRUM, nr.5/2016 UDC 3 (497.7:4-672 EU).

Abstracting & Indexing

National and University

Library “St. Clement of

Ohrid” – Skopje

2016

Volume 5

Page 235 – 257

ISSN 1857 – 8640

Stress testing of credit risk: case based on loan portfolio, capital

adequacy and nonperforming loans in Kosovo

Journal of Knowledge

Management, Economics and Information

Technology, Bucharest,

Romania

2016

Vol. VI, Issue 3

Page 1 – 23

ISSN 2069-5934

Indexing: DOAJ, EBSCO

The impact of the integrated financial risk management on the effectiveness of the

decisions of the financial leverage: an empirical study on the insurance companies in Kosovo

Journal of Knowledge

Management, Economics and Information

Technology, Bucharest,

Romania

 

2016,

Volume VI, Issue 1

Page 1 – 20

ISSN (2447-7756).

Indexing: DOAJ, EBSCO

 

Treasury accounting process through the public finance management information system CSARA, Journal for

Development Research &

Science, PENTZA

 

2016,

Vol 1, Issue 1

Page 149-165

ISSN 2337-0548

Open investment funds and their impact on the performance of the

Kosovo Pension Trust

Scientific Research Journal

“Dardania”

Development Research

Center – PEJA

Scientific Bulletin Nr. 3

 

2015,

Volume 3

Page 171 – 186

ISSN 1800-9794

Ratio of unemployment – inflation in Kosovo: an

econometric assessment for the period 2003-2014

International Scientific

Journal “Economicus”

Faculty of Economics, UET

 

2015,

Volume 13,

Page 266 – 278

ISSN 2223-6295

 

Working capital management and its

impact on the profitability of financial institutions

International Scientific

Journal, Ulcinj, Montenegro

 

2015,

Volume 1

Page 271-278

ISSN: 1800-9794

COBISS-CG-ID 20586256.

 

Financial reporting, accounting policies and

their role in the financial analysis of the bank

Scientific Research Journal

“Dardania”

Development Research

Center – PEJA

Scientific Bulletin Nr. 2

2015,

Volume 2

Page 109 – 129

ISSN 1800-9794

 

Immigration, influencing

factors and labor market opportunities in Kosovo

Scientific Joural – “Reform”

Institute for Legal and

Democratic Studies

 

2015,

Volume 3

ISSN: 1800 – 9794 KDU 33/34 (05)

 

Change management and innovation in the business sector in Kosovo Scientific Research Journal

“Dardania”

Development Research

Center – PEJA

Scientific Bulletin Nr. 1

 

2014,

Volume 1

Page 445 – 460

ISSN 1800-9794

Proccedings shkencore të kandidatit nga Konferencat Shkencore Ndërkombëtare dhe

Kombëtare 

Titulli i punimit Titulli i Konferences

Shkencore

Të dhënat e Konferences

Shkencore

The main measures of fiscal, monetary and macro-financial policies of 5th International Scientific

Conference in Business and

Economics (BECON 2020) –

23 – 24th October 2020

Conference Proceedings

Faculty of Business,

the Western Balkan

countries during the pandemic period in

function of economic recovery

Balancing the Economic

Cycle in a Pandemic State:

Lessons Learned and Future

Actions

University “Haxhi Zeka”

Peja, Kosovo ISBN 978-9951-672-17-7 http://becon.unhz.eu/

Management of socio – economic consequences of the COVID – 19

pandemic: case study

North Macedonia

5th International Scientific

Conference in Business and

Economics (BECON 2020) –

Balancing the Economic

Cycle in a Pandemic State:

Lessons Learned and Future

Actions

23 – 24th October 2020

Conference Proceedings

Faculty of Business,

University “Haxhi Zeka”

Peja, Kosovo ISBN 978-9951-672-17-7 http://becon.unhz.eu/  

Does rational and efficient management policies of

non performing loans have positively influenced the

increase of lending volume to the real sector of the economy? Case study:

Kosovo (2005 – 2018)

4. Congress of International

Applied Social Sciences

4. Uluslararası Uygulamalı

Sosyal Bilimler Kongresi

22 – 24th October 2020,

C-iasoS 2020 – Kuşadası -Turkey Uşak University

 

 

 

 

 

The performance of the

Kosovo Credit Guarantee

Fund and effects on the financing of the real sector enterprises in Kosovo

12th International Scientific

Conference “New

Challenges in Economic and Business Development

– 2020: Economic

Inequality and Well-Being.

Faculty of Business,

Management and

Economics

(University of Latvia)

02 October, 2020

Conference Proceedings

Riga, Latvia

Web of Science Conference Proceedings Citation Index.

Correlation of the Business

Climate and FDI in the

Western Balkans

4th International Scientific

Conference on Business and Information

Technologies (ISCBIT 2020)

17 – 18 September, 2020

Conference Proceedings

South East European University

Tetova, North Macedonia

Institutional reforms and improving the business climate in Southeast

European countries: an empirical analysis

7th International Scientific

Conference

“Contemporary Economic Trends” – CET 2019.

University of Tetovo, North Macedonia.

13-15 November, 2019

Book of Abstracts

Page 129

ISBN 978-608-217-079-4

Tetovo, North Macedonia

Assessment of investment projects based on

economic flow and not in

cash flows

7th International

Conference on

Sustainable Development ICSD 2019, Rome, Italy

 

4-5 September, 2019

Conference Proceedings

Page 255

ISBN 979-12-200-2127-2

Rome, Italy

 

The ratio of nonperforming loans and their impact on the profitability

of commercial banks in transition countries

3rd International Scientific Conference on Business and Economics (ISCBE),

From Transition to

Development: Emerging Challenges and Perspectives.

 

13-15 June, 2019

Conference Proceedings

Pages 269 – 276

ISBN 978-608-248-031-2

South East European University

Tetova, North Macedonia

The effects of the insurance market in the

development of Western

Balkans countries, with special emphasis on

Kosovo

XI, International Scientific

Conference, “Strategy for economic and local

economic development of municipalities in Balcan

countries with special

provisions the observations, challenges and

opportunities for the development”.

04-05 April 2019,

Institute for Scientific Research

and Development

Ulcinj, Montenegro

 

The performance of consumer loan in the period 2007-2017.

Correlation with

2nd International Scientific

Conference

“Fostering Sustainable

Development in Business,

07 December, 2018

Page 51

ISBN 978-995-672-14-6

University “Haxhi Zeka”

consumption and

economic growth: the case of Kosovo

Tourism and Agriculture in the Balkan Countries” Peja, Kosovo

 

The impact of interest rate

risk on the

performance of banking sector deposits in

Balkan countries

6th International Scientific

Conference

“Economic Development as a Precondition for

EU Integration – EDPEUI

19 October, 2018

University of Tetovo

Tetovo, North Macedonia

 

 

The role and the impact of

U.S. in the development of economy, business and

rule of law in Kosovo

1th International

Conference “State building in Western Balkan

Countries: Justice, Media

and Art

1-2 November 2018,

University “Haxhi Zeka”

Peja, Kosovo

Credit risk assessment using

Z Altman method – case study: manufacturing companies in Kosovo

International Academic

Conference on

Management, Economics and Marketing in Budapest,

Hungary 2018

(IAC-MEMB 2018)

 

17-18 August, 2018

Pages 207 – 215

ISBN 978-80-88203-07-0

Indexing: Google Books

EBSCO Information Services

Czech Technical University in

Prague

The impact of corruption in economic growth of transition countries 2nd International Scientific

Conference on Business and Economics (ISCBE’18)

“Business Education in the 21st Century”

 

25 May, 2018

Proceedings of ISCBE’18,

Pages 171-177

ISBN 978-608-248-025-1

South East European University

Tetovo, North Macedonia

Impact of foreign direct investment in the rate of

economic globalization in the Western Balkans

International Scientific

Conference

“Government Policies and

Economic Development – South – East Europe Region”

17 November, 2017

Volume 1,

Page 18

ISBN 978-9951-672-10-8

University “Haxhi Zeka”

University of Tetovo

The trade cooperation of

Kosovo in the region and

International Academic

Conference on

5 – 6 July, 2017

Volume 1

its impact on economic

growth

Management, Economics and Marketing in Budapest,

Hungary 2017

(IAC-MEM 2017)

 

Pages 177 – 184

ISBN 978-80-88203-02-5

Indexing: Google Books

EBSCO Information Services

Czech Technical University in

Prague

Impact of foreign direct investment in trade of transition countries 9th International

Conference EBEEC “The

Economies of Balkan and Eastern Europe

Countries in the changed World (Greece)

 

10 – 12 May 2017

Pages 59 – 60

Book of Abstracts

Τ: 210 5245264, F: 210 5245246

University of Piraeus, School of

Economics, Business and

International Studies (Greece)

Factors that affect the success of the change in

business organizations in

Kosovo

International Scientific

Conference on Business and Economics

BUILDING BRIDGES Between

BUSINESS

RESEARCH and INDUSTRY

NEEDS

17-18 February, 2017

Page 43

Book of Abstracts

ISBN 978-608-248-009-1

South East European University

Tetovo, North Macedonia

Role and impact of remittances in Kosovo’s

economic development and in the poverty reduction

4th International Scientific

Conference “The Economic

Effects of Migration

Processes in the Western Balkans”

 

02 December, 2016,

Page 52

Book of Abstracts

ISBN 978-608-217-049-7

Faculty of Economics-UT

Faculty of Business-UHZ

Tetovo, North Macedonia

Banking supervision and evaluation with CAMELS – a case study in Kosovo Czech Institute of

Academic Education z.s.

International Academic

Conference on

Management, Economics and Marketing in Vienna

2016 (IAC-MEM 2015)

8-9 July, 2016

Page 177 – 189

ISBN 978-80-906231-2-5

“Proceedings of IAC-MEM 2016”

Indexing: Google Books

EBSCO Information Services

 

Access of SMEs to external financing through bank

loans, the econometric estimation for 200 businesses in Kosovo

Second National

Conference in Finance

“Challenges of the

Development of the Albanian Economy”

 

27 May, 2016

Pages 22 – 23

Book of Abstracts

ISBN 978-9928-200-82-2

Faculty of Economics,

University of Tirana

Capital structure and financial performance: empirical evidence from business firms selected in the region of Peja Second National

Conference in Finance

“Challenges of the

Development of the

Albanian Economy”

27 May, 2016

Page 50 – 51

Book of Abstracts

ISBN 978-9928-200-82-2

, Faculty of Economics,

University of Tirana

Credit guarantee schemes, the importance of collateral and the

impact of the creation of

SMEs network in the process of bank crediting

Czech Institute of

Academic Education z.s.

International Academic

Conference on

Management, Economics and Marketing in Budapest

2016 (IAC-MEM 2016)

15-16 April, 2016

Page 193 – 206

ISBN 978-80-905791-8-7.

Indexing: Google Books

EBSCO Information Services

 

The role of the banking system on the financing of businesses and the

determinants of the

lending level on SMEs in

Kosovo

Czech Institute of

Academic Education z.s.

International Academic

Conference on

Management, Economics and Marketing in Budapest

15 -16 April, 2016

Page 125 – 137

ISBN 978-80-905791-8-7.

Indexing: Google Books

EBSCO Information Services

 

The importance of foreign direct investment for the

economic development of

Kosovo

Third International Scientific

Conference

“Environmental Factors,

Challenges For

Econonomic

Development”

 

04 – 05 December, 2015

Page 43

Book of Abstracts

ISBN 978-608-217-032-9

Faculty of Economics

State University of Tetovo

Financing of public-private partnership and the effects International Conference

“How the international

20 – 21 November, 2015

Page 130

of the implementation of this project in the

profitability of the company

migration is shaping the contemporary society”,

College AAB – Pristina and

International Scientific

Journal “Social Studies”

Abstracts Book

ISBN 978-9951-494-557

 

Impact of the financial crisis on the realization of

remittances: evidence from the region of

Dukagjin

International Conference on Labor Migration and Industrial Citizenship.

University of New York  in Tirana and University of Prishtina.

13-14 November, 2015

Pages 75-86

Book of Proceedings.

No.1 ISBN: 978-9928-4281-4-1

 

New international accounting standards and their impact on the insurance industry 3-nd International

Conference on Business,

Law, Administration and

Social Sciences – ICBLAS

26 September, 2015,

Page 89 – 100

Book of Proceedings.

ISBN: 978-9928-4298-8-9

 

Dynamic competition, financial innovation and strategic funding First International Scientific

Conference “Challenges of

Modern Organizational

Sciences and

Management”

19 September, 2015

Page 43

College “Fama”

Kosova Chamber of

Commerce

 

Corporate governance

and social responsibility in the economy of Kosovo

MISIC 2015 – Mitrovica

Innovations Scientific

International Conference

2015. International Business College in Mitrovica and

Van Diemenstraat in

Amsterdam, Netherlands.

15-16 September, 2015

Page 45

Book of Procedings

ISSN:2452-2902

Performance of the banking system in Kosovo X Annual International

Meeting, Conference of Economic Sciences.

Alb-Science Institute, South East European University.

28 – 30 August, 2015

Page 146

Book of Procedings

ISBN: 978-608-65463-1-1.

Analysis of commercial bank exposure to interest

rate risk

International Scientific

Conference “Economic

Development as a Basis to

Generate New Jobs”

23 May, 2015

Page 25 Book of Abstracts

ISBN: 978-9951-492-10-2.

College “Pjetёr Budi”

Effects of working capital management in short-term

financing and profitability of business firms

Third Annual International

Scientific Conference

“Sustainable Development and Life Quality

Improvement in Albania, toward EU Integration

Process”

25 April, 2015

Professional Business Academy

– Albania

 

 

 

 

Impact of corporate government in payment of dividend in terms of financial foreign investment 2-nd International

Conference on Business,

Law, Administration and

Social Sciences – ICBLAS

 

04 April, 2015

Page 10 – 16

Book of Proceedings.

ISBN: 978-9928-178-40-4,

Tirana Business University

 

Të dhënat për publikime të librave dhe monografive të botuara në vend si autor apo koautor 
Dr. Sc. Fisnik Morina

Politikat kreditore të bankave komerciale dhe ndikimi i tyre në sektorin real të ekonomisë së Kosovës (2005 – 2018) – Monografi,

Botues: Shtypshkronja Blendi, Prishtinë, 2020, 302 faqe, ISBN 978 – 9951 – 716 – 35 -2

 

 1. 5th International Scientific Conference in Business and Economics – “Balancing the economic cycle in a pandemic state: lessons learned and future action” (23 – 24 Tetor 2020, Pejë, UHZ).
 2. 4th International Scientific Conference on Business and Information Technologies (ISCBIT 2020)
 3. 12th International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020: Economic Inequality and Well-Being” – Faculty of Business, Management and Economics (University of Latvia,14th and 16th of May, Riga, Latvia);
 4. 4th Congress of International Applied Social Sciences, C-iasoS 2020 – Kuşadası -Turkey Uşak University, 2020;
 5. 7th International Scientific Conference “Contemporary Economic Trends”, University of Tetovo, North Macedonia (13-15 November, 2019);
 6. 7th International Conference on Sustainable Development ICSD, Rome, Italy (4-5 September, 2019);
 7. Innovation Conference Business And Education: Challenges And Opportunities, University “Haxhi Zeka” – Peja, Kosovo. Project “Creating Theory To Practice Centers For Innovation And Employment (18 October 2019);
 8. 3rd International Scientific Conference on Business and Economics (ISCBE), From Transition to Development: Emerging Challenges and Perspectives, South East European University, Tetovo, North Macedonia (13-15 June, 2019);
 9. XI, International Scientific Conference, “Strategy for economic and local economic development of municipalities in Balcan countries with special provisions the observations, challenges and opportunities for the development”, Institute for Scientific Research and Development, Ulcinj, Montenegro (04-05 April 2019);
 10. 2nd International Scientific Conference “Fostering Sustainable Development in Business, Tourism and Agriculture in the Balkan Countries, University “Haxhi Zeka” Peja, Kosovo (07 December, 2018);
 11. 6th International Scientific Conference “Economic Development as a Precondition for EU Integration – University of Tetovo, North Macedonia (19 October, 2018);
 12. 1th International Conference “State building in Western Balkan Countries: Justice, Media and Art, University “Haxhi Zeka”, Peja, Kosovo (1-2 November 2018);
 13. International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest, Hungary, Czech Technical University (17-18 August, 2018);
 14. 2nd International Scientific Conference on Business and Economics “Business Education in the 21st Century”, South East European University, Tetovo, North Macedonia (25 May, 2018);
 15. International Scientific Conference “Government Policies and Economic Development – South – East Europe Region” – University “Haxhi Zeka” & University of Tetovo (17 November, 2017);
 16. International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest, Hungary, Czech Technical University (5 – 6 July, 2017);
 17. 9th International Conference EBEEC “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World, Greece, University of Piraeus, School of Economics, Business and International Studies (10 – 12 May 2017);
 18. International Scientific Conference on Business and Economics “Building Bridges Between Business Research and Industry Needs”, South East European University Tetovo, North Macedonia (17-18 February, 2017);
 19. 4th International Scientific Conference “The Economic Effects of Migration Processes in the Western Balkans”, Faculty of Economics-UT, Faculty of Business-UHZ, Tetovo, North Macedonia (02 December, 2016);
 20. International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Vienna, Austria, Czech Technical University (8-9 July, 2016);
 21. Second National Conference in Finance “Challenges of the Development of the Albanian Economy”, Faculty of Economics, University of Tirana (27 May, 2016);
 22. International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest, Hungary, Czech Technical University (15-16 April, 2016);
 23. Third International Scientific Conference “Environmental Factors, Challenges For Econonomic Development”, Faculty of Economics, State University of Tetovo (04 – 05 December, 2015);
 24. Konferenca e Dytë Shkencore “Hulumtimi dhe shkenca në shekullin e dytë të pavarësisë së Shqipërisë”, Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja, Kolegji Evropian Dukagjini (26 – 27 Nëntor 2015);
 25. International Conference “How the international migration is shaping the contemporary society”, College AAB – Pristina and International Scientific Journal “Social Studies” (20 – 21 November, 2015);
 26. International Conference on Labor Migration and Industrial Citizenship. University of New York in Tirana and University of Prishtina (13-14 November, 2015);
 27. 3-nd International Conference on Business, Law, Administration and Social Sciences – ICBLAS, Tirana Business University (26 September, 2015);
 28. First International Scientific Conference “Challenges of Modern Organizational Sciences and Management”, College “Fama”, Kosova Chamber of Commerce (19 September, 2015);
 29. Mitrovica Innovations Scientific International Conference 2015. International Business College in Mitrovica and Van Diemenstraat in Amsterdam, Netherlands (15-16 September, 2015);
 30. X Annual International Meeting, Conference of Economic Sciences. Alb-Science Institute, South East European University and State University of Tetovo (28 – 30 August, 2015);
 31. International Scientific Conference “Economic Development as a Basis to Generate New Jobs”, College “Pjetёr Budi” (23 May, 2015);
 32. Third Annual International Scientific Conference “Sustainable Development and Life Quality Improvement in Albania, toward EU Integration Process”, Professional Business Academy – Albania (25 April, 2015);
 33. 7th International Scientific Conference, Institute for Scientific Research and Development, Ulcinj, Montenegro (02 – 03 April, 2015);
 34. 2-nd International Conference on Business, Law, Administration and Social Sciences, Tirana Business University (04 April, 2015);
 35. Konferenca e Dytë Shkencore Regjionale “Sundimi i ligjit dhe siguria publike faktor ndikues për bashkëpunim ekonomik lokal”, Instituti për Studime Ligjore dhe Demokratike, Gjilan, Kosovë (07 Mars 2015);
 36. Konferenca e I-rë Shkencore Kombëtare “Strategjitë e menaxhimit kultoror të turizmit në Kosovë dhe Shqipëri”, Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja, Kolegji Evropian Dukagjini (27 – 28 Nëntor 2014).
Data:
24 – 25 Nëntor 2020
Kualifikimi i arritur:
Workshop “Establishment of Scientific Journals and the

Kosova Research Information System (KRIS)”

Emri i institucionit:
ResearchCULT Project, Erasmus + Programme
Përshkrimi:
Trajnim për ngritjen e kapaciteve në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë në krijimin e revistave shkencore ndërkombëtare
 
 
Data:
20 Janar 2020
Kualifikimi i arritur:
Workshop “Expanding the Technological Frontier of

Macroeconomic Modeling”

Emri i institucionit:
The Vienna Institute for International Economic Studies
Përshkrimi:
Seminar për aplikimin e modeleve të reja ekonometrike dhe metodologjike (Agent-based models) në fushën e
 
makroekonomisë dhe tregjeve financiare
 
 
Data:
15-16 Dhjetor 2019
Kualifikimi i arritur:
Workshops for Post-Doctoral Researchers:

SAGE Research Methods Webinar

Emri i institucionit:
Faculty of Economics Management & Accountancy,

University of Malta

Përshkrimi:
Trajnim për qasjet e reja kuantitative dhe kualitative në metodologjinë shkencore – aplikimi i databazës SAGE për kërkimet shkencore
 
 
Data:
2019 – 2020
Kualifikimi i arritur:
Hartimi dhe zhvillimi i rasteve të studimit në kuadër të Projektit

Ndërkombëtar “Creating Theory To Practice Centers For Innovation And Employment”.

Rastet e studimit:
1.    SHARRCEM – Corporate Social Responsibility;

2.    NEWCO FERRONIKELI COMPLEX LLC – Financial Risk

Management Process;

3.    Project of European Bank for Reconstruction and

Development and Rural Credit of Kosovo;

4.    The World Bank Group Projects in function to improve business climate and competitiveness – Kosovo Energy Efficiency and Renewable Energy Project.

Emri i institucionit:
International Business College Mitrovica (IBC-M) and University “Haxhi Zeka”.
 
 
Data:
01.04.2019 – 30.07.2019
Kualifikimi i arritur:
Mobilitet studimor
Emri i institucionit:
Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim (Ulqin) dhe

Universiteti “Luigj Gurakuqi” – Shkodër, Shqipëri

Përshkrimi:
o   Bashkëpuntor profesional në kërkimet shkencore ekonomike

o   Pjesëmarrës aktiv në hartimin dhe implementimin e projekteve kërkimore në fushën e kompetencave

 
profesionale, 

o Ligjerues vizitor në semestrin pranveror të vitit akademik

2018/2019 në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Luigj

Gurakuqi” – Shkodër në kuadër të projektit

“Multimedia educational centres for excelances for employability and fostering social inclusion in CB region Montenegro and Albania – MECEMA.

 
 
Data:
25 – 26 Qershor 2019
Kualifikimi i arritur:
How to write a successful CBHE project under the Erasmus+

Program

Emri i institucionit:
Kosovo Erasmus + Office
Përshkrimi:
Hartimi dhe implementimi i projekteve ndërkombëtare në kuadër të programit Erasmus +
 
 
Data:
17-18 Janar 2019
Kualifikimi i arritur:
Trajnimi “Self-Evaluation Reports” – Hartimi i raporteve vetëvlerësuese për standardet e reja të akreditimit
Emri i institucionit:
Higher Education Research and Applied Science (HERAS)
Përshkrimi:
Hartimi i raporteve vetëvlerësuese për standardet e reja të akreditimit
 
 
Data:
14.12.2018 – 21.12.2018
Kualifikimi i arritur:
Mobilitet Ndërkombëtar – Hulumtim shkencor dhe pjesëmarrje në ligjerata në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Maltës
Emri i institucionit:
University of Malta, Faculty of Economics, Management and Accountancy.
 
 
Data:
Shtator – Nentor 2014
Kualifikimi i arritur:
Ndërmarrës – Hartues i planeve të biznesit
Temat

kryeosore/shkathtësitë profesionale të arritura:

Trajnimi pёr Ndёrmarrёsi dhe Hartimin e Planit tё Biznesi

 

 

Emri i institucionit:
Ministria e Kulturёs, Rinisё dhe Sportit  Institute for Management and Development Vendi: Prishtinё, Kosovё.
 
 
Data:
Nëntor 2009 – Qershor  2010
Kualifikimi i arritur:
Advanced English Language
Temat

kryeosore/shkathtësitë profesionale të arritura:

Kursi i Gjuhёs Angleze – New Headway – Advanced Level

(Niveli i Avancuar)

Emri i institucionit:
–     Shkolla e Gjuheve tё Huaja “Elita 21”  –       Vendi: Pejё, Kosovё.
Shkathtësitë të gjuhës: (1 deri 5: 1 vlerësimi  më i ulët – 5 fluent)
Gjuha Konverzimi Shkrimi Leximi
Gjuha Shqipe 5 5 5
Gjuha Angleze 5 5 5
Gjuha Spanjolle 3 4 5
Shpërblimet dhe anëtarësimet:  
Anëtar i Bordit Shkencor në konferenca shkencore

ndërkombëtare

5th International Scientific Conference in Business and

Economics – “Balancing the economic cycle in a pandemic state: lessons learned and future action” (23-24 Tetor 2020, Pejë, UHZ).

Anëtar i Bordit Editorial në revista shkencore ndërkombëtare Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies – Stamboll, Turqi.
Anëtar i Bordit Editorial në revista shkencore ndërkombëtare Economic Vision – International Scientific Journal in

Economics, Finance, Business, Marketing, Management and

Tourism, Faculty of Economics, University of Tetovo, North Macedonia.

Anëtar i Bordit Shkencor në konferenca shkencore

ndërkombëtare

4rd International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2020)” – Kusadasi, Turkey, 02-04 April, 2020.
Anëtar i Bordit Editorial në revista shkencore ndërkombëtare International Journal for Advanced Development of Science and Technology Research (IJADSTR)
Anëtar i Bordit Editoral në revista shkencore PENTZA – Journal for Development Research and Science

(2016)

Translate »